Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuusta 2019 alkaen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat-järjestelmällä tiedonantovelvollisilta toimijoilta. Ulkokaupan eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan tilastotiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

Tavaroiden tilastointi perustuu EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Vienti tilastoidaan määrämaittain FOB-arvon ("free on board") mukaan ja tuonti alkuperämaittain CIF-arvon ("cost, insurance and freight") mukaan. Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Viennin määrämaaksi katsotaan vientiajankohtana viimeisin tiedossa oleva maa, jonne tavara on tarkoitus viedä Suomesta joko suoraan tai toisen maan kautta.

1.3 Lait ja asetukset

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/95) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Tulli tuottaa ennakkotilaston luvut sekä alkuperäisinä, kausitasoitettuina että trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan aikasarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Epäsäännölliseen vaihteluun on sisällytetty myös poikkeavat havainnot, mm. suurimmat laivat.

Ulkomaankaupan sarjojen kausitasoituksessa sovelletaan Eurostatin suosittelemaa mallipohjaista TRAMO/SEATS -menetelmää. Kausitasoituksessa käytetään ulkomaankaupan aineistoa vuoden 1999 alusta lähtien.

Tulli käyttää kausitasoituksessaan ns. epäsuoraa (=indirect) menettelyä. Menetelmässä kausitasoitetaan ainoastaan alempitasoiset sarjat ja ylemmän tason kausitasoitetut tiedot johdetaan aggregoimalla tarvittavia alempitasoisia sarjoja. Tullin luvuissa tämä tarkoittaa, että suora kausitasoitus tehdään EURO-, MUUEU- ja ULKO-kaupan sarjoille. EU- ta TOTAL-kaupan kausitasoitetut sarjat ovat tuloksia edellä mainittujen sarjojen aggregoinneista.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ennakkotilaston varhaisen julkaisemisajankohdan vuoksi siinä julkaistavat luvut sisältävät estimaatteja. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Kuukausittaisiin lukuihin arvioidaan mm. puuttuvien tilastoilmoitusten osuus ja alle kynnysarvon jääneiden yritysten osuus. Kukin EU:n jäsenmaa määrittelee kynnysarvon eli tilastointirajan kalenterivuosittain yritysten vuosituonnin ja -viennin arvon perusteella.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua. Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Palvelujen ulkomaankauppa jää myös tämän tilaston ulkopuolelle.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastot tarkentuvat kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä noin yhdeksän viikon kuluttua tilastokuukaudesta. Kuukausitilastojen tuottamisen yhteydessä korjauksia saattaa kohdistua myös aikaisempiin kuukausiin saman kalenterivuoden aikana. Kunkin kalenterivuoden tiedot vahvistetaan seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kausitasoitusmenetelmästä johtuen edellisten kuukausien tasoitetut luvut saattavat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät muuttuisikaan.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Ulkomaankaupan ennakkotilasto julkaistaan Tullin Internet-sivuilla ennalta ilmoitettuina julkaisuhetkinä. Ennakkotilaston voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla.

Ennakkotilastosta ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankauppaan.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:

  • puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
  • sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
  • Internet: tulli.fi
  • Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ennakkotilastoa ulkomaankaupasta on tuotettu vuodesta 1997 alkaen. Tullin Internet-sivuilla niitä on vuodesta 2000 lähtien.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.

Ennakkotilastot tarkentuvat yksityiskohtaisten kuukausitilastojen julkaisemisen yhteydessä.

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoja ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.

Tilastotietoja EU:n jäsenmaiden käymästä ulkomaankaupasta löytyy Eurostatin julkaisuista, Internet-sivuilta ja sen tietokannasta Easy Comext. Tietokantaa voi käyttää Internetin kautta ja se on käyttäjille maksuton.