Suomen satamiin saapuneet laivat päivittäin ja viikoittain

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärä viikoittain vuosina 2019-21 sekä lukumäärän muutosprosentti 2020 -2021 laskettuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon verrattuna. Kuviossa 2 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärän ja niiden yhteenlasketun nettotilavuuden muutos päivittäin verrattuna edellisen viikon vastaavaan päivään. Nettotilavuudella tarkoitetaan aluksen lasti- ja matkustajatilojen tilavuutta.

Liitetiedostoissa on esitetty Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä lähtösatamasta riippumatta päivittäin ja viikoittain 1.1.2019 lähtien sekä lukumäärän muutosprosentti viikoittain vuonna 2020-21 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon. Saapuneiden alusten määrä päivittäin on eritelty alustyypin (matkustaja-alukset ja muut alukset) ja yhteenlasketun nettotilavuuden mukaan 1.3.2020 lähtien.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneet laivat viikoittain 2019-2021, viikot 29-53 ja 1-8. Alusten lukumäärä (kpl) ja muutos (prosenttia) vuoden 2019 vastaavaan viikkoon.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneet laivat päivittäin 25.1.-28.2.2021. Alusten lukumäärän ja yhteenlasketun nettovetoisuuden muutos edellisen viikon vastaavaan päivään, prosenttia.

HUOM: Aluksen nettovetoisuus ei muutu. Yhteenlaskettu nettovetoisuus laskee, kun satamissa käy lastitiloiltaan pienempiä aluksia. Yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvaa, kun satamissa käy lastitiloiltaan suurempia aluksia.