Tullin blogi

Minskade resurser äventyrar Tullens effektivitet

Antti Hartikainen Julkaisupäivä 15.5.2017 16.34 Blogit

Planen för de offentliga finanserna åren 2018 – 2021 är nu klar. På Tullen har man onekligen lite konfunderat läst dokumentet. Förväntningarna var höga, eftersom det var känt att regeringen satsar på intern säkerhet. Polisen lovades extra finansiering på 34,5 miljoner per år, skyddspolisen 3,5 miljoner och Gränsbevakningsväsendet 8 –10 miljoner euro. Därför var vi rätt förvånade när vi märkte att Tullen blivit helt utan när dessa resurser delades ut.

Tullens roll i den interna säkerheten gäller främst övervakning av varuflöden och bekämpning av därmed förknippade hot. Dessa uppgifter har Tullen trots allt mindre resurser tillsvidare skött effektivt. Beslutsfattarna och medborgarna har kunnat lita på att Tullen tillräckligt effektivt avslöjar narkotika, vapen, sprängämnen och andra farliga ämnen bland frakt, postförsändelser och bagage. De har också kunnat lita på att läkemedelsburkar som importeras innehåller de läkemedel de ska, att barnkläder, brödsäd eller kryddor är giftfria, att barnens leksaker är säkra och att importerade grönsaker och frukter fyller de kvalitetskrav som ställs på dem. Centralt för genomförandet av dessa uppgifter är att Tullen i den uträckning som resurserna tillåter är närvarande vid alla Finlands gränser. Vid Schengen-områdets inre gränser är Tullen ofta i praktiken den enda myndigheten som den som överskrider gränsen möter.

I flera år har Tullen varit tvungen att märkbart minska på personalen och redan nu är det ett faktum att Tullen genomför flera av bevakningsuppgifterna bristfälligt. Våra effektiva riskanalysmetoder hittar dagligen objekt som vi på grund av personalbrist inte kan kontrollera. Vi klarar inte heller av att kontrollera alla de objekt som övriga myndigheter och internationella samarbetspartners meddelar oss om. Den nuvarande finansieringsramen ger oss inte heller möjlighet att skaffa den moderna teknik som vi behöver för att effektivera övervakningen av varutrafiken. Vi skulle vilja använda oss av artificiell intelligens som stöd för våra granskare för att frigöra personer från rutinarbete till mera produktivt arbete. För att Tullen ska lyckas i sina uppgifter krävs ett helt nytt slags kunnande, till exempel för att avslöja och undersöka brottslighet som sker i datanät. För att utveckla ett sådant kunnande förutsätts i praktiken att ny personal rekryteras, vilket den nuvarande finansieringsramen tyvärr inte möjliggör. Resurserna minskar för snabbt. Tullen klarar inte av att anpassa sin verksamhet till de gällande budgetramarna utan att äventyra genomförandet av sina viktigaste uppgifter och således medborgarnas säkerhet.

Med kännedom om statsekonomins ansträngda resurser bad Tullen i sitt ramförslag i oktober ifjol om en måttlig nivåförhöjning på tre miljoner i ämbetsverkets verksamhetsutgifter från och med år 2018.  Den summan skulle hjälpa oss undvika permittering av personalen, som nu oundvikligen ligger framför oss med den nuvarande ramen.  Utöver verksamhetsutgifterna bad Tullen för ramperioden om totalt cirka 13 miljoner euro för anskaffning av ny bevakningsteknik och utveckling av den nuvarande bevakningsutrustningen.

Sedan år 2007 har antalet anställda vid Tullen minskat med 25 % (646 personer) och ligger nu på 1929 personer. Regionvis har personalen minskats i Västra och Mellersta Finland med 38 %, i Södra Finland med 30 % och i Norra Finland med 27 %. Vid de största gränsövergångsställena i Östra Finland har vi kunnat hålla personalantalet på ungefär samma nivå som tidigare, men från och med i år kan vi med de nuvarande resurserna inte längre ersätta personalavgången.  

Tullen är den enda myndigheten som övervakar utlandstrafikens varuflöden och passagerarbagage som överskrider gränserna. Det handlar om en betydande uppgift för att skydda samhället i sin helhet. Också Tullen borde säkerställas tillräckliga resurser som en del av den interna säkerheten som helhet.

Antti Hartikainen

Tullens generaldirektör

Bilaga

Antti Hartikainen Blogi

                            

Ota yhteyttä

Mediapalvelu
vs99Tglox1jZvyyhg NuiYv7CJT6 ngavgfrvi
Tullin uutishuoneeseen