Tullisanasto

Tullisanaston tarkoitus on auttaa Tullin asiakkaita ja sidosryhmiä ymmärtämään paremmin tullitoimintaa ja siinä käytettäviä käsitteitä sekä helpottaa heidän asiointiaan Tullin kanssa. Lisäksi sanastotyöllä pyritään siihen, että Tullin tiedot ovat merkitykseltään yhteensopivia muiden toimijoiden tietojen kanssa.

Tullisanastossa määritellään ja kuvataan tullitoiminnassa käytettäviä termejä sekä niiden suhteita toisiinsa. Termien kuvaamista käsitteistä annetaan sanastossa käytännönläheinen ja yleistajuinen määritelmä.

Sanaston toteutus

Tullisanasto sisältää tällä hetkellä noin 150 termitietuetta. Sanaston laatimisessa on noudatettu terminologisen sanastotyön periaatteita. Termitietueissa käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Termeistä annetaan myös käyttösuosituksia. Käsitteiden välisiä suhteita mallinnetaan käsitekaavioiden avulla.

Termeistä julkaistaan myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Terminologista sanastoa on työstetty Tullin eri alan asiantuntijoiden yhteistyönä vuodesta 2018 lähtien. Tukea työhön on saatu Sanastokeskukselta.

Tullisanastoa julkaistaan Tullin verkkosivuilla sekä Suomi.fi-sivuston sanastoissa. Sanastoa täydennetään aihealueittain. Julkaistu sanasto sisältää muun muassa asiakkuuteen ja tullaukseen liittyviä käsitteitä.

Erillisenä kokonaisuutena on julkaistu ulkomaankaupan tilastojen sanasto (Suomi.fi), joka on laadittu yhteistyössä Tullin ja Tilastokeskuksen asiantuntijoiden välillä.

Hae termejä Tullisanastosta

Kirjoita kenttään etsimäsi sana tai termi. Hakutulokset päivittyvät alle automaattisesti.

Valitse sanastorajaus:

147 tulosta

maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu, tai maa, jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä valmistus tai käsittely on tapahtunut

Huomautus: Tavaroiden alkuperän määrittelyä käsitellään unionin tullikoodeksin 60 artiklassa.

Ruotsiksi: ursprungsland

Englanniksi: country of origin

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

myytyjen tuotteiden arvo vähennettynä muilta hankittujen välituotteiden arvolla

Huomautus: Kun myytyjen tuotteiden arvosta vähennetään muilta hankittujen välituotteiden arvo, saadaan bruttoarvonlisä. Kun bruttoarvonlisästä vähennetään poistot, saadaan nettoarvonlisä.

Ruotsiksi: mervärde

Englanniksi: value added

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan OECD:n suositusten mukaan tietylle kansantaloudelle saatavan nettoarvonlisän perusteella

Huomautus: Arvonlisän mukainen ulkomaankauppatilasto ei perustu EU-asetuksiin eikä ole virallinen tilasto.

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik enligt mervärde

Englanniksi: international trade statistics in value-added terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toiminta, jossa Tulli päättää asiakkaan tekemän tulli-ilmoituksen ja mahdollisen tavarantarkastuksen perusteella, millä ehdoin tavara voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemaan menettelyyn

Huomautus: Tuonnilla ja viennillä on omat tullimenettelynsä. Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää, että asiakas maksaa tavaran tuontiin liittyvät verot ja maksut.

Ruotsiksi: hänförande av varor till ett tullförfarande

Englanniksi: placement of goods under a customs procedure

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

toimija, joka asioi palvelunantajan kanssa

Huomautus: Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.
Tullin asiakkaat voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, sillä vain osa Tullin palveluista edellyttää rekisteröitymistä.

Ruotsiksi: kund

Englanniksi: customer

Aihealue: Asiakkuus

Tullin asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, joka on muodostettu asiakasyhteistyötä, tiedotusta ja yhteydenpitoa varten

Ruotsiksi: Tullens kunddelegation

Englanniksi: Customer Advisory Committee

Aihealue: Asiakkuus

samankaltaisia palveluja käyttävistä asiakkaista koostuva ryhmä

Ruotsiksi: kundgrupp

Englanniksi: customer group

Aihealue: Asiakkuus

asiakkaan yksilöivä tunniste

Huomautus: Esimerkiksi Y-tunnus, EORI-numero tai henkilötunnus.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

yhteistyö, jota palvelunantaja tekee asiakkaiden ja asiakkaiden eturyhmien kanssa

Ruotsiksi: kundsamarbete

Englanniksi: customer cooperation

Aihealue: Asiakkuus

Tullin asiakkaista ja asiakkaiden eturyhmistä koostuva ryhmä, jonka kanssa Tulli tekee monipuolista asiakasyhteistyötä

Huomautus: Asiakasyhteistyöryhmien jäsenet saavat tietoa esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä.

Ruotsiksi: kundsamarbetsgrupp

Englanniksi: customer cooperation group

Aihealue: Asiakkuus

asiakkaan ja palvelunantajan välinen vuorovaikutussuhde

Ruotsiksi: kundrelation

Englanniksi: customer relation

Aihealue: Asiakkuus

asiakkaan ja palvelunantajan välinen kanssakäyminen asian hoitamiseksi

Huomautus: Tulli tarjoaa asiointia varten erilaisia asiointikanavia, esimerkiksi verkkoasiointipalveluja ja sanoma-asiointipalveluja.

Ruotsiksi: ei vakiintunutta vastinetta, käännetään tilanteen mukaan, esim. deklarering

Englanniksi: ei vakiintunutta vastinetta, käännetään tilanteen mukaan, esim. declaration

Aihealue: Asiakkuus

tapa tai väline, jolla asiointipalvelu tarjotaan

Huomautus: Tullin tarjoamia asiointikanavia ovat verkkosivusto ja erilliset sähköiset palvelut (kuten Tulliselvityspalvelu tai sanoma-asiointi). Tullin kanssa voi asioida myös toimipisteissä, chatissä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Ruotsiksi: ei vakiintunutta vastinetta, esim. deklareringssätt, deklareringskanal, servicekanal

Englanniksi: ei vakiintunutta vastinetta, esim. transaction channel, service channel

Aihealue: Asiakkuus

asiointiin käytettävä palvelu

Huomautus: Tullin asiointipalveluja ovat esimerkiksi Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu, Tulliselvityspalvelu ja sanoma-asiointi.

Ruotsiksi: esim. e-tjänst

Englanniksi: esim. e-service

Aihealue: Asiakkuus

asiakas, jolla on käytössään yksi tai useampi tullitoiminnan kannalta keskeinen lupa

Huomautus: Tullin avainasiakkaalla on yleensä yleisvakuuslupa.
Avainasiakkuus edellyttää säännöllistä tulliasiointia.
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: nyckelkund

Englanniksi: key customer

Aihealue: Asiakkuus

tavaran arvo, joka sisältää kulut, vakuutuksen ja rahdin lähetysmaan ja määrämaan välillä

Huomautus: Esimerkiksi myyjä maksaa merirahdin sovittuun määräsatamaan sekä ottaa ostajan hyväksi merivakuutuksen tavaraan.

Ruotsiksi: CIF-värde

Englanniksi: CIF value

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

menettely, jossa yritystilaston tavaratuonnin CIF-arvo muunnetaan maksutaseen mukaiseksi FOB-arvoksi vähentämällä CIF-arvosta kulut, vakuutus ja rahti

Huomautus: Tulli tilastoi tavaratuonnin CIF-arvoisena. Maksutaseessa tavaratuonti on FOB-arvoinen. FOB-arvo lasketaan niin, että tavaratuonnista vähennetään kuljetus- ja vakuutuskustannukset lastaussataman ja määräsataman välillä. Maksutaseen mukaisessa palveluiden tuonnissa kuljetukset muodostavat oman tuontieränsä.

Ruotsiksi: CIF-FOB-justering

Englanniksi: CIF-FOB conversion

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tulliviranomaisen myöntämä tunniste, jota toimija käyttää asioidessaan EU-jäsenmaiden tulliviranomaisten kanssa

Huomautus: EORI-numero vaaditaan EU:n tullialueen rajan ylittävässä tavaraliikenteessä.

Lyhenne: EORI (Economic Operator Registration and Identification)

Ruotsiksi: EORI-nummer

Englanniksi: EORI number

Aihealue: Yritysasiakkuus

tullimenettely, jossa tavarat ovat rajatun ajan tullivalvonnassa, jolloin ne on vapautettu maahantuontiveroista osittain tai kokonaan

Huomautus: Erityismenettelyn päättyessä tavara siirtyy seuraavaan tullimenettelyyn, jonka perusteella päätetään, miltä osin maahantuontiverot tulevat maksettaviksi. Erityismenettelyyn asetetuille tavaroille vaaditaan usein vakuus.
Erityismenettelyjä ovat passitus (ulkoinen ja sisäinen passitus), varastointi (tullivarastointi ja vapaa-alueet), erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus). Niiden tarkoitus on sujuvoittaa ulkomaankauppaa.

Aihealue: Tulliselvitys

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista sekä joistakin EU:n ulkopuolisista alueista

Huomautus: EU:n ulkopuolisina alueina EU:n tullialueeseen kuuluvat Pohjois-Irlanti ja Monaco.
EU:n tullialueen sisällä unionitavaroita ei tulliselvitetä eikä niistä kanneta tullimaksuja.
https://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullialueet.

Aihealue: Tulliselvitys

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueella

Huomautus: EU-toimijat voidaan jakaa EU:n tullialueen ja EU:n veroalueen toimijoihin.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad i EU:s tullområde

Englanniksi: operator/trader established in the customs territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n tullialueen ulkopuolella

Huomautus: Ilmausten "kolmannen maan toimija" ja "kolmas maa" sijaan on selkeämpi käyttää ilmausta, joka kertoo, viitataanko EU:n tullialueen vai EU:n veroalueen ulkopuoliseen toimijaan tai maahan.

Ei-suositeltava: kolmas maa

Ruotsiksi: aktör som är etablerad utanför EU:s tullområde

Englanniksi: operator/trader established outside the customs territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

sopimuksiin perustuva tullialue, joka muodostuu EU:n tullialueesta ja tietyistä EU:n ulkopuolista valtioista

Huomautus: Tulliliiton alueella sovelletaan yhteistä kauppapolitiikkaa ja tullimaksuja.
Esimerkiksi Turkki kuuluu EU:n tulliliiton alueeseen mutta ei EU:n tullialueeseen, joten Turkin ja EU:n tullialueen välillä tavarat tulliselvitetään.
Voit tarkistaa EU:n tulliliiton alueeseen kuuluvat valtiot ja alueet Tullin verkkosivuilta.

Aihealue: Tulliselvitys

EU:n jäsenvaltioista tai niiden osista muodostuva veroalue, jolla sovelletaan EU:n yhtenäistettyä verotusta

Huomautus: EU:n veroalueella arvonlisä- ja valmisteverotusta on yhdenmukaistettu yhteisellä lainsäädännöllä. Poikkeuksena on EU:n erityiset veroalueet, kuten Ahvenanmaa ja Kanariansaaret.
EU:n tulli- ja veroalueet kuvataan Tullin sivustolla https://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullialueet

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueella

Huomautus: EU-toimijat voidaan jakaa EU:n tullialueen ja EU:n veroalueen toimijoihin.
Suomi kuuluu Ahvenanmaata lukuun ottamatta EU:n veroalueeseen.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad i EU:s skatteområde

Englanniksi: operator/trader established in the fiscal territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Verotus

toimija, jonka vakituinen asuinpaikka, sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on EU:n veroalueen ulkopuolella

Huomautus: Ilmausten "kolmannen maan toimija" ja "kolmas maa" sijaan on selkeämpi käyttää ilmausta, joka kertoo, viitataanko EU:n tullialueen vai EU:n veroalueen ulkopuoliseen toimijaan tai maahan.

Ruotsiksi: aktör som är etablerad utanför EU:s skatteområde

Englanniksi: operator/trader established outside the fiscal territory of the EU

Aihealue: Asiakkuus, Verotus

tavaran arvo, joka ei sisällä kuluja, vakuutusta ja rahtia lähetysmaan ja määrämaan välillä

Huomautus: Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtömaan lastauspaikassa (kuten satama tai lentokenttä).

Ruotsiksi: FOB-värde

Englanniksi: FOB value

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

globaaliin valmistuttamiseen, tehtaattomaan tuotantoon tai välityskauppaan perustuva tuotanto

Ruotsiksi: global produktion

Englanniksi: global production

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat pienen osan tuotteen arvosta

Huomautus: Globaalia valmistuttamista koskevat maksutasekirjaukset riippuvat siitä, onko kyseessä valmistuttaminen ulkomailla suomalaisen yksikön laskuun vai valmistuttaminen Suomessa ulkomaisen yksikön laskuun. Globaali valmistuttaminen tapahtuu ulkomailla, mutta samalla talousyksiköllä voi olla muuta toimintaa kotimaassa.

Ruotsiksi: globala tillverkningsuppdrag

Englanniksi: global manufacturing services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toimija, joka on ihminen

Huomautus: Henkilöt ovat myös luonnollisia henkilöitä.

Ruotsiksi: person

Englanniksi: individual, person

Aihealue: Asiakkuus

asiakas, joka on henkilö

Ei-suositeltava: yksityisasiakas

Ruotsiksi: privatkund

Englanniksi: private customer

Aihealue: Asiakkuus

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta, varastoinnista tai tulliasioinnista

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

toimija, joka antaa tai jonka puolesta ilmoitus annetaan toimintaa valvovalle viranomaiselle

Ruotsiksi: deklarant

Englanniksi: declarant

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

tuotujen tavaroiden vienti edelleen ilman tavaroiden olennaisen luonteen muuttumista

Ruotsiksi: återexport

Englanniksi: re-export

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

menettely, jossa muita kuin unionitavaroita viedään EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Jälleenvienti on tarkoitettu esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun EU:n tullialueelle erityismenettelyllä tuodut tavarat, joita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen, viedään pois EU:n tullialueelta. Väliaikaisesti EU:n tullialueelle tuodut tavarat ovat voineet olla esimerkiksi tullivarastoinnissa tai sisäisessä jalostuksessa.
Jälleenvienti ei ole tullilaissa määritelty tullimenettely, vaan muu viennissä käytettävä menettely.
Tämä jälleenvienti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä jälleenvienti-käsitteestä.

