Suoran sanoma-asiointipalvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus

Suora sanoma-asiointi (jäljempänä ”palvelu”) on Tullin sähköinen asiointipalvelu. Suoralla sanoma-asioinnilla (Web Service) Tullin asiakkaan tietojärjestelmä voi lähettää sanomia Tullin järjestelmiin internetin kautta sekä noutaa Tullin järjestelmistä tuotettuja vastaussanomia. Palvelu edellyttää Tullin myöntämää suoran sanoma-asioinnin lupa päätöstä ja Tullin hyväksymien varmennepalveluiden käyttämistä.

Suora sanoma-asiointi on tarkoitettu nimensä mukaisesti suoraan sanoma-asiointiin Tullin ja asiakkaan välillä. Asiakas voi halutessaan käyttää palveluntarjoajaa sanomien välittämiseen, tai sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. Asiointitavasta riippumatta asiakas vastaa kaikista käyttämiensä kolmansien osapuolien velvoitteista, kuten vahingonkorvauksista sekä tietoturva- ja palvelutasovelvoitteista kuin omistaan ja on velvollinen huolehtimaan näistä velvoitteista sekä tässä asiakirjassa kuvattujen Tullin käyttöehtojen toteutumisesta tarvittavien kolmansien osapuolien kanssa.      

Käyttöehdot

Näillä käyttöehdoilla säännellään palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Tullin suoran sanoma-palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Tulli voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan asiakkaan käyttöoikeudet, jos asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Asiakas voidaan saattaa vastuuseen palvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Palvelun toteutus ja käyttö perustuu Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Suora sanoma-asiointi -palvelua käytettäessä asiakas on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, jotka sähköisten tunnisteiden luovuttaja on niiden käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.

Asiakas vastaa palveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta sekä viestien eheydestä ja luotettavuudesta. Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia viestejä eikä sellaisia viestejä tai liikennettä, jotka voisivat tarpeettomasti kuormittaa palvelua tai vaarantaa sen tietoturvallisuuden.

Asiakas ei saa antaa mitään harhaanjohtavaa tietoja yrityksestään.

Asiakas vastaa omien tietojensa sekä järjestelmiensä ja yhteyksiensä tietoturvallisuudesta. Lisäksi asiakas vastaa mahdollisesti käyttämänsä kolmannen osapuolen (palveluntarjoajan) järjestelmien ja yhteyksien tietoturvallisuudesta. Asiakkaan on huolehdittava, että palveluntarjoajan palvelutaso on riittävä ja että se on kuvattu sopimuksessa, jonka asiakas solmii palveluntarjoajan kanssa.

Palveluun tunnistautuminen sekä palveluun toimitettujen tietosisältöjen sähköinen XML-allekirjoittaminen tapahtuu palvelinvarmennetta käyttäen. Asiakas on vastuussa palvelinvarmenteen käytöstä ja sen uusimisesta. Erityisesti asiakas on vastuussa palvelinvarmenteen yksityisen avaimen salassapidosta.

Asiakas vastaa kaikista palvelinvarmenteensa avulla tehdyistä tapahtumista ja toimenpiteistä kuin omistaan sekä niistä kustannuksista, jotka syntyvät palvelinvarmenteen käyttämisestä. Tämä vastuu ulottuu siihen asti kunnes asiakas on asettanut palvelinvarmenteensa varmennepalvelun tuottajan sulkulistalle ja ilmoittanut Tullille varmenteen sulkemisesta.

Tiettyihin palvelun kautta käytettyihin toimintoihin saattaa liittyä käyttäjätunnus ja/tai salasana. Asiakas on vastuussa asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sen käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Tullille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Tullille käyttäjätunnuksen katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Tulli on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Tulli voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan asiakkaan käyttöoikeudet, mikäli asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja.

Tullin velvollisuudet ja vastuu

Tulli vastaa palvelun tietoturvallisuudesta omistamiensa ja palvelun tuotannossa käytettävien kolmansien osapuolten järjestelmien osalta.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tulli pyrkii erilaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Palvelua käyttäessään asiakkaan tulee tiedostaa, että mikään tietotekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja että tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

Tulli varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. Tullilla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tulli pyrkii tiedottamaan palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttamisesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mahdollista, jotta palvelun käyttäjälle aiheutuneet vahingot olisivat mahdollisimman pieniä.

Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista tietojen katoamisesta tai viivästymisestä eikä korvaa asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Tulli ei vastaa sanomailmoittajan mahdollisesti valitseman palveluntarjoajan toiminnasta. Palveluntarjoajan käyttäminen ei myöskään vaikuta sanomailmoittajan vastuisiin suhteessa Tulliin.

Tulli ei vastaa verkkosivuilleen linkitetyistä kolmannen osapuolen materiaaleista tai kolmannen osapuolen muutoin julkaisemista materiaaleista.

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Tullin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Muut ehdot

Tullilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjille. Muutokset astuvat voimaan, kun ilmoitus on julkaistu Tullin internet-sivuilla.

Näiden käyttöehtojen ohella palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lisätiedot

Tulli tiedottaa omista palveluistaan verkkosivuillaan tai toimipisteissään.

Huomioi nämä

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta