Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain kuvaa viennin ja tuonnin kehitystä yritysten kokoluokittain jaoteltuna. Tilastossa yritysten kokoluokittaiset tiedot on laskettu sekä toimialoittain (NACE) että tuoteluokittain (CPA).

Tilasto ulkomaankaupasta yritysten kokoluokittain kuvaa ulkomaankaupan kehitystä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Yritysten kokoluokittaiset tilastot ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Yritysten kokoluokittaisessa ulkomaankaupan tilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti:

 • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)
 • Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE-luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

Yritysten kokoluokittaiset tiedot muodostetaan Tilastokeskuksessa. Tullin käyttämät yrityskokoluokat ovat samansisältöiset kuin Tilastokeskuksessa. Yritysrekisteritiedon osalta käytetään tilastossa uusinta saatavissa olevaa tietoa. Päivitysviive on vuosi + 2 kuukautta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuonna 2007 toimitettu yritysrekisteriaineisto sisältää lopulliset yritystiedot tilastovuotta 2005 koskien.

Tilastokeskus luokittelee yritykset kokoluokittain seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 • Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 10. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa
 • Pieniä yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 50. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa
 • Keskisuuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia alle 250. Tämän ehdon lisäksi niiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa vuodessa
 • Pk-yrityksiä ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Tilastossa pk-yritykset yhteensä -luokka tarkoittaa näiden kolmen luokan avulla muodostettua yhdistettyä luokkaa
 • Suuria yrityksiä ovat yritykset, joilla on palkansaajia yli 250. Tämän ehdon lisäksi myös yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa vuodessa sekä taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa vuodessa, ovat suuria yrityksiä.

Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää rekisteritietoja ulkomaisista yhteisöistä, joiden henkilöstö- ja taseen suuruusluokkatietoja ei ole saatavilla. Tämän tilaston yhteydessä kyseisille yrityksille on muodostettu kokoluokkatieto yksinomaan liikevaihtotiedon perusteella. Tästä huolimatta on toimijoita, joita ei voida luokitella mihinkään kokoluokkaan. Ne on otettu huomioon tässä tilastossa määrittelemätön-ryhmänä.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tulli tuottaa ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain -tilaston tiedot yhdistämällä ulkomaankauppa-aineiston Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoon.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ulkomaankaupan tiedot lasketaan neljänneksittäin ja katsaus ilmestyy viimeistään kolme kuukautta tilastoitavan vuosineljänneksen jälkeen. Neljännesvuosittaisten katsausten tiedot ovat täten ennakollisia ja ne saattavat revisoitua. Vuosikatsaus julkaistaan viimeistään kuusi kuukautta tilastoitavan vuoden päättymisestä, jolloin käytössä ovat lopulliset ulkomaankauppatiedot.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ulkomaankaupasta yritysten kokoluokittain ilmestyy kolme kuukautta tilastoitavan vuosineljänneksen jälkeen. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan Tullin Internet-sivuilla noin viikkoa ennen tilaston ilmestymistä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Tilasto ulkomaankaupasta yritysten kokoluokittain julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisupäivänä. Tilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla.

Ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:

 • puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
 • sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
 • Internet: www.tulli.fi
 • Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu säännöllisesti vuoden 2004 alusta.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.