Aihealue: Tulliselvitys

tulli-ilmoittaminen, jossa annetaan ensin yksinkertaistettu ja myöhemmin täydentävä tulli-ilmoitus

Huomautus: Kaksivaiheinen tulli-ilmoittaminen edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Kaksivaiheinen tulli-ilmoittaminen sujuvoittaa asiointia, sillä asiakas voi antaa ensin vain osan tulli-ilmoituksessa vaadittavista tiedoista ja täydentää niitä myöhemmin.

Aihealue: Tulliselvitys

vähintään kolmen osapuolen välinen välityskauppa, jossa myyjä toimittaa tavaran lopulliselle ostajalle

Huomautus: Ketjukaupassa laskuja voi olla kaksi tai useampia, mutta toimituksia on vain yksi.

Ruotsiksi: kedjetransaktion

Englanniksi: chain transaction

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

ketjukauppa, jossa kaupan kaikki kolme osapuolta ovat eri EU-maista

Huomautus: Kolmikantakaupassa laskuja on kaksi, mutta toimituksia on vain yksi.

Ruotsiksi: trepartshandel

Englanniksi: triangulation

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

talouden toimija, jonka toimialaan kuuluu huolehtia asiakkaan tavaroiden kuljetuksesta

Huomautus: Kuljetusliike vastaa aina saapumisen ja poistumisen ilmoituksista.

Ei-suositeltava: liikenteenharjoittaja

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

asiakas, jolla ei ole maksunlykkäyslupaa

Huomautus: Käteisasiakas saa tavaran haltuunsa vasta, kun tavara on tulliselvitetty ja tullilasku on maksettu.

Ruotsiksi: kontantkund

Englanniksi: cash customer, unregistered customer

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

tullaus, jossa maksu suoritetaan tulliselvityksen yhteydessä

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

asiakas, jolla on maksunlykkäyslupa

Huomautus: Luottoasiakas saa tavaran haltuunsa heti, kun se on tulliselvitetty, vaikka maksaisi tullilaskun jälkeenpäin.
Henkilöasiakkaat eivät voi saada maksunlykkäyslupaa.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

tullimenettely, jonka jälkeen tuodut tavarat saavat liikkua vapaasti EU:n tullialueen sisällä ilman tullimuodollisuuksia

Huomautus: Tullioikeudellisesti luovutus vapaaseen liikkeeseen tarkoittaa, että tavara saa unionitavaran aseman ja vapautuu markkinoille myytäväksi tai kulutettavaksi.

Aihealue: Tulliselvitys

tulliselvitykseen perustuva päätös, jonka perusteella tavara asetetaan tullimenettelyyn

Huomautus: Tuonnissa tavara voidaan luovuttaa asiakkaalle tai tämän edustajalle luovutuspäätöksen perusteella. Tullin yritysasiakkaat voivat saada tavaroiden luovutuspäätöksen samaan aikaan tullauspäätöksen kanssa tai jo ennen sitä. Käteisasiakkaat ja henkilöasiakkaat saavat luovutuspäätöksen vasta tullilaskun maksamisen jälkeen.
Tullauspäätös ja luovutuspäätös muodostavat yhdessä valituskelpoisen päätöksen.

Aihealue: Tulliselvitys

valtuus tiettyyn toimintaan

Huomautus: Tullin myöntämiä lupia ovat esimerkiksi yleisvakuuslupa ja tullivarastolupa. Lupien tarkoituksena on muun muassa helpottaa ja sujuvoittaa tulliasiointia.

Ruotsiksi: tillstånd

Englanniksi: authorisation

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys

toimija, joka on saanut luvan harjoittaa tiettyä toimintaa

Huomautus: Tullin toimialaan kuuluvan toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään tullilaissa ja Euroopan unionin tullikoodeksissa.

Ruotsiksi: tillståndshavare

Englanniksi: authorisation holder

Aihealue: Asiakkuus

maa, josta tavara on lähetetty vietäväksi

Huomautus: Tavarat voidaan viedä lähetysmaasta joko suoraan tai toisen maan kautta.

Ruotsiksi: avsändningsland

Englanniksi: country of consignment

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tuotavista tavaroista maksettava tullimaksu, arvonlisävero tai valmistevero

Huomautus: Maahantuontiveroihin vaikuttavat muun muassa tavaran tullinimike, alkuperämaa ja polkumyyntitulleissa myös valmistaja.
Maahantuonnin yhteydessä voi lisäksi joutua maksamaan muitakin maksuja, kuten öljysuojamaksuja tai kasvintarkastusmaksuja.

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

lupa, jonka perusteella yritysasiakas voi saada tavaran haltuunsa ennen tullilaskun maksamista

Huomautus: Henkilöasiakkaat eivät voi saada maksunlykkäyslupaa.
Maksunlykkäysluvan saaminen edellyttää yleensä vakuuden antamista.

Ruotsiksi: tillstånd till anstånd med betalning

Englanniksi: authorisation for deferment of payment

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

Huomautus: Maksutaseessa vaihtotaseen alaeränä on Tavarat, joka tarkoittaa maksutaseen mukaista kauppatasetta.

Ruotsiksi: handelsbalans enligt betalningsbalansen

Englanniksi: trade balance in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee palveluiden omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

Ruotsiksi: utrikeshandel med tjänster enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade in services in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston erä, joka koskee tavaroiden taloudellisen omistajuuden vaihtoa kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä, niiltä osin kuin tavarat eivät sisälly palveluun

Huomautus: Tavanomainen kauppatavara kirjataan markkinahintaan FOB-arvon mukaan. Vienti tilastoidaan määrämaan mukaan. Tuonti EU-alueelta lähetysmaan ja tuonti EU-alueen ulkopuolelta alkuperämaan mukaan.

Ruotsiksi: utrikeshandel med varor enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade in goods in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan maksutaseasetuksen mukaisesti

Huomautus: Tilastokeskus tilastoi ulkomaankauppaa maksutaseen perusteella.

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik enligt betalningsbalansen

Englanniksi: international trade statistics in balance of payment terms

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tulliselvitystapahtuman toimija, jolle tullimenettelyä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat

Huomautus: Menettelynhaltija vastaa tulli-ilmoittamisesta ja sen tietosisällöstä sekä Tullin kantamista veroista ja maksuista.

Ruotsiksi: den ansvariga för förfarandet

Englanniksi: holder of the procedure

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys

tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueen ulkopuolella tai joka on viety ja tulliselvitetty EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Muu kuin unionitavara saa liikkua EU:n tullialueen sisällä vain tullivalvonnassa.

