Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit (2013-)

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto sisältää sekä kuukausittaiset tiedot että 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen, vaihtosuhteen sekä viennin ja tuonnin määrän kehityksestä. Indeksit julkaistaan lisäksi sisä- ja ulkokaupalle erikseen. Indeksit lasketaan ja julkaistaan käyttäen tuoteluokitusta CPA2008 (Classification of Products by Activities).

Hinta- ja määräkehitystä kuvaavat indeksit ovat tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Ulkomaankaupan yksikköarvoindeksit tuotetaan aineistosta, joka sisältää tavaroiden yrityskohtaiset ulkomaankaupan tiedot luokiteltuna EU:n yhdistetyn nimikkeistön CN8 (Combined nomenclature) mukaan. Kuukausittaisia yksikköarvoindeksejä laskettaessa käytetään hintatietoina indeksinimikkeiden tilastoarvoa CN-nimikkeistön ilmoittamaa paljousyksikköä kohti yritystasolla. Indeksinimikkeet CPA4-tasolla (CPA2008) on luokiteltu siten, että indeksilaskennalle ongelmalliset nimikkeet (arvoja epäsäännöllisesti, kuten: taisteluajoneuvot, laivat, ilma-alukset, aseet, ammukset sekä joitakin palvelu-nimikkeiden alla esiintyviä nimikkeitä), on luokiteltu luokkaan ”Muut”. Tämä luokka poikkeaa muualla ulkomaankauppatilastoissa olevasta erittelemättömien luokasta. Nimikkeiden luokitus volyymi-indekseille on vastaava.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Ulkomaankaupan yksikköarvoindeksien laskenta perustuu Laspeyres:in ja volyymi-indeksien Paasche:n teoriaan. Indeksit lasketaan ketjuindekseinä perusvuodesta 2010, jolloin vertailuvuosi on aina laskentavuotta edeltävä vuosi.

Mikrotason (CPA4) yksikköarvoindeksien painoina käytetään laskentakuukauden arvopainoja.

Kaavassa pit on yrityksen nimikekohtainen laskentakuukauden hinta ja qit vastaava laskentakuukauden paljous ja pi0 on vertailuvuoden (ed.vuosi) yritys*cn kuukausittaisten keskihintojen keskiarvo.

Makrotason (CPA3-CPA1) yksikköarvoindeksit lasketaan painotettuna keksiarvona alemman tason mikroindekseistä. Painoina edellisen vuoden arvopainot:

Volyymi-indeksejä varten lasketaan ensin arvoindeksit:

Arvoindekseistä saadaan volyymi-indeksit jakamalla yksikköarvoindeksillä:

Ketjutus. Kuukausittaisista yksikköarvo- ja arvo-indekseistä lasketaan kuukausimuutokset, jotka ketjutetaan kertomalla laskettavan kuukauden indeksien muutos ed. kuukauden vastaavilla muutoksilla. Vuoden vaihteen ketjutuksessa joulukuu lasketaan uudelleen uuden laskentavuoden painoilla ja tammikuun muutos saadaan vertaamalla tammikuun indeksejä uudelleen laskettuun joulukuuhun. Saatu muutos kerrotaan varsinaisen joulukuun ketjutetulla muutoksella.

Vaihtosuhteen pisteluku lasketaan kaavasta: (viennin yksikköarvoindeksi / tuonnin yksikköarvoindeksi) x 100.   

Liukuva keskiarvo lasketaan laskentakuukaudesta taaksepäin 12 kuukauden aritmeettisena keskiarvona ketjutetuista yksikköarvoindekseistä I(Li ). Volyymi-indeksien liukuva keskiarvo lasketaan vastaavasti valmiista volyymi-indekseistä I(Pi).

Uudet yritykset otetaan laskentaan mukaan CPA4-tasolla. Jos yritys*cn-nimike on mukana ulkomaankaupan tilastossa kaksi peräkkäistä kuukautta, lasketaan sille keinotekoinen perusvuoden hinta: ensimmäisen mukana olevan kuukauden nykyhinta jaetaan vastaavalla CPA4-tason indeksillä: 

Silloin, kun CPA4-tason indeksi puuttuu, korvataan se CPA3-tason vastaavalla indeksillä.

Imputointi tehdään yksikköarvoindeksien laskennassa CPA3-tasolla. Puuttuvat indeksit korvataan edellisen kuukauden vastaavalla indeksillä, johon lisätään kuluvan ja ed. kuukauden yleisindeksin muutos. Arvoindeksien laskennassa 0-arvo korvataan 0,1:llä, jotta nimike pysyy ketjutuksessa mukana.

Vaikutus. Yksikköarvo- ja volyymi-indekseille lasketaan ja julkaistaan lisäksi alemman indeksinimikkeen muutoksen vaikutus yleisindeksin muutokseen. Ketjuindeksien vaikutuslaskelmassa, jossa arvopainot vaihtuvat vuosittain, on käytetty painoina kuukausien määrällä painotettuja keskiarvopainoja. Vaikutukset lasketaan kaavalla:

Kaavassa Wim on laskentavuoden ja edellisen vuoden perusvuoden painojen kuukausilla painotettu keskiarvo. I(Lit) on laskentakuukauden CPA-tason indeksi, I(Lit-1) on edellisen vuoden vastaavan kuukauden CPA-tason indeksi ja I(Lt-1) on edellisen vuoden yleisindeksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Kuukausittainen indeksiaineisto tarkastetaan ulkomaankaupan kuukausiaineiston valmistumisen jälkeen. Tämän lisäksi yksikköarvoindeksien laskennassa rajataan mahdolliset virheelliset hintatiedot laskennan ulkopuolelle hintasuhderajauksella [0,5;2]. Öljylle ja lääkkeille sallitaan suurempi hintasuhdevaihtelu [0,25;4].  Indeksilaskenta tehdään kertaluontoisesti kuukausittain, eikä lukuja päivitetä myöhemmin. Lopullisen yksikköarvoindeksien laskenta-aineiston arvo kattaa 80 – 94 % vastaavasta ulkomaankauppatilaston kuukausittaisesta arvosta. Volyymi-indeksien laskennassa käytössä on koko ulkomaankaupan kuukausiaineisto.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit julkaistaan yhdeksän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Tarkka julkaisuaikataulu määritellään noin vuodeksi eteenpäin. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksien keskeiset tiedot julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuina julkaisuhetkinä. Samaan aikaan indeksit julkaistaan kattavasti CPA1-CPA3-tasoilla Uljas-tietokannassa.

Ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:

- puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksejä on vanhalla toimiala- ja käyttötarkoitusluokituksilla tuotettu vuodesta 1997 lähtien. Aiemmin käytössä olleiden indeksinimikkeiden (CPA2002) yhdistämisessä uusiin (CPA2008 2-tason) nimikkeisiin on täytynyt tehdä valintoja parhaiden mahdollisten aikasarjojen löytämiseksi. Toisiaan vastaavat nimikkeet on ketjutettu taaksepäin vuoteen 2002 asti, jolloin laskennassa on alettu käyttää CPA2002-luokitusta.

Tuonnissa toisiaan vastaavia nimikkeitä löytyi yhteensä 27 kpl Näistä kolme nimikettä (21, 23 ja 31), vastaavat osittain toisiaan. Viennissä toisiaan vastaavia nimikkeitä löytyi 24 kpl. Näistä neljä nimikettä (02, 07, 21 ja 28) vastaavat osittain toisiaan. Nimikkeiden yhdistämisessä käytetyt avaimet tuonnille ja viennille:

Tuonti

CPA2008 01 02 05 06 07 10 13 14 15 16 17 19 20 21
CPA2002 1 201 10 11101 CB DA 17 18 193 20 DE DF 241 244
CPA2008 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 35 38 58  
CPA2002 DH DI 27 28 32 31 DK 34 DN 33 E DJ DE  

Vienti

CPA2008 01 02 08 10 13 14 15 16 17 19 20 21
CPA2002 1253 201 CB DA 17 18 DC DD DE DF 241 244
CPA2008 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 38 58
CPA2002 DH DI 27 28 32 31 29 34 361 33 2744 22

Ulkomaankaupan yksikkö- ja volyymi-indeksit ovat nykyisillä luokituksilla saatavissa vuodesta 2010 lähtien. Tavaroiden ulkomaankaupan tilastoissa on käytössä nyt myös indekseissä käytetty CPA2008-luokitus.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton. YK:n kokoamat ulkomaankauppatilastot (Comtrade-tietokanta) ovat maksutta käytettävissä YK:n Internet-sivuilla.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.