Tilastokuvaus: Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin

Tilaston nimi

Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa tuonnin ja viennin rakennetta yritysnäkökulmasta. Ulkomaankauppatilasto kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan keskittymistä Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välisessä tavarakaupassa eli sisä- ja ulkokaupassa.

Tietosisältö

Tilastosta käyvät vuosittain ilmi Suomen tuonnin ja viennin keskittyminen. Tiedot keskittymisestä on esitetty tärkeimpien tuoteluokkien (CPA), toimialojen (NACE), kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan. Tilastotietojen lisäksi ulkomaankaupan keskittymistä on analysoitu myös sanallisesti ja graafisin kuvioin.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Käytetyt luokitukset

Tuoteluokituksena tilastossa käytetään EU:n tuoteluokitusta CPA (neuvoston asetus, ETY, annettu 29.10.1993, nro 3969/93). CPA -luokitus kuvaa viennin ja tuonnin rakennetta tuoteluokittain toiminnan mukaan (Classification of Products by Activities, CPA). CPA -luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN -nimikkeistöstä (Combined Nomenclature, CN).

Toimialaluokituksena tilastossa käytetään Euroopan Yhteisön toimialaluokitusta; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE -luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1833/2006) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

Päivitystiheys

Vuosittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Vuositilasto ilmestyy viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilastoitavan vuoden päättymisestä. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

Aikasarja

Tietoja on vuodesta 2004 lähtien. Vuosien 2004-2007 tiedot on julkaistu omana tilastonaan ja vuodesta 2008 alkaen osana tilastoa Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin.

Asiasanat

tuonti, vienti, ulkomaankauppa, yritykset, omistajatyypit

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi