Tullialan lyhenteitä

AAD (Administrative Accompanying Document)
EMCS-järjestelmästä tuotettava valmisteverotuksen paperinen hallinnollinen saateasiakirja. Asiakirja tuotetaan myöhemmin sähköisesti (e-AD).

e-AD
Sähköinen AAD-lomake

AEO (Authorised Economic Operator)
AEO on toimija, jolle Tulli on hakemuksesta myöntänyt valtuutetun taloudellisen toimijan aseman. AEO on EU:n tullihallintojen myöntämä status.

AREX
AREX-tietojärjestelmässä käsitellään tavaran tullialueelle saapumiseen ja tullialueelta poistumiseen liittyviä ilmoituksia. Järjestelmällä on yhteydet mm. Tullin passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmiin. Hankkeen nimi koostuu sanoista ”saapuminen”(arrival) ja ”poistuminen” (exit).

BTI (Binding Tariff Information), ks. STT

CCI (Centralised Clearance for Import)
Tuonnin keskitetty tulliselvitys.

CDS (Customs Decision System)
EU:n yhteinen Tullipäätökset-järjestelmä, jonka kautta haetaan ja käsitellään useita EU-jäsenvaltioita koskevia lupia ja päätöksiä.

CED (Common Entry Document)
Yhteinen tuloasiakirja, jonka rehu- tai elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, jolloin se fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan.

CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus.

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
USA:n tulliviranomaisen ja taloudellisten toimijoiden välinen yhteistyöohjelma terrorismia vastaan tavaroiden tuonnissa. Pohjautuu tulliviranomaisen ja yrityksen väliseen vapaaehtoiseen sopimukseen eikä tulliviranomaisen myöntämään lupaan kuten eurooppalainen AEO-ohjelma, joka kattaa tuonnin lisäksi myös viennin osuuden.

CN-nimikkeistö
Yhteisön yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature), jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään sisäkaupan tilastoilmoituksissa ja viennissä.

DPE (Designated Point of Entry)
Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja.

EAD (Export Accompanying Document)
Viennin saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana poistumistoimipaikalle.

EBTI (European Binding Tariff Information)
EBTI-kyselyohjelmasta voi hakea EU:n eri jäsenvaltioiden myöntämät sitovat tariffitietopäätökset.

ECS (Export Control System) ja AES
EU:n yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen kansallisten vientijärjestelmien välillä. EU:n yhteisellä toimintamallilla ja sanomilla valvotaan vientilähetysten poistumista EU:n tullialueelta.
Myöhemmin sähköistä vientimenettelyä kehitetään edelleen ja järjestelmästä aletaan käyttää nimeä AES (Automated Export System).

EDI (Electronic Data Interchange)
Sähköisen tiedonsiirron tapa, jonka nimi suomeksi on organisaatioiden välinen tiedonsiirto OVT. Tiedonsiirrossa käytettäviä tapoja ovat esim. EDIFACT tai XML.

ELEX (Electronic Export System)
Sähköisiä vienti-ilmoituksia käsittelevä Suomen tullin tietojärjestelmä.

EMCS (Excise Movement and Control System)
Väliaikaisesti valmisteverottomana liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmä. EMCS-hankkeen tarkoituksena on sähköistää väliaikaisesti valmisteverottomana liikkuvien alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteiden valvonta ja korvata paperimuotoinen valmisteverotuksen hallinnollinen saateasiakirja (AAD) sähköisellä.

EORI
EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

ICS (Import Control System)
Saapumisen valvontajärjestelmä, jolla annetaan ilmoitukset yhteisöön saapuvista tavaroista. ICS on myöhemmin toteutettavan automaattisen tuontijärjestelmän AIS (Automated Import System) ensimmäinen vaihe, joka kattaa kaikista kuljetusmuodoista vaadittavat saapumisen yleisilmoituksen, tavaroiden esittämisen ja saapumisilmoittamisen.

INF (Information Sheet for Special Procedures)
Erityismenettelyissä käytettyjä vakioidun tietojenvaihdon lomakkeita, jotka ilmoittajat täyttävät ja esittävät jäsenvaltioiden tulleille lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Intrastat (Intra Community Statistics System)
EU-maiden välisen kaupan tilastojärjestelmä.

IPR (Intellectual Property Rights)
Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä ja liikesalaisuuksia.

ITU
Integroitu tulliselvitysjärjestelmä. Tuonnin tulliselvityksessä tarvittavat sovellukset yhteenkokoava järjestelmä, jolla Tulli hallinnoi koko tulliselvitysketjua.

KaPA
Kansallinen palveluarkkitehtuuri.

Katso-tunniste
Katso-tunnistus on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin, kuten tulli-ilmoittamisen palveluihin. Katso-tunniste sisältää käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan. Palvelu on maksuton, ja se löytyy osoitteesta yritys.tunnistus.fi.

Luke (Tullin lupakeskus)

MASP (Multiannual Strategic Plan)
Kaikkia tietotekniikkaan liittyviä tullihankkeita koskeva suunnitteluasiakirja, EU:n monivuotinen IT-strateginen suunnitelma.