Ei-suositeltava: kolmasmaatavara

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

viimeinen maa, jonne tavara on lähetetty vietäväksi

Ruotsiksi: destinationsland

Englanniksi: country of destination

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

aineeton tuote

Huomautus: Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole erillisiä eriä, joihin voisi kohdistua omistusoikeuksia (pl. esimerkiksi ohjelmistolisenssit), ja yleensä palvelua ja palvelun tuottamista ei voi erottaa toisistaan.

Ruotsiksi: tjänst

Englanniksi: service

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppa, jossa palveluiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä

Huomautus: Palvelujen viennistä syntyy tuloa ja tuonnista menoa. Palvelun ulkomaankaupan tunnistaa siitä, että Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa tekemästään palvelusta korvausta ulkomaiselta talousyksiköltä tai maksaa ulkomaiselle talousyksikölle korvausta sen tekemästä palvelusta.

Ruotsiksi: utrikeshandel med tjänster

Englanniksi: international trade in services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja

Huomautus: Palvelunantaja voi olla samasta tai eri organisaatiosta kuin asiakas.
Palvelunjärjestäjät, palveluntuottajat ja palveluntoteuttajat ovat palvelunantajia.

Ruotsiksi: tjänsteleverantör

Englanniksi: service provider

Aihealue: Asiakkuus

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava palveluviennin ja palvelutuonnin erotus

Huomautus: Maksutaseessa vaihtotaseen alaeränä on Palvelut, joka tarkoittaa palvelutasetta.

Ruotsiksi: tjänstebalans

Englanniksi: services account

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

erityismenettely, jossa tavaroita kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin passitusalueella

Huomautus: Passituksella siirrettävistä tavaroista ei tarvitse maksaa maahantuontiveroja, mutta niille vaaditaan vakuus.
Passitus voi olla sisäistä passitusta tai ulkoista passitusta.
Passitusalue määräytyy sovellettavan passitussopimuksen mukaan.

Aihealue: Tulliselvitys

asiakas, jolla ei ole tullitoiminnan kannalta keskeisiä lupia

Huomautus: Perusasiakas on toimija, jonka tulliasiointi on yleensä satunnaista. Myös säännöllisesti asioivat käteisasiakkaat ja yksityishenkilöt ovat perusasiakkaita
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: baskund

Englanniksi: basic customer

Aihealue: Asiakkuus

kokonaistoimitus, johon kuuluu tavaroiden lisäksi suunnittelu-, asennus- ja rakennustöitä

Huomautus: Maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston projektitoimituksen erät jaetaan tavaroihin ja palveluihin. Yritystilastojen mukaiseen tavaroiden ulkomaankauppatilastoihin ilmoitetaan vain projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset. Projektitoimitukseen voi kuulua esimerkiksi tuotantolaitteistoja ja teollisuuslaitoksia.

Ruotsiksi: projektleverans

Englanniksi: project delivery

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

henkilö, joka ylittää valtion, tullialueen tai veroalueen rajan

Huomautus: Rajanylittäjä-käsitteeseen viitataan tullivalvonnan yhteydessä usein termillä matkustaja.

Ruotsiksi: person som passerar gränsen

Englanniksi: person crossing the border

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

asiakas, jonka tiedot on tallennettu tulli- ja veroasiointia varten

Huomautus: Rekisteröinti on edellytys esimerkiksi sanoma-asioinnille ja luottoasiakkuudelle sekä monille Tullin myöntämille luville.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

alkuperätuotteiden viejä, joka on rekisteröity EU:n REX-tietojärjestelmään

Huomautus: REX-järjestelmä (Registered Exporter System) on EU-komission ylläpitämä rekisteri alkuperätuotteiden viejistä.
REX-rekisteröinti on edellytys tullietuuksien saamiselle alkuperätuotteiden viennissä ja tuonnissa.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

tietojärjestelmien väliseen sanomien vaihtoon perustuva asiointipalvelu

Ruotsiksi: meddelandedeklareringstjänst

Englanniksi: message exchange service

Aihealue: Asiakkuus

toimija, joka tekee ilmoituksen sanoma-asiointipalvelun kautta

Huomautus: Rekisteröity asiakas, joka käyttää Tullin sanoma-asiointipalvelua tai operaattorivälitteistä sanoman välitystä.

Aihealue: Yritysasiakkuus

asiakkaan rooli sanomailmoittamisessa

Huomautus: Sanoma-asioinnin asiointirooli asiakasrekisterissä kertoo, onko asiakkaan rooli ilmoittaja vai palveluntarjoaja. "Ilmoittaja" tarkoittaa sitä, että toimija tekee ilmoituksen omissa nimissään, ja "palveluntarjoaja" tarkoittaa sitä, että toimija tekee ilmoituksen toisen nimissä.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

vuorovaikutussuhteessa olevien toimijoiden muodostama ryhmä

Ruotsiksi: intressentgrupp

Englanniksi: interest group, stakeholder

Aihealue: Asiakkuus

oman organisaationsa palvelua käyttävä asiakas

Ruotsiksi: intern kund

Englanniksi: internal customer

Aihealue: Asiakkuus

henkilö, jonka vakituinen tai väliaikainen asuinpaikka on Suomessa

Ruotsiksi: person bosatt i Finland

Englanniksi: individual/person residing in Finland

Aihealue: Asiakkuus

tulliedustaja, joka toimii toisen toimijan nimissä ja lukuun

Huomautus: Suora edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun edustaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Muutoin tämän edustama toimija vastaa yksinään tullivelasta ja jälkitullauksesta.

Ruotsiksi: direkt ombud

Englanniksi: direct representative

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

omistaja, joka kantaa taloudellisen vastuun ja riskit tuotteesta ja saa siitä tosiasiallisen taloudellisen hyödyn

Huomautus: Eri omistaja voi olla samaan aikaan merkittynä alus- tai ilma-alusrekisteriin lailliseksi omistajaksi. Tavaroiden ulkomaankaupassa viejä tai tuoja saattaa olla eri kuin tavaroiden taloudellinen omistaja.

Ruotsiksi: ekonomisk ägare

Englanniksi: economic owner

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toimija, joka harjoittaa liiketoimintaa

Huomautus: Tähän käsitteeseen on lainsäädännössä aiemmin viitattu termillä taloudellinen toimija.

Ei-suositeltava: taloudellinen toimija

Ruotsiksi: ekonomisk aktör

Englanniksi: economic operator

Aihealue: Asiakkuus

aineellinen tuote

Huomautus: Tavaroita ulkomaankauppatilastoissa ovat myös esimerkiksi sähköenergia, maakaasu ja kaukolämpö.

Ruotsiksi: vara

Englanniksi: goods

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

aineellinen raaka-aine, tuote tai hyödyke

Huomautus: Tulliselvitettäviksi tavaroiksi luokitellaan myös esimerkiksi eläimet, sähköenergia ja kaukolämpö.
Erityismenettelyistä jalostuksessa ja tietyssä käyttötarkoituksessa tuotteella tarkoitetaan menettelyssä valmistettua tuotetta.
Ulkomaankaupan tilastoinnin sanasto

Ruotsiksi: vara

Englanniksi: goods (mon.)

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

toimija, joka kuljetusasiakirjaan merkittyjen tietojen mukaan lähettää tavaran

Ruotsiksi: avsändare av varor

Englanniksi: consignor

Aihealue: Asiakkuus

toimija, joka kuljetusasiakirjaan merkittyjen tietojen mukaan ottaa tavaran vastaan

Ruotsiksi: mottagare av varor

Englanniksi: consignee

Aihealue: Asiakkuus

tuonti, joka muodostuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

Ruotsiksi: import av varor

Englanniksi: imports of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

vienti, joka muodostuuu tavaroiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

Ruotsiksi: export av varor

Englanniksi: exports of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

maksutaseen mukaisen ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaroiden ja palveluiden viennin ja tuonnin erotus

Ruotsiksi: varu- och tjänstebalans

Englanniksi: goods and services account

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan määrien suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

Huomautus: Perusjakso päivitetään 10 vuoden välein.

Ruotsiksi: volymindex för utrikeshandel med varor

Englanniksi: volume index of international trade in goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

indeksi, joka kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan arvojen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon

Huomautus: Perusjakso päivitetään 10 vuoden välein.

Ruotsiksi: enhetsvärdeindex för utrikeshandel med varor

Englanniksi: unit value index of international trade in goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppa, jossa tavaroiden omistajuus vaihtuu kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai tavaroita vaihdetaan kansainvälisten rajojen yli

Huomautus: Tullissa tarkastellaan tavaroiden vaihtoa kansainvälisten rajojen yli ja Tilastokeskuksessa tavaroiden taloudellisen omistajuuden vaihtumista kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä.

Ruotsiksi: utrikeshandel med varor

Englanniksi: international trade in goods

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tavaratuonti EU-maasta toiseen

Huomautus: Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa kolmannen maan alueelta, tavara katsotaan myydyksi siinä jäsenvaltiossa, johon tavarat maahantuodaan. Jos tavarat kuljetetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, tavaran kuljetus muodostaa määränpäämaassa yhteisöhankinnan.

Ruotsiksi: gemenskapsintert varuförvärv

Englanniksi: intra-Community acquisition of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

tavaravienti EU-maasta toiseen

Huomautus: Jos tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa kolmannen maan alueelta, tavara katsotaan myydyksi siinä jäsenvaltiossa, johon tavarat maahantuodaan. Jos tavarat kuljetetaan edelleen toiseen jäsenvaltioon, tavaran kuljetus tuontimaasta toiseen muodostaa jäsenvaltiossa yhteisömyynnin.

Ruotsiksi: gemenskapsintern försäljning av varor

Englanniksi: intra-Community supply of goods

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

globaalin valmistuttamisen ja välityskaupan piirteitä yhdistelevä toimintatapa, jossa tuotteet valmistetaan ulkomailla ilman omassa omistuksessa olevaa tehdasta siten, että valmistuttaja omistaa valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista ja immateriaalioikeudet muodostavat suurimman osan tuotteen arvosta

Huomautus: Tuotos syntyy välityskaupan tapaan ostojen ja myyntien välisestä erotuksesta, kun kotimainen yritys ostaa lopputuotteet sopimuksen mukaisesti ja myy ne edelleen kansainvälisillä markkinoilla ilman, että tavarat kulkevat kotimaan kautta.
Suomessa sijaitseva yritys (tehtaaton tuottaja) on ulkoistanut koko tuotantonsa, mutta sen muut toiminnot kuten pääkonttori-, myynti- sekä tutkimus ja kehittämistoiminta sijaitsevat kokonaan tai osittain Suomessa. Suomessa sijaitseva tehtaaton tuottaja organisoi kansainvälisen valmistusprosessin. Tuotteen myyntihinta sisältää valmistuskustannusten lisäksi mm. suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin sekä rahoituksen. Maksutaseessa tehtaattoman tuotannon myyntien ja ostojen erotus (ulkomailta ulkomaille myyntien marginaali) kirjataan Suomen tavaravientiin.

Ruotsiksi: fabrikslös produktion

Englanniksi: factoryless production

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

toiminnassa mukana oleva osallinen, jolla on mahdollisuus toimia aktiivisesti

Huomautus: Toimijoita voivat olla henkilöt, yritykset sekä muut organisaatiot.
Määritelmä on otettu sanastosta Julkisen hallinnon yhteentoimivuussanasto - EU-ydinkäsitteet.

Ruotsiksi: aktör

Englanniksi: operator, trader

Aihealue: Tulliselvitys, Asiakkuus, Tullivalvonta

tavaran arvo, jonka perusteella maahantuontiverot yleensä määräytyvät

Huomautus: Tullausarvo muodostuu yleensä tavaran ostohinnasta, johon lisätään kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka tai postilähetyksissä postimaksut määräpaikkaan asti.

Aihealue: Tulliselvitys

tullivelan tiedoksianto, joka sisältää tiedon tavaraan liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista

Huomautus: Tullauspäätös voi vaikuttaa tavaran tullioikeudellisen aseman muuttumiseen unionitavarasta ei-unionitavaraksi tai päinvastoin.
Tullauspäätökseen voi sisältyä tullilasku.
Tullauspäätös ja luovutuspäätös muodostavat yhdessä valituskelpoisen päätöksen.

Aihealue: Tulliselvitys

ilmoittaja, joka antaa tulli-ilmoituksen

Huomautus: Tulli-ilmoittajana voi toimia esimerkiksi henkilöasiakas, tullivarastoinnin luvanhaltija tai kuljetusliike.

Aihealue: Asiakkuus, Tulliselvitys, Yritysasiakkuus

ilmoitus, jolla annetaan tullilainsäädännön edellyttämät tiedot tulliselvitettävästä tavarasta

Huomautus: Tulliselvitystä varten Tulli vaatii tulli-ilmoituksen. Tulli-ilmoituksessa annettujen tietojen perusteella Tulli määrää maahantuontiverot.
Tulli-ilmoituksia ovat muun muassa tuonti-, vienti-, passitus-, turvatieto- ja verorajailmoitukset. Myös tullikaistan valinta rajanylityksen yhteydessä katsotaan tulli-ilmoitukseksi.
Muita Tullille annettavia ilmoituksia ovat esimerkiksi sisäkaupan tilastoilmoitus ja käteisrahailmoitus.

Ruotsiksi: tulldeklaration

Englanniksi: customs declaration

Aihealue: Tulliselvitys

asiakas, jolla on yksi tai useampi tullitoiminnan kannalta keskeinen lupa, valtuutetun talouden toimijan asema sekä omavalvontaa

Huomautus: Tulli+-asiakkailla on etusija Tullin uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointeihin.
Tullin asiakkaat luokitellaan perus-, avain- ja Tulli+-asiakkaisiin.

