Laatuseloste: Valmisteverotilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Valmisteverotilasto sisältää valmisteveron alaisten tuotteiden kuukausittaiset ja vuoden alusta lasketut kumulatiiviset veromäärät ja paljoudet.

Valmisteverot muodostavat keskeisen osan (27%) valtion verotuloista. Tilasto on tärkeä väline päätöksentekijöille ja asiantuntijoille valtion budjetin laadinnassa. Tilaston julkaisu avaa myös tutkijoille ja asiantuntijoille mahdollisuuden perehtyä valmisteverotukseen ja helpottaa tiedon saantia.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Valmisteverotilastossa on julkaistu kannetut veromäärät ja paljoudet veroryhmittäin, -lajeittain ja tuotetasolla. Valmisteveron koodit perustuvat vuodesta 2007 alkaen käytössä oleviin koodeihin. Kannettu vero on minimisäännön jälkeinen verovelvollisilta peritty vero. Verotettu paljous on verotetun tuotteen määrä ilmoitetussa paljouden yksikössä. Tilastossa julkaistut muutokset ovat muutoksia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiiviset luvut ilmoittavat verot ja paljoudet kumulatiivisina vuoden alusta.

1.3 Lait ja asetukset

Valmisteverot perustuvat valmisteverolakiin (182/2010). Alkoholi- ja alkoholijuomavero, tupakkavero, nestemäisten polttoaineiden valmistevero sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero kuuluvat Euroopan Unionin direktiivillä yhdenmukaistettujen valmisteverojen piiriin. Lisäksi Suomessa kannetaan myös kansallisia valmisteveroja makeisista, jäätelöstä, virvoitusjuomista, juomapakkauksista ja mäntyöljystä. Suomen Tulli kantaa valmisteveron alaisista Suomessa tuotetuista tai Suomeen EU:sta tai unionin ulkopuolelta tuoduista tuotteista määrätyt verot.

2. Menetelmäkuvaus

Valmisteveron ilmoittamista ja käsittelyä varten on kehitetty uusi tietojärjestelmä Veivi, joka otettiin käyttöön 1.3.2014. Uusi järjestelmä korvaa vanhan Valve-järjestelmän.

Sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät asiakkaat voivat nyt tehdä ilmoituksen sähköisenä. Veivi-järjestelmään tiedot siirretään tilastotietokantaan ja summataan julkaistavalle tuotetasolle ja tehdään salaukset.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Valmisteveron tilasto päivitetään kuukausittain kolme vuotta taaksepäin, jolloin kaikki ilmoituksiin tulleet päivitykset tulevat mukaan tilastoon. Kuukausittain julkaistavat luvut ovat päivittyneet kantaan julkaisua edeltävänä päivänä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Valmisteveron tilasto julkaistaan noin 35 päivää verokuukauden päättymisen jälkeen. Julkaisuaikataulu määritellään noin vuodeksi eteenpäin. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Valmisteverotilasto julkaistaan Uljas-tietokannassa.

Valmisteverotuksesta saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Yritykset -> Verotus.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: tilastopalvelu 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Valmisteverotilastossa on verotiedot vuodesta 2004 alkaen. Vuosina 2004 - 2006 veroryhmissä ja verolajeissa on joitakin eroja verrattuna myöhempiin vuosiin. Vuodesta 2007 alkaen veroryhmien ja -lajien koodit ovat pysyneet samoina. Verotuotteiden osalta on muutoksia sen mukaan kun uusia valmisteveroja on säädetty ja vanhoja poistunut käytöstä.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Valmisteverotilastoa ei ole aikaisemmin julkaistu.


Asiasanat Valmisteverotus