Meke
Tullin meriliikennekeskus, joka käsittelee alusliikenteen PortNet-tietojärjestelmään annettavat pakolliset viranomaisilmoitukset ja valvoo niiden antamista. Meke on osa Sähköistä palvelukeskusta ja palvelee vuoden jokaisena päivänä. Osoite on Satamakatu 22, Turku.

MRN, MRN-numero (Master Reference Number, aiemmin Movement Reference Number)
Tunnus, jonka Tullin järjestelmä antaa hyväksyessään tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. Annettu MRN ilmoitetaan asiakkaalle hyväksymissanomassa. MRN-numero annetaan passitusilmoituksille, vienti-ilmoituksille ja tietyille saapumisen ja poistumisen ilmoituksille. Numeron käyttämisestä on annettu ohjeita kunkin sovelluksen omissa ohjeissa.

NCTS (New Computerised Transit System)
NCTS on sähköinen passitusjärjestelmä. Unionin tullipassitusjärjestelmässä tavaroita voidaan kuljettaa tullaamattomina, kun niitä tuodaan Euroopan unioniin tai kuljetetaan unionin ja Eftan kautta. NCTS-järjestelmällä tavaroiden liikkumista näissä passitusmenettelyissä seurataan sähköisesti entistä tehokkaammin. NCTS-järjestelmässä asiakas antaa passitusilmoituksen Tullille joko sähköisesti EDI-sanomalla tai varamenettelyssä SAD-lomakkeella paperi-ilmoituksena.

OLAF (European Anti-fraud Office)
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä.

Portnet
Alusliikenteestä annettavien satamakäynti-ilmoitusten tietojärjestelmä, jota käyttävät Tulli, meklarit, merenkulkuviranomaiset, huolintaliikkeet, satamaoperaattorit ja rajavartiosto.

PoUS (Proof of Union Status)
EU:ssa suunniteltava EU:n laajuinen uusi IT-järjestelmä unionitavaran tullioikeudellisen aseman osoittaville ilmoituksille.

PTR
Poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö.

RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products)
Kulutustavaroita koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti kulutustavaroiden aiheuttamista terveys- ja omaisuusvaaroista. Järjestelmä koskee kuluttajatuotteiden ohella myös ammattikäyttöön tarkoitettuja sekä ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Ruokavirasto.
Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista.

REX (The Registered Exporter system)
REX-järjestelmä on EU:n tietokanta, johon alkuperävakuutuksia ja -ilmoituksia laativien viejien on rekisteröidyttävä.

SA (Self-Assessment)
Oma-aloitteinen määrääminen eli tulli-ilmoittajan itsensä tekemä ilmoittamiseen liittyvä tullien määrittäminen ja tullivalvonta.

SAD (Single Administrative Document).
Hallinnollinen yhtenäisasiakirja, joka toimii tulli-ilmoituksena.
SAD-lomaketta käytetään tuontitullauksissa, asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa. Viennissä ja passituksessa lomake on käytössä vain poikkeustilanteissa

Spake
Sähköinen palvelukeskus. Spake käsittelee sähköiset tulli-ilmoitussanomat, kuten tuonti-, vienti- sekä saapumis- ja poistumisilmoitukset ja vastaa niihin liittyviin asiakaskyselyihin.

STT (Sitova tariffitieto)
Sitova tariffitieto on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta nimikkeestä.

TAD (Transit Accompanying Document)
Passituksen saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana määräpaikkaan.

TARIC (The integrated Tariff of the European Union)
Taric tarkoittaa EU:n yhtenäistettyä tullitariffia. Taric-kyselyohjelma on monikielinen tietokanta, joka sisältää kaikki EU:n tulli-, kauppa- ja maatalouslainsäädäntöön liittyvät toimenpiteet. Taric ei sisällä tietoa kansallisista veroista ja maksuista, kuten arvonlisä- ja valmisteveroista.

TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General)
Euroopan komission tulli- ja veroasioiden pääosasto.

TIR (Transports Internationaux Routiers)
Kansainvälistä tavarankuljetusta koskeva tullisopimus / passitusjärjestelmä.

TORO (Transfer of Rights and Obligations)
Tullimenettelystä vastaavan menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto toiselle toimijalle, jota voidaan halutessa käyttää tietyn käyttötarkoituksen tullimenettelyssä ja muissakin erityismenettelyissä.

UCC (Union Customs Code), ks. UTK

UTK (Unionin tullikoodeksi)
Lisätietoa säännöslyhenteistä: EU:n tullilainsäädäntö

UTU
Suomen tullin uusi tullaus- ja tariffijärjestelmä. Toteutus on osa EU:n laajuista tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistusta.

WCO (World Customs Organization)
Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa.
Toiminnassa on mukana 182 jäsenvaltiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia.

WP (Work Programme)
EU:n työohjelma eli päätös unionin tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta uudistetun lainsäädännön edellyttämien ilmoitusjärjestelmien käyttöönottoaikatauluista.

WTO (World Trade Organization)
Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 164 jäsenvaltiota.

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta