Tilastokuvaus: Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

Tilaston nimi

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa yritysten kokoluokittain.

Tietosisältö

Tilastoista käyvät neljännesvuosittain sekä vuosittain ilmi Suomen tuonnin ja viennin arvot yritysten kokoluokittain jaoteltuna. Tiedot on summattu sekä toimialoittain että tuoteluokittain. Tilastotietojen lisäksi ulkomaankaupan kehitystä yritysten kokoluokittain on analysoitu myös sanallisesti ja graafisin kuvioin.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tilastokeskuksen aineistosta on saatu yritysten kokoluokka -tieto. Kyseinen aineisto saadaan vuosittain Tullin Tilastoinnin käyttöön yhteistyösopimuksen pohjalta.

Käytetyt luokitukset

Tuoteluokituksena tilastossa käytetään EU:n tuoteluokitusta CPA (neuvoston asetus, ETY, annettu 29.10.1993, nro 3969/93). CPA -luokitus kuvaa viennin ja tuonnin rakennetta tuoteluokittain toiminnan mukaan (Classification of Products by Activities, CPA). CPA -luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN -nimikkeistöstä (Combined Nomenclature, CN).

Toimialaluokituksena tilastossa käytetään Euroopan Yhteisön toimialaluokitusta; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE -luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1833/2006) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain / vuosittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Tilasto ilmestyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisestä. Vuositilasto ilmestyy viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilastoitavan vuoden päättymisestä. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

Aikasarja

Tietoja on vuodesta 2002 lähtien.

Asiasanat

tuonti, vienti, ulkomaankauppa, yritykset, kokoluokat

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi