Laatuseloste: Korkean teknologian ulkomaankauppa

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Korkean teknologian ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden korkean teknologian tavaroiden kauppaa ja kaupan muutoksia. Tilasto sisältää näiden tavaroiden tuonti- ja vientitietoja kokonaisuudessaan, tavararyhmittäin ja alueittain. Tilastossa on myös tietoja pidemmän aikavälin kehityksestä. Muuttujana on näiden tavaroiden rahallinen arvo.

Korkean teknologian ulkomaankauppatilastoja käyttävät erityisesti julkinen tiede- ja teknologiahallinto, viranomaiset ja tutkijat sekä kansainvälisiä vertailutietoja kokoavat organisaatiot kuten OECD. Tiedot on myös suunnattu kaikille alan kehityksestä kiinnostuneille tahoille.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta.

Korkean teknologian tuotteiden määritelmänä on käytetty Eurostatin huhtikuussa 2009 laatimaa luokitusta. Se pohjautuu OECD:n vuonna 2008 laatimaan luonnokseen. Määritelmän perustana on vuonna 1995 julkaistu versio. Tavaroiden luokittelussa on vuodesta 2007 lähtien käytetty SITC-luokituksen versiota Rev. 4 (Standard International Trade Classification). Aiemmin luokittelu tapahtui SITC-luokituksen edellisen version mukaan (Rev. 3).

Korkean teknologian tuotteiden ryhmät ja SITC-luokat (SITC Rev. 4) (xls)

High-technology aggregations based on SITC Rev. 4 (pdf)

1.3 Lait ja asetukset

Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppatilaston laatimisessa sovelletaan tilastolakia (280/2004).

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/2004) ja tullilakiin (304/2016). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY. 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 1172/1995) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Maaluokitus perustuu komission asetukseen (EY, 1106/2012) yhteisön ulkokaupan ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maaluokituksesta. Maakoodit ovat Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardin ISO/DIS 3166 mukaisia koodeja.

2. Menetelmäkuvaus

Tilasto laaditaan Tullin tuottamista Suomen virallisista ulkomaankauppatilastoista. Kansainvälisessä vertailussa voidaan käyttää mm. Eurostatin, OECD:n ja YK:n keräämiä tilastoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston laadinnassa noudatetaan Eurostatin ja OECD:n suosituksia.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppatilasto julkaistaan vuosittain maalis-toukokuussa. Tilaston tiedot ovat julkaisuhetkellä vielä ennakollisia, sillä kunkin tilastovuoden lopulliset tiedot vahvistetaan vuodesta 2010 lähtien tilastovuotta seuraavan elokuun lopussa. Tilastotietoja kuukausittain on saatavana Tullin Uljas-tilastotietokannasta.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan Tullin Internet-sivuilla, jossa on saatavana myös pdf-muotoinen julkaisu. Julkaisun voi myös tilata toimitettavaksi sähköpostilla. 

Korkean teknologian ulkomaankaupasta ja kaikista muistakin ulkomaankauppatilastoista saa lisätietoja Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sivuilta löytyvät mm. ulkomaankauppatilastojen tilastointiperiaatteet sekä kaikki Tullin julkaisemat tilastot ja katsaukset Suomen ulkomaankaupasta.

Lisätietoja on saatavissa myös Tilastopalvelusta:
- puhelin: vaihde 0295 5200 tai tilastopalvelu suoraan 0295 52335
- sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Korkean teknologian ulkomaankauppatilastot löytyvät Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Sähköisessä muodossa tilastoja on vuoden 2000 tilastosta lähtien lukuun ottamatta vuotta 2007, jolta ei laadittu tilastoa luokitusmuutoksen vuoksi.

Tilastokeskus tuotti tilastotietoa korkean teknologian ulkomaankaupasta vuoteen 2009 asti. Se julkaisi ennakollisia tietoja myös vuonna 2008.

Tietoja korkean teknologian ulkomaankaupasta on saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannasta tuoreimman luokituksen mukaan vuodesta 2002 lähtien (SITC Rev. 4) ja aiemman luokituksen mukaan vuosilta 1996-2002 (SITC Rev 3).

Alan tilastot ovat periaatteessa vertailukelpoisia eri maiden välillä, sillä luokitukset perustuvat kulloinkin voimassa oleviin kansainvälisiin standardeihin.

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden samoin kuin YK:n jäsenvaltioiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät ulkomaankaupan tilastoinnissa vaikuttavat tilastojen vertailtavuuteen.

7. Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Tiedot tarkentuvat julkaisuajankohdan jälkeen, sillä kunkin vuoden lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistaan vuodesta 2010 lähtien tilastovuotta seuraavan elokuun lopussa. Tilastotietoja kuukausittain on saatavana ulkomaankaupan Uljas-tilastotietokannasta.

Monissa maissa ulkomaankauppatilastot korjaantuvat vielä tilastovuotta seuraavien kahden kolmen vuoden aikana.

Ulkomaankauppatilastojen lisäksi tilastotietoa ulkomaankaupasta voi saada Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidosta sekä maksutasetilastosta.