Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitok­sen yhteistoiminta

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja edistää rikosvastuun toteutumista. PTR-yhteistoiminnalla pyritään viranomaisten toiminnan tehokkaaseen yhteen sovittamiseen. Hyvästä yhteistoiminnasta on kehittynyt vuosien kuluessa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyömuoto.

PTR-yhteistoiminnalla pyritään puuttumaan erityisesti rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. PTR-viranomaisten yhteisenä päämääränä on edistää turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti ja vaikuttaa osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät on tarkoituksellisesti säädetty osittain päällekkäisiksi, mikä luo viranomaisille edellytykset suorittaa tarvittaessa toisen päävastuullisen viranomaisen tehtäviä erikseen sovitulla tavalla.

PTR-yhteistoiminnalla on lähes satavuotinen historia. Ensimmäinen varsinainen säädös oli vuonna 1927 annettu valtioneuvoston päätös tulli-ja poliisiviranomaisten yhteistoimin­nasta ja virka-avusta.

PTR-lyhenteen käyttö vakiintui 1960-luvulla. Lakitasoisen taustan yhteistoiminta sai vuonna 2010, jolloin voimaan tuli laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (687/2009, PTR-laki). Lain lisäksi toimintaa sääntelee tarkemmin valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (1126/2009, PTR-asetus). Yksityiskohtaisemmista menettelyistä PTR-yhteistoiminnassa on sovittu tarpeen mukaan päivitettävällä yhteistoimintasopimuksella.

Suomen PTR-viranomaisten uudistumiskykyinen ja laadukas yhteistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu viranomaisten yhteistyömuoto.

Yhteistoiminnan perustana on yhteinen tilannekuva ja analyysiin perustuva arvio toimintaympäristön muutoksista. PTR-yhteistoimintastrategian tarkoituksena on ohjata yhteistoimintaa tavoiteltuun ja yhdessä sovittuun suuntaan sekä luoda perusteet yhteistoiminnan tuloksellisuuden mittaamiselle.