Ajanvarauspalvelu

Asioinnin Tullin kanssa voi hoitaa sähköisten palvelujen kautta tai menettely-yksinkertaistuksilla niissä tullitoimipaikoissa, joiden henkilökohtainen asiakaspalvelu on lakkautettu. Niissä asioissa, joissa sähköisiä palveluita tai vaihtoehtoisia menettelyitä ei voi käyttää, Tulli tarjoaa henkilökohtaista palvelua ajanvarauksella. Aikoja voi varata virka-aikana maanantaista perjantaihin klo 8–16.15.

Ajan voi varata seuraavien asioiden hoitoon:

 • EUR.1- ja A.TR.-lomakkeiden vahvistaminen kiireellisissä tapauksissa. (Ei-kiireelliset tulee lähettää postitse vahvistettaviksi. Toimipaikkojen postiosoitteet löytyvät yhteystiedoista.)
 • T2L- ja T2LF-lomakkeiden vahvistaminen
 • INF-lomakkeiden vahvistaminen
 • ATA-carnet’n ja NATO 302 -lomakkeiden vahvistaminen
 • Merkintää vaativat vientiluvat
 • Viinitodistusten merkitseminen
 • Unionin ulkopuolelta tuotujen yksityishenkilöiden muuttoautojen tullaus
 • Passitusmenettelyn avaaminen ja päättäminen tarvittaessa (koskee myös TIR Carnet’a)
 • Yksityishenkilöiden muuttotavaratullaukset ja huvivenetullaukset
 • Henkilön tunnistaminen henkilötietojen tarkastuspyynnön yhteydessä

Voimme palvella vain kiireellisissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa alkuperäisen asiakirjan vahvistamiselle ei ole olemassa vaihtoehtoista toimintamallia, eikä jälkikäteinen vahvistaminen ole sallittua tai mahdollista.

Vaihtoehtoiset asiointitavat eri menettelyissä

1. Vienti

Vienti-ilmoitukset on annettava sähköisesti. Tietyissä tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Jos yritys antaa sähköisen vienti-ilmoituksen sanomamuotoisena tai tunnistautuneena ilmoittajana Vienti-ilmoituspalvelussa, Tullissa ei tarvitse käydä ennen tavaroiden vientiä kuin poikkeustapauksissa.

Tulli suosittelee, että yritykset hankkivat Verohallinnon KATSO-tunnisteen.

Sähköisen ilmoituksen sijaan vienti-ilmoituksen voi antaa suullisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen vientilähetys
 • enintään 1 000 euron arvoinen, lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen
 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen veroton lähetys kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle (alustoimitus)

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen tavaran poistumista EU:sta.  Suullisen ilmoituksen tueksi Suomen tullille on esitettävä kauppalasku.

Lisätietoja suullisesta ilmoittamisesta

Viennin ositukset

Skannaa EAD-kopiot ja lähetä ne erikseen määritettävään ositusta valvovaan tulliin. Kopioissa täytyy olla ositusmerkintöjen lisäksi tarkasti tavaran sijaintipaikka.

Ositusta valvova tulli vastaa, kun tavara voi lähteä. Tämän jälkeen asiakas saa mennä suoraan rajatullitoimipaikkaan esittämään osituserän ja ositus-EAD:n. Loppukoontia varten asiakas lähettää skannattuna alkuperäisen EAD:n, osituksen seurantaan liittyvät merkinnät ja tullin vahvistamat ositus-EAD:t ositusta valvovaan tulliin, joka vahvistaa tavaran poistumisen.

Lisätietoja osituksesta

T2L

Mahdolliset erilliset T2L-asiakirjat yhteisöaseman todistamiseksi voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa. Yritys voi myös hakea T2L-valtuutetun lähettäjän asemaa, jolloin se voi itse vahvistaaT2L-asiakirjan.

T2L Saapuva tavara

Jos unionitavaroita ei ilmoiteta saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella unionitavaroiksi, niistä pitää toimittaa unioniaseman todistava asiakirja tai sen kopio tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varaston pitäjälle. Varastonpitäjä luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan unioniaseman osoittavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annettu saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero (MRN) sekä ilmoituksen tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä hänelle toimitetut unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Lähetä asiakirjat skannattuina sähköpostin liitteinä Tullin sähköpostiin: unioniasema(at)tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta.

T2L Poistuva tavara

Tavaran unioniasema todistetaan pääosin paperisen asiakirjan avulla, kunnes EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen sähköinen järjestelmä PoUS (”Proof of Union Status”) unioniaseman selvittämiseksi.

Unioniaseman voi todistaa esimerkiksi seuraavilla asiakirjoilla:

 • SAD-asiakirjan 4-lehdelle täytetty T2L- tai T2LF-asiakirja tai
 • muu unionin tullilainsäädännössä hyväksytty asiakirja, kuten esimerkiksi kauppalasku tai varustamon tavaraluettelo.

Asiakirja pitää vahvistuttaa Tullissa. Asiakirjan voi pyytää vahvistettavaksi Tullin ajanvarauspalvelun kautta niillä paikkakunnilla, joissa Tullilla ei ole asiakaspalvelua. Yhteystiedot

Tullin vahvistusta ei tarvita,

 • jos kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla olevien unionitavaroiden yhteisarvo on enintään 15 000 euroa tai
 • jos toimijalla on valtuutetun antajan lupa.