Ruotsiksi: Tull+-kund

Englanniksi: Customs+ customer

Aihealue: Asiakkuus

vapaakauppa-alue, jolla on yhteinen tullitariffi

Aihealue: Tulliselvitys

toimija, jonka toinen toimija on valtuuttanut suorittamaan puolestaan tullilainsäädännössä säädettyjä toimia ja muodollisuuksia asioinnissa tulliviranomaisten kanssa

Huomautus: Tulliedustaja voi olla asimerkiksi huolintaliike tai toinen henkilö.
Edustajaksi voidaan valtuuttaa sopimuksella tai valtakirjalla.

Ei-suositeltava: asiamies

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

tullitoimintaa koskevat EU:n direktiivit, asetukset ja komission päätökset sekä Suomen tullilaki ja tullitoimintaa koskevat muut säädökset

Huomautus: EU:n keskeisin tullitoimintaa koskeva asetus on unionin tullikoodeksi.
Suomen tulli voi antaa tullilainsäädäntöä täydentäviä kansallisia määräyksiä.
Tullilainsäädäntö on kuvattu Tullin sivustolta https://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullilainsaadanto

Aihealue: Tulliselvitys

lasku, jolla tullivelka peritään

Huomautus: Yleensä tullilasku pitää olla maksettuna ennen kuin tavaran saa haltuunsa. Tullin yritysasiakkaalla on mahdollisuus saada tavara haltuunsa ennen laskun maksamista, jos sillä on maksunlykkäyslupa.
Tullilaskun määrä saattaa poiketa tullivelan määrästä esimerkiksi korkojen takia.

Aihealue: Verotus, Tulliselvitys

veroluonteinen maksu, joka kannetaan tullitariffin perustella tullauspäätöksen mukaisesti tietyn tullialueen ulkopuolelta tuotavista tavaroista

Huomautus: Tullimaksu määräytyy tulliselvityksessä tullitariffin perusteella. Tullimaksun määrään vaikuttavat tavaran tullinimike, arvo, alkuperä, määrä ja käytetty tullimenettely. Tullimaksu saattaa sisältää korotuksia tai vähennyksiä, esimerkiksi etuuskohtelujen, tariffikiintiöiden tai tullisuspensioiden perusteella. Tullitariffin perusteella tavara voi olla myös tulliton.

Aihealue: Tulliselvitys

tullilainsäädäntöön perustuva menettely, jonka mukaisesti tavaraa käsitellään

Huomautus: Tullimenettely määräytyy tulliselvityksessä. Tullikoodeksissa määriteltyjä tullimenettelyjä ovat luovutus vapaaseen liikkeeseen, vientimenettely ja erityismenettelyt.
Tullimenettely ilmoitetaan tulli-ilmoituksella.

Aihealue: Tulliselvitys

tulliasiointiin liittyvä neuvonta henkilöasiakkaille

Huomautus: Tullineuvonnassa henkilöasiakkaille annetaan apua esimerkiksi tulli-ilmoituksen täyttämisessä.
Tullin yritysasiakkaiden neuvontaa kutsutaan yritysneuvonnaksi.

Ruotsiksi: tullrådgivning

Englanniksi: Customs Information Service

Aihealue: Asiakkuus, Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

numerokoodista ja kuvauksesta muodostuva nimike, jota käytetään tavaroiden luokittelussa

Huomautus: Tullinimikkeet löytyvät tullitariffista.
Tavaran luokittelua käytetään tulliselvityksessä ja tilastoinnissa.
Tullinimikkeen numerokoodi perustuu maailmanlaajuiseen WCO:n HS-nimikkeistöön (kuusi ensimmäistä numeroa). HS-nimikkeistöä tarkentaa EU:n CN-nimikkeistö (7. ja 8. numero). CN-nimikkeistöä täydentää EU:n Taric-nimikkeistö (9. ja 10. numero).

Aihealue: Tulliselvitys

tullinimikkeiden muodostama hierarkkinen kokonaisuus, jonka avulla tavarat luokitellaan

Huomautus: Tullinimikkeistön muodostaa HS-nimikkeistö, jota tarkentaa EU:n CN-nimikkeistö ja edelleen EU:n Taric-nimikkeistö.

Aihealue: Tulliselvitys

tullimaksujen periminen

Huomautus: Tullimaksujen lisäksi Tulli kantaa muita maahantuontiveroja (arvonlisävero ja valmistevero) sekä muita maksuja, kuten väylämaksuja ja suoritemaksuja.

Aihealue: Tulliselvitys

prosessi, joka sisältää tulli-ilmoittamisen, asian käsittelyn, tavaraan liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista päättämisen, tullitariffiin perustuvien maksujen määräämisen ja maksamisen sekä tavaran luovuttamisen tullimenettelyyn

Huomautus: Tulliselvityksen perusteella Tulli antaa tullauspäätöksen.
Tulliselvityksessä pitää maksaa säädetyt maahantuontiverot tai antaa niitä vastaava vakuus. Tulli myös tarkistaa, onko tavaroiden tuonnissa tai viennissä kieltoja tai rajoituksia tai muita vaatimuksia.

Aihealue: Tulliselvitys

säännöstö, johon on koottu tavaroiden tullinimikkeet, niihin liittyvät tullimaksujen määräytymisperusteet, etuuskohtelut sekä tuonti- ja vientirajoitukset ja -kiellot

Huomautus: Koko EU:n tullialueella noudatetaan yhteistä tullitariffia. Lisäksi EU-mailla voi olla omia kansallisia vienti- ja tuontirajoituksia ja -kieltoja.

Ei-suositeltava: käyttötariffi

Aihealue: Tulliselvitys

toiminta, jolla Tulli suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia valtion rajat ylittävältä rikollisuudelta varmistamalla, että matkustaja- ja tavaraliikenteen sääntöjä noudatetaan

Huomautus: Tullivalvonnassa valvotaan maahan saapuvia, maasta lähteviä tai kauttakulkevia tavaroita sekä kuljetuksia.

Ruotsiksi: tullbevakning

Englanniksi: Customs enforcement

Aihealue: Asiakkuus, Tullivalvonta

tulliviranomaisen hyväksymä ja valvoma paikka, jossa säilytetään tullaamattomia tavaroita

Huomautus: Tullivaraston pitäminen edellyttää tulliviranomaisen lupaa.
Tullivaraston pitäjä on yritys, esimerkiksi huolintaliike tai maahantuoja.

Aihealue: Tulliselvitys

erityismenettely, jossa muita kuin unionitavaroita säilytetään tullivarastossa, jolloin tavaroista ei tarvitse maksaa tuontitulleja eikä niihin sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä

Huomautus: Tullivarastointi edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa. Tullivarastoinnissa tavaroita voi esimerkiksi lajitella ja pakata.
Tullivarastoinnin jälkeen tavarat siirretään seuraavaan tullimenettelyyn.

Aihealue: Tulliselvitys

tiedoksianto, jolla asiakkaalle ilmoitetaan tulliselvityksessä määräytyvien maksujen määrä

Huomautus: Tullivelka voidaan antaa tiedoksi tulliselvityksen yhteydessä tai myöhemmin.
Tullivelka voidaan antaa tiedoksi tullauspäätöksellä, vastaussanomalla tai todisteellisella tiedoksiannolla.

