Tillgänglighetsutlåtande – Tjänsten Tillstånd

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tillstånd https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/permits.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tillstånd, kan du också kontakta Tillståndscentralen per e-post, [email protected], eller per post, Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Ansökningsblanketterna för tillstånd finns på Tullens webbplats. Rådgivning i tillståndsärenden får du från Tullens företagsrådgivning per e-post eller per telefon, 0295 5202.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll: 
•    WCAG 2.1, nivå AA
•    Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet i tjänsten Tillstånd

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.
Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt: 

Byte av sida 

 • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, där fokus flyttas vid byte av sida till sidans huvudrubrik. Tjänsten har dock några enstaka sidor där fokