Tullens bevakningsuppgifter

När Finland var storfurstendöme var det Tullens uppgift att bevaka personer som anlände till landet. På 1800-talet definierades Tullen som en passkontrollmyndighet vid sidan av polisen. Senare skulle polisen sköta den uppgiften helt. Fartyg som anlände från områden smittade av farsoter underkastades specifika skyddsåtgärder som i praktiken ofta skulle vidtas av Tullen.

För giftiga och farliga ämnen krävdes redan på 1800-talet ett särskilt importillstånd, utan vilket varor inte fick lämnas ut från tullkontoret. Av hälsoorsaker fanns det specialbestämmelser också för importerat kött. I slutet av 1800-talet förhindrades import av margarin med hjälp av höga tullavgifter för att trygga smörproduktionen. Vapenimporten hade begränsats från 1700-talet och i början av 1900-talet skärptes bevakningen ytterligare. I praktiken övervakade Tullen att varor inte kom in i landet utan tillstånd.

Om importvarors säkerhet stadgades i livsmedelslagen 1941 som även omfattade konsumtionsvaror, såsom kläder och tvättmedel. Enligt lagen skulle Tullen övervaka kvaliteten hos varor som importerades. Först på 1960–70-talet började övervakningen av konsumtionsvaror skiljas åt från övervakningen av livsmedel. Då blev också offentligheten och medborgarna intresserade av säkerheten och hälsoaspekterna hos varor.

Tullaboratoriet utsågs 1953 till ett av de officiella laboratorierna för övervakning av livsmedel. Tullen skulle ta prover för att säkerställa varornas säkerhet. Konsumentskyddsuppgifterna blev flera på 1970-talet. Det konstaterades vara fördelaktigast för alla parter att Tullen sköter övervakningen innan varorna övergår till fri omsättning.

Också transport av farliga ämnen flyttades stegvis under Tullens tillsyn. Därtill hade Tullen uppgifter inom övervakningen av trafiksäkerheten.

Eftersom importen är den mest kritiska delen av handeln med varor är Tullen en ytterst viktig tillsynsmyndighet. För närvarande genomför Tullen olika bevakningsuppgifter för 11 olika ministerier. Det kan gälla utrotningshotade djurarter, människors och djurs säkerhet och välbefinnande, massförstörelsevapen eller produktförfalskningar.

Bild: I Lappland användes släde och även renar när man var ute och patrullerade.

 

 

Bild: Torneå tull på 1960-talet. Massor av bestämmelser skulle övervakas vid inresa till landet.