Aihealue: Tulliselvitys

velka, joka perustuu tavaroille tullauspäätöksen perusteella määrättäviin maahantuontiveroihin ja mahdollisiin muihin Tullille maksettaviin maksuihin

Huomautus: Maahantuontiverojen lisäksi tullivelkaan voi sisältyä esimerkiksi virhe- ja suoritemaksuja sekä korkoja.
Asiakas saa tulliselvitetyt tavarat hallintaansa, kun tullivelka on maksettu tai sen maksamisesta on annettu vakuus.
Tuonnissa tullivelka muodostuu, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Se voi myös muodostua säännösten noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi jos tullimenettelyyn liittyvät velvollisuudet tai edellytykset eivät täyty.

Aihealue: Tulliselvitys

EU:n tullialueelle sijoittautunut toimija, joka vastaa tavaran tuonnista EU:n tullialueelle

Huomautus: Tuonnista on annettava tulli-ilmoitus.
Tuoja voi olla eri toimija kuin se, joka kuljettaa tavaran.

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

tavaroiden tuonti EU:n tulli- tai veroalueelle

Huomautus: Tässä määritelty tuonti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä tuonti-käsitteestä.
Tuonnin yleisin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen.

Aihealue: Tulliselvitys

ulkomaankaupan osa, joka muodostuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta ulkomaiselta talousyksiköltä kotimaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli kotimaahan

Ruotsiksi: import

Englanniksi: import

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä hyödyke

Huomautus: Tuote voi olla aineellinen tai aineeton.

Ruotsiksi: produkt

Englanniksi: product

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tulli-ilmoitus, jolla annetaan aiemmasta, yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuneet tiedot ja täydentävät asiakirjat

Huomautus: Täydentävä tulli-ilmoitus täytyy antaa kaksivaiheisen tulli-ilmoittamisen lopussa luvan mukaisen määräajan kuluessa.
Täydentävällä tulli-ilmoituksella voi täydentää yhden tulli-ilmoituksen tietoja tai kokoavasti useamman tulli-ilmoituksen tietoja tietyn jakson ajalta.

Aihealue: Tulliselvitys

tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihto kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä tai vaihto kansainvälisten rajojen yli

Ruotsiksi: utrikeshandel

Englanniksi: international trade

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

tavaroiden ja palveluiden tuontia ja vientiä kuvaava tilasto

Ruotsiksi: utrikeshandelsstatistik

Englanniksi: international trade statistics

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

EU:n asetus, jossa säädetään, mitä yleisiä sääntöjä ja menettelyitä sovelletaan EU:n tullialueelle tuotaviin tai sieltä vietäviin tavaroihin

Huomautus: Unionin tullikoodeksi on osa tullilainsäädäntöä.
Unionin tullikoodeksi on virallisesti nimeltään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista.
Tullikoodeksi on osa tullilainsäädäntöä, joka on kuvattu Tullin sivustolla https://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullilainsaadanto

Lyhenne: UTK

Aihealue: Tulliselvitys

tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueella tai joka on tuotu ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueelle

Huomautus: Unionitavara saa liikkua vapaasti EU:n tullialueen sisällä ilman tullimuodollisuuksia.

Ei-suositeltava: yhteisötavara

Aihealue: Tulliselvitys

tulli-ilmoitus, jolla annetaan kerralla kaikki tullimenettelyn edellyttämät tiedot ja täydentävät asiakirjat

Huomautus: Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus annetaan yksivaiheisessa tulli-ilmoittamisessa.

Aihealue: Tulliselvitys

tuotteen valmistuttaminen Suomessa, jossa ulkomainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

Huomautus: Suomessa valmistuttamisessa ulkomainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistaja on sijoittunut ulkomaille. Ulkomainen valmistuttaja maksaa korvauksen tehdystä työstä (palvelusta) suomalaiselle valmistajalle, joka voi olla myös sen tytäryhtiö. Valmistuttamispalkkio kirjataan maksutaseessa Suomen palveluiden vientiin. Suomeen valmistuttamista varten tuodut ja Suomesta takaisin viedyt valmiit tavarat poistetaan maksutaseessa Suomen tavarakaupasta, koska niiden omistajuus ei vaihdu.

Ruotsiksi: tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk uppdragsgivares räkning

Englanniksi: goods sent to Finland for processing charged to a foreign producer

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tuotteen valmistuttaminen ulkomailla, jossa suomalainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista

Huomautus: Ulkomailla valmistuttamisessa suomalainen valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistaja on sijoittunut Suomeen. Suomalainen valmistuttaja maksaa korvauksen tehdystä työstä (palvelusta) ulkomaiselle valmistajalle, joka voi olla myös sen tytäryhtiö. Valmistuttamispalkkio kirjataan maksutaseessa Suomen palveluiden tuontiin. Ulkomaille Suomesta valmistuttamista varten viedyt ja takaisin tuodut valmiit tavarat poistetaan maksutaseessa Suomen tavarakaupasta, koska niiden omistajuus ei vaihdu. Ulkomailta ostetut tavarat, joita muokataan ulkomailla ja ulkomaille myydyt tavarat, jotka on valmistutettu ulkomailla, lisätään puolestaan maksutaseessa Suomen tavarakauppaan.

Ruotsiksi: tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk uppdragsgivares räkning

Englanniksi: goods sent abroad for processing charged to a Finnish producer

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

valtuutuksen saanut toimija

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys

toimija, joka voi asettaa tavaroita passitusmenettelyyn ilman, että tavarat täytyy fyysisesti esittää lähtöpaikan tullissa

Huomautus: Valtuutetun lähettäjän asema edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Kun toimijalla on valtuutetun lähettäjän lupa, se voi aloittaa T-passituksen mistä tahansa Tullin hyväksymästä paikasta Suomessa.

Ruotsiksi: godkänd avsändare

Englanniksi: authorised consignor

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

toimija, joka voi vastaanottaa passitusmenettelyssä saapuvia tavaroita tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa

Huomautus: Valtuutetun vastaanottajan asema edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa.
Valtuutettu vastaanottaja voi esittää tavarat tullille passituksesta vastaavan puolesta.

Ruotsiksi: godkänd mottagare

Englanniksi: authorised consignee

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

asema, jonka asiakas saa, kun Tulli myöntää sille AEO-valtuutuksen

Huomautus: AEO-valtuutuksia on kahdenlaisia: AEOC oikeuttaa yksinkertaistuksiin tullimenettelyissä ja tavarantarkastuksissa. AEOS oikeuttaa etuihin tarkastuksissa, jotka liittyvät vaarattomuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi on AEOF-valtuutus, jota käytetään silloin, kun asiakkaalla on sekä AEOC- että AEOC-valtuus.
Valtuutetun talouden toimijan asema myönnetään EU:n tullilainsäädännön perusteella.

