Tullmuseets historia

Tullmuseet grundades 1930. Det var en tid då tullverksamheten genomgick stora omvandlingar. Sommaren 1930 flyttades bevakningen av territorialvattengränserna från Tullen till Sjöbevakningen. Ett par år därefter lämnade Tullen den östra landgränsen. Utrikeshandeln reglerades allt mer. Förbudslagen som hade sysselsatt Tullen i hög grad upphörde att gälla 1932. Tullen hade på olika ställen runtom i landet mängder av gamla föremål, de äldsta från tidigare århundraden.

Till en början befann sig Tullmuseet i Tullstyrelsens lokaler i korsningen av Skillnaden och Nylandsgatan. Museisamlingen och museiutställningen var länge en och samma sak. Nya föremål samlades aktivt på olika tullkontor i landet och Tullen fick många donationer. Också katalogisering av samlingen inleddes. Det första föremålet, tullmannens tjänstemärke från början av 1800-talet, antecknades i Tullmuseets katalog i oktober 1930.

Bild: Tullmuseets samlingar vid Tullstyrelsen på 1930-talet.

Under kriget träffades byggnaden av bomber och en del av föremålen förstördes. Efter kriget var resurserna för museiverksamhet mycket blygsamma men samlingen och utställningen bevarades. På 1960-talet började man äntligen förbättra verksamhetsförutsättningarna. För tullmuseet hyrdes en lägenhet på adressen Unionsgatan 5. Museet var på 1970-talet öppet för allmänheten två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar kl. 11–13 samt med separat tidsbokning.


Bild:
Tullmuseet på Unionsgatan på 1970-talet.

Utställningslokalens belägenhet i andra våningen av ett bostadshus var ingen optimal lösning för vare sig besökarna eller invånarna. På 1970-talet gjordes flera planer på nya lokaler. De omsattes dock aldrig i verkligheten. Mot slutet av 1980-talet inleddes planeringen av Tullens utbildningscentral i Sveaborg där också Tullmuseet skulle få plats. Inte heller detta projekt förverkligades.

Slutligen anvisade förvaltningsnämnden för Sveaborg en egen lokal för Tullmuseet i kurtinen Hamilton-Polhem på adressen Sveaborg B 20 D. Det nya tullmuseet öppnade sina dörrar för allmänheten den 10 juni 1992. Museiutställningen hade öppet på somrarna.

I början lydde Tullmuseet under Tullstyrelsens förvaltningsavdelning. I dag är museet en del av kommunikationsenheten under Tullens förvaltningsavdelning och implementerar Tullens kommunikationsstrategi.

Bild: Tullmuseet är beläget i kurtinen Hamilton-Polhem på Vargön i Sveaborg. Byggnaden har en ovanligt dyster historia. Den fungerade som fästningens fängelse från början av 1700-talet. På 1850-talet fanns den hittills farligaste finska seriemördarens specialcell här. Byggnaden var också en del av fängelselägret efter inbördeskriget 1918. Senare var huset länge ett rustförråd, tills lokalen sanerades.

Samlingar och utställningar

Tullmuseet är ett specialmuseum underställt Tullen med hemvist i Helsingfors och ett verksamhetsområde som täcker hela Finland. Enligt sin arbetsordning ska museet dels ha en grundutställning som baserar sig på samlingarna, dels ordna specialutställningar enligt den aktuella verksamhetsplanen. Museet ska även stå till tjänst när det gäller historieforskning och utbildning i tullbranschen. För att förverkliga denna uppgift förutsätts att samlingarna registreras, bevaras, iordningställs och katalogiseras. En central uppgift i dag är att tillhandahålla tullhistorisk information.

För ledningen och verksamhetsplaneringen ansvarar sedan 2004 en styrgrupp som består av sakkunniga i tullbranschen och Museiverkets representant. Som ordförande för gruppen fungerar Tullens kommunikationsdirektör.

Samlingen kan innehålla föremål, handlingar och annat material som belyser tullverkets historia, utveckling och samhälleliga betydelse. Ansvaret för Tullmuseets verksamhet har från början legat på museiföreståndaren. Besluten om nya utställningar och långsiktiga strategiska riktlinjer fattas av styrgruppen för Tullmuseet.

Museet har separata lager- och arkivutrymmen. Museets samling består av olika arbetsredskap som använts för att mäta eller analysera varor i anknytning till förtullning och tullförfaranden. Också tullsigills- och stämpelsamlingen är omfattande. En ytterligare central grupp av föremål är uniformer och andra tjänstemärken. Den fjärde huvudgruppen utgörs av föremål som anknyter till tullbevakningen, t.ex. föremål som använts vid smuggling. I samlingen ingår också kontorsartiklar som spelat en väsentlig roll i förtullningsprocessen. Sedan 2002 hanterar Tullmuseet föremålen och fotografierna med hjälp av programmet Musketti.

En given del av samlingen bildas av tullhistoriska fotografier som samlats sedan 1930-talet. I början av 2000-talet inleddes digitaliseringen. I dagens läge har ca 3 000 fotografier med tullmotiv digitaliserats.

Också Tullmuseets samling av dokument och trycksaker är betydande. Samlingen är åtskild från Tullens tjänstearkiv, vars äldre material (före 1950) finns hos Arkivverket. Museets trycksakssamling innefattar gamla förordningar, handböcker och tulltariffer samt kartor och teckningar.

Från och med 1992 har man vid sidan av grundutställningen haft temautställningar. År 2010 övergick man till en tvåårig utställningscykel. Vid uppbyggnaden av utställningarna samarbetar museet med andra museer.

Besökarantalet har ökat stadigt under 2000-talet. Under 2016 hade museet totalt 4 500 besökare. Ungefär hälften kom från utlandet.

Tullmuseet erbjuder även informationstjänster i anknytning till sina samlingar. Ta kontakt per telefon eller e-post.

Sedan 2014 har information om tullhistoria även förmedlats via sociala medier. Ett flertal artiklar om Tullens historia har publicerats. I samband med museiverksamheten har det även getts ut flera omfattande historiska verk. Tullens egna publikationer ges ut i den tullhistoriska serien Merkurius.

Samarbete inom museibranschen

Tullmuseet deltar i det internationella samarbetet inom tullmuseibranschen och samarbetet inom det finska museifältet. Museet samarbetar med de övriga myndighetsmuseerna och andra specialmuseer. Tullmuseet är medlem i Finlands museiförbund.

Sedan 1993 har Tullmuseet varit medlem i den internationella föreningen för tull- och skattemuseer International Association of Customs/Taxation Museums (IACM). Föreningens syfte är att bevara tullverksamhetens rika arv i den snabbt föränderliga världen. I dagens läge är medlemsländerna nästan 30 till antalet och representerar fyra världsdelar.

Intensivt samarbete har gjorts med Forum Marinum i Åbo, där Tullmuseets föremål har kontinuerligt varit utställda.