Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin kuvaa tuonnin ja viennin kehitystä yrityksen omistussuhteen mukaisesti jaoteltuna. Tilastossa yritysten omistajatyypeittäiset tiedot on laskettu sekä toimialoittain (NACE) että tuoteluokittain (CPA).

Ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin kuvaa ulkomaankaupan kehitystä yksityisten kotimaisten yritysten, ulkomaalaisomisteisten yritysten sekä valtiosektorin osalta. Tilasto antaa taustatietoja sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Yrityksen omistajatyypeittäisessä tilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti:

  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE-luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

Yritysten omistajatyyppitiedot muodostetaan Tilastokeskuksessa. Tullin käyttämät omistajaluokat ovat samansisältöiset kuin Tilastokeskuksessa. Yritysrekisteritiedon osalta käytetään tilastossa uusinta saatavissa olevaa tietoa. Päivitysviive on vuosi + 2 kuukautta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuonna 2007 toimitettu yritysrekisteriaineisto sisältää lopulliset yritystiedot tilastovuotta 2005 koskien.

Tilastokeskuksen käyttämä yrityksen omistajatyyppiluokitus sisältää seuraavat luokat:

  • Yksityinen kotimainen, valtiosektori, kunta, Ahvenanmaan maakunta, ulkomaalaisomisteinen ja muu omistajatyyppi.
  • Jokaiselle yritykselle on määritelty omistajatieto, minkä kriteerinä on ehto, että yrityksen pääomistajataholla on yli 50 prosentin osuus yrityksen äänivallasta.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tulli tuottaa ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin -tilaston tiedot yhdistämällä ulkomaankauppa-aineiston Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoon

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto ulkomaankaupasta yritysten omistajatyypeittäin tuotetaan kerran vuodessa lopullisen ulkomaankauppa-aineiston valmistuttua.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ulkomaankaupasta yritysten omistajatyypeittäin ilmestyy viimeistään kahdeksan kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan Tullin Internet-sivuilla noin viikkoa ennen katsauksen ilmestymistä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankauppa yritysten omistajatyypeittäin julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisupäivänä. Tilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla.

Ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilasto tuotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.