Ruotsiksi: status som godkänd ekonomisk aktör

Englanniksi: authorised economic operator status

Aihealue: Asiakkuus

varastosta vastaava talouden toimija, jolle Tulli on myöntänyt yleisvakuusluvan ja varastoluvan

Ruotsiksi: lagerhavare

Englanniksi: warehouse keeper

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

verkkosivuston kautta tarjottava asiointipalvelu

Huomautus: Tullin verkkoasiointipalveluja ovat esimerkiksi Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu ja Tulliselvityspalvelu.

Ruotsiksi: webbtjänst

Englanniksi: online service

Aihealue: Asiakkuus

alue, jolla on yhteisesti sovittu verotus

Aihealue: Verotus

EU:n tullialueelle sijoittautunut toimija, joka vastaa tavaran viennistä EU:n tullialueen ulkopuolelle

Huomautus: Viennistä on annettava tulli-ilmoitus.

Ruotsiksi: exportör

Englanniksi: exporter

Aihealue: Yritysasiakkuus, Tulliselvitys, Asiakkuus

tavaroiden vieminen EU:n tulli- tai veroalueelta

Huomautus: Tässä määritelty vienti-käsite poikkeaa ulkomaankaupan tilastoinnissa käytettävästä vienti-käsitteestä.

Aihealue: Tulliselvitys

ulkomaankaupan osa, joka muodostuuu tavaroiden ja palveluiden omistajuuden vaihdosta kotimaiselta talousyksiköltä ulkomaiselle talousyksikölle tai vaihdosta rajan yli ulkomaille

Ruotsiksi: export

Englanniksi: export

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tullimenettely, jossa unionitavaroita viedään EU:n tullialueen tai veroalueen ulkopuolelle

Aihealue: Tulliselvitys

muiden kuin unionitavaroiden säilytys tullivarastossa ennen kuin ne asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään

Huomautus: Väliaikaista varastointia käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa EU:n tullialueen ulkopuolelta tuodaan EU:n tullialueelle tavaroita, joita ei heti aseteta tullimenettelyyn. Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn 90 päivän kuluessa siitä, kun ne on esitetty Tullille. Väliaikaisessa varastossa olevia tavaroita voi käsitellä vain niiden kunnon ylläpitämiseksi.
Väliaikainen varastointi edellyttää tulliviranomaisen myöntämää lupaa, ja tavaroita voi varastoida ainoastaan luvassa nimetyissä tiloissa.

Aihealue: Tulliselvitys

menettely, jossa unionitavaroita viedään EU:n tullialueen ulkopuolelle, kun tarkoituksena on palauttaa tavarat myöhemmin EU:n tullialueelle

Huomautus: Tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti esimerkiksi korjattavaksi tai esille messuille tai näyttelyyn.
Väliaikainen vienti ei ole tullilaissa määritelty tullimenettely, vaan muu viennissä käytettävä menettely.

Aihealue: Tulliselvitys

tulliedustaja, joka toimii omissa nimissään mutta toisen lukuun

Huomautus: Välillinen edustaja toimii samalla vastuulla kuin tavaranhaltija. Välillisen edustajan lisäksi toimija, jota se edustaa, on vastuussa tullivelasta ja jälkitullauksesta.

Ruotsiksi: indirekt ombud

Englanniksi: indirect representative

Aihealue: Yritysasiakkuus, Asiakkuus

toimintatapa, jossa tuotos syntyy ostojen ja myyntien välisestä erotuksesta, kun kotimainen yritys välittää tavaroita muuttumattomana ulkomailla maasta toiseen ilman, että tavarat kulkevat välittäjän kotimaan kautta

Huomautus: Välityskaupassa suomalainen talousyksikkö ostaa tavaran (tai palvelun) ulkomailta, ja myy sen eteenpäin muuttumattomana ulkomaille ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Välityskaupan myyntien ja ostojen erotus (marginaali) kirjataan tavaravientiin. Välityskauppa voi olla myös ketjukauppaa tai kolmikantakauppaa.

Ruotsiksi: förmedlingshandel

Englanniksi: merchanting services

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tavaroiden tai palveluiden myynti ja hankinta EU-maiden välillä

Ruotsiksi: gemenskapsintern handel

Englanniksi: intra-Community trade

Aihealue: Ulkomaankauppatilasto

tulli-ilmoitus, josta voi puuttua tiettyjä vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa vaadittavia tietoja tai asiakirjoja

Huomautus: Yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen käyttäminen vaatii tulliviranomaisen lupaa.
Yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta käytetään kaksivaiheisen ilmoittamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Aihealue: Tulliselvitys

tullivarasto, joka on vain varastonpitäjän käytössä

Huomautus: Yksityisen tullivaraston pitäjä hoitaa kirjanpidon ja varastointiin liittyvät tulli-ilmoitukset.

Aihealue: Tulliselvitys

tulli-ilmoittaminen, jossa annetaan kerralla kaikki vaaditut tiedot ja asiakirjat tulliselvitystä varten

Huomautus: Yksivaiheinen tulli-ilmoittaminen on yleisimmin käytetty tulli-ilmoittamisen muoto. Yleensä yksivaiheisessa tulli-ilmoittamisessa annetaan vakiomuotoinen tulli-ilmoitus.

Aihealue: Tulliselvitys

tullivarasto, joka on kaikkien varastointisopimuksen tehneiden käytettävissä

Huomautus: Yleistä tullivarastoa käyttävän menettelynhaltijan pitää tehdä varastoinnista sopimus varastoluvan haltijan kanssa.

Aihealue: Tulliselvitys

asiakas, joka on yritys tai muu yhteisö

Huomautus: Yritysasiakkailla on Y-tunnus tai EORI-numero.

Ruotsiksi: företagskund

Englanniksi: business customer

Aihealue: Asiakkuus, Yritysasiakkuus

tulliasiointiin liittyvä neuvonta yritysasiakkaille

Huomautus: Yritysneuvonta antaa yrityasiakkaille neuvontaa muun muassa tullimenettelyistä, maksuista tai lupahakemuksista.
Tullin henkilöasiakkaiden neuvontaa kutsutaan tullineuvonnaksi.

Ruotsiksi: företagsrådgivning

Englanniksi: Business Information

Aihealue: Asiakkuus, Verotus, Tulliselvitys, Tullivalvonta

yritystilastojen mukaisen tavaroiden ulkomaankauppatilaston perusteella laskettava tavaraviennin ja tavaratuonnin erotus

Ruotsiksi: handelsbalans enligt företagsstatistik

Englanniksi: trade balance in business statistics terms

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

ulkomaankauppatilasto, joka laaditaan Euroopan yritystilastoista annetun asetuksen mukaisesti

Huomautus: Tulli tilastoi rajat ylittävää ulkomaankauppaa yritystilastojen perusteella. Tästä poikkeuksena ovat ilma-alukset ja merialukset, jotka tilastoidaan taloudellisen omistajan muutoksen mukaan. Tuonti tilastoidaan CIF-arvon ja vienti FOB-arvon mukaan.

Ruotsiksi: statistik över utrikeshandel med varor enligt företagsstatistik

Englanniksi: statistics on international trade in goods in business statistics terms

Aihealue: Tulliselvitys, Ulkomaankauppatilasto

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta


Asiasanat Tullisanasto