Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto v. 2011 alkaen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan kuukausitilastoon sisältyvät kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Kuukausitilastosta käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet ensinnäkin erilaisten tavaraluokitusten mukaan, toisaalta kauppaa käyvien yritysten toimialan mukaan ja kolmanneksi maaryhmittäin ja maittain.

Helmikuun 2011 tilastosta lähtien kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan myös edellistä kuukautta koskevat ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit. Ne antavat kuukausittaiset ja kumulatiiviset tiedot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen sekä viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Aikaisemmin indeksit on julkaistu omina tilastoinaan, mutta indeksitilastojen sarja päättyi vuoden 2010 joulukuun tilastoon.

Kuukausitilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Kuukausitilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Kuukausitilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty seuraavien luokitusten mukaisesti:

  • Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi; Standard International Trade Classification (SITC, rev.4, alkaen v. 2007)
  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Tavarat makrotaloudellisen luokkien mukaan Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)
  • Toimialaryhmät pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan; Main Industrial Groupings (MIG). Tämä luokitus ei ole virallinen tavaraluokitus

Ulkomaankauppaindeksien laskentakaavoina käytetään yksikköarvoindeksien laskennassa Laspeyres'in kaavaa ja volyymi-indeksien laskennassa Paasche'n kaavaa. Indeksit lasketaan ketjuindekseinä, jolloin vertailuvuotena on aina laskentavuotta edeltävä vuosi.

Yksikköarvoindeksit lasketaan käytännössä seuraavasta kaavasta:

P(L) = Σ w(0) (p(n)/p(0))/Σ w(0), jossa p = nimikkeen yksikköarvo ja w = nimikkeen paino

Volyymi-indeksit lasketaan yksikköarvoindeksien avulla. Kuukausittaiset volyymi-indeksit lasketaan siten, että kuukauden arvoluku deflatoidaan vastaavalla yksikköarvoindeksillä ja saatua arvoa verrataan edellisen vuoden keskimääräiseen kuukausiarvoon. Kumulatiiviset volyymi-indeksit lasketaan vastaavalla tavalla kumulatiivisten arvolukujen avulla käyttämällä deflaattoreina kumulatiivisia yksikköarvoindeksejä.

Vaihtosuhteen pisteluku lasketaan kaavasta: (viennin yksikköarvoindeksi / tuonnin yksikköarvoindeksi) x 100.

Sekä kuukausittaisten- että kumulatiivisten yksikköarvo- ja volyymi-indeksien ketjuttaminen tapahtuu kertomalla ketjuttamattomat indeksit vastaavalla edellisen vuoden ketjutetulla vuosi-indeksillä.

Indeksinimikkeinä käytetään CN-nimikkeistön alanimikkeitä. Kuukausittaisia ja kumulatiivisia yksikköarvoindeksejä laskettaessa käytetään hintatietoina indeksinimikkeiden tilastoarvoa CN-nimikkeistön ilmoittamaa paljousyksikköä kohti. Sekä kuukausittaisissa että kumulatiivisissa yksikköarvoindekseissä käytetään vertailuvuoden hintatietoina koko (edellisen) vuoden hintatietoja. Indeksinimikkeiden painot saadaan indeksinimikkeiden vertailuvuoden arvo-osuuksista. Painot korotetaan tavaraluokittain siten, että kuhunkin tavaraluokkaan kuuluvien indeksinimikkeiden painojen summa vastaa tavaraluokan arvo-osuutta vertailuvuonna. Viennin yksikköarvoindeksissä on mukana runsaat 400 CN-alanimikettä ja tuonnin yksikköarvoindeksissä hieman yli 600 CN-alanimikettä.

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit lasketaan ja julkaistaan CPA- ja MIG-luokitusten mukaan.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004, muutos EY, 222/2009), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja. Maaryhmät on määritelty kuukausijulkaisun selityksissä.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kuukausitilaston luvut ovat ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Kuukausitilaston tietoihin arvioidaan mm. puuttuvien tilastoilmoitusten osuus ja alle kynnysarvon jääneiden yritysten osuus.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistussuhteen muututtua. Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Palvelujen ulkomaankauppa jää myös tämän tilaston ulkopuolelle.

Sekä kuukausittainen että kumulatiivinen indeksiaineisto tarkastetaan ulkomaankaupan kuukausiaineiston valmistumisen jälkeen. Laskentakuukautta aikaisempiin kuukausiin tehdyt aineistokorjaukset on otettu huomioon kumulatiivisessa indeksissä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kuukausitilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki kalenterivuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Kuukausitilasto julkaistaan yhdeksän viikon kuluessa tilastointikuukauden päättymisestä lukien.

Kuukausitilaston tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausitilastojen tuottamisen yhteydessä. Kunkin kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan kuukausitilasto julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisuhetkenä. Kuukausitilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. Yksityiskohtaiset tilastot tavararyhmittäin ja maittain ovat saatavissa Tullin tilastopalvelusta ja maksuttomasta Uljas-tilastotietokannasta samaan aikaan kuukausitilaston julkistamisen kanssa. Kuukausitilaston yhteydessä julkaistaan edellisen kuukauden yksikköarvo- ja volyymi-indeksit. Vuoden 2010 loppuun saakka indekseistä julkaistiin oma tilastonsa. Nämä tilastot ja niiden laatuseloste löytyvät Tullin Internet-sivuilta.

Kuukausitilastosta ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kuukausitilasto ulkomaankaupasta on tuotettu 1960-luvulta alkaen. Tullin Internet-sivuilla niitä on vuodesta 2000 lähtien. Sitä vanhempia tilastoja on saatavissa vain satunnaisesti paperijulkaisuina. Yksikköarvo- ja volyymi-indeksejä on tuotettu CPA- ja MIG-luokituksilla vuodesta 1997 lähtien. CPA-luokituksen eri versioiden väliset muunnosavaimet löytyvät Tullin Internet-sivuilta.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Kuukausitilaston tiedot tarkentuvat kuukausittain uusien kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä.

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tullin Internet-sivuilla Tilastopalvelu-osiossa on lueteltu linkkejä eri maiden ja kansainvälisten yhteisöjen, mm. EU:n ja YK:n ulkomaankauppasivustoille.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden samoin kuin YK:n jäsenvaltioiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.