Alkuperätodistukset

Alkuperätodistukset, kuten EUR.1-tavaratodistukset, korvaavat Form A -alkuperätodistukset ja A.TR-tavaratodistukset voidaan vahvistuttaa missä tahansa tullitoimipaikassa.

Viejä voi hakea alkuperäsäännöissä määriteltyä valtuutetun viejän asemaa, jolloin se voi laatia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia arvorajasta riippumatta ja vahvistaa itse A.TR-tavaratodistuksia.

Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa, voi antaa määrämuotoisen kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen alle 6 000 euron arvoisten alkuperätuotteiden lähetyksistä.

2. Passitus

TIR-passitusmenettelyn voi aloittaa Suomessa missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Unionin passitusmenettelyn eli T1- tai T2-passituksen voi aloittaa missä tahansa Suomessa sijaitsevassa tullitoimipaikassa. Tällöin edeltävän toiminnon haltija, kuten varastonpitäjä, on vastuussa siirrosta tullitoimipaikalle. Valtuutettu lähettäjä voi asettaa tavarat passitusmenettelyyn asioimatta tullitoimipaikassa.

TIR-passituksen päättäminen

Kun TIR-menettely päätetään, tavarat, kulkuneuvo ja passitusasiakirjat on purkausluvan saamiseksi esitettävä asiakaspalveluja tarjoavassa tullitoimipaikassa. Toimija, jolla on lupa toimia valtuutettuna vastaanottajana TIR-menettelyssä, voi esittää tavarat tullille sähköisesti ilman asiointia tullitoimipaikassa. Purkauksen jälkeen TIR-carnet-vihko täytyy esittää tullille TIR-menettelyn päättämiseksi.

T-passituksen päättäminen

Jos passitettujen tavaroiden määräpaikassa ei ole tullin palveluja, purkauslupa T1- tai T2-passituksen päättämiseksi on pyydettävä toimijan reitin varrella sijaitsevasta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tulli, joka on luovuttanut tavarat passitusmenettelyyn. Erikseen määritellyissä tapauksissa Tullin sähköinen palvelukeskus (SPAKE) voi antaa purkausluvan. Purkaustulos on toimitettava Suomessa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Ks. tarkemmat ohjeet: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/passituksen-paattaminen

3. Tuonti

Tuonti-ilmoitukset (myös ennakolta annettavat ilmoitukset) voidaan antaa suurelta osin sähköisesti joko sanomailmoituksena tai netti-ilmoituksena.

Vastaanottaja, jolla on tuonnin kotitullauslupa (AEOC-kriteerit) sekä valtuutetun vastaanottajan lupa voi ottaa vastaan T1 menettelyssä olevia lähetyksiä.

Yritysasiakkaat, tuonti  

4. Tullivarastointi

Tullivarastointimenettelyyn asettaminen

Jos Tullin asiakaspalvelua ei ole saatavilla, lähetä tullivarastoinnin tulli-ilmoitus Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake). Skannaa ilmoitus osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Huomaa, että Spake käsittelee ilmoituksia vain virka-aikana klo 8–16.15.

Jos tavarat ovat tulleet varastolle passitusmenettelyssä, pyydä purkauslupa asiakaspalvelua tarjoavasta tullista. T-passituksille purkausluvan voi pyytää myös osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Kun tavara on purettu, skannaa passituksen purkaustulos yhdessä varastoinnin tulli-ilmoituksen kanssa osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Spaken käsittelijä palauttaa hyväksytyn tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen, joka on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 54 (Yhteystiedot).

Varaa aika asiointiin Tullin alueelliselta liikkuvalta ryhmältä

Ilmoita aikaa varatessa toivottu palvelu, tullitoimipaikka, kellonaika sekä yhteystietosi.

Aika on varattava vähintään kaksi tuntia ennen palvelun tarvetta, ja seuraavan päivän klo 8 aika on tilattava edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 14.15.

Turku
Varsinais-Suomen liikkuva ryhmä

p. 0295 527 167
sähköposti LTP.Var.Liikkuva@tulli.fi

Rauma ja Pori
Satakunnan liikkuva ryhmä

p. 0295 527 165
sähköposti LTP.Sat.Liikkuva@tulli.fi

Vaasa ja Kokkola
Pohjanmaan liikkuva ryhmä

p. 040 332 4607 (Vaasa)
p. 040 332 4604 (Kokkola)
sähköposti LTP.Poh.Liikkuva@tulli.fi

Tampere ja Jyväskylä
Pirkanmaan liikkuva ryhmä

p. 0295 527 163
sähköposti LTP.Pir.Liikkuva@tulli.fi

Tornio
Perämeren liikkuva ryhmä

p. 0295 527 162
sähköposti ptp.liikkuva.tornio@tulli.fi

Oulu
Perämeren liikkuva ryhmä

p. 0295 527 161
sähköposti ptp.liikkuva.oulu@tulli.fi

Kotka
Kotkan liikkuva ryhmä

p. 040 332 5203
sähköposti kotka.vuoroesimiehet@tulli.fi

Hanko
Hangon liikkuva ryhmä

p. 0295 527 002
sähköposti hanko.valvonta@tulli.fi  

                            

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

 

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus