Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin kuvaa tuonnin ja viennin rakennetta yritysnäkökulmasta. Tilastossa keskittyminen on esitetty tärkeimpien tuoteluokkien (CPA), toimialojen (NACE), kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan.

Yritysten toimialatiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin tilastossa CN-luokitukseen pohjautuva tilastoaineisto on yhdistelty myös seuraavien luokitusten mukaisesti:

  • Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Euroopan yhteisön toimialaluokitus; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Yritykselle muodostetaan NACE luokkatieto sen päätoimialan mukaan.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tulli tuottaa ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin tilaston tiedot yhdistämällä ulkomaankauppa-aineiston Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoon.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin tuotetaan lopullisten ulkomaankauppatietojen perusteella.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan Tullin Internet-sivuilla noin viikkoa ennen katsauksen ilmestymistä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuna julkaisupäivänä. Tilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla.

Ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ulkomaankaupan keskittyminen yrityksittäin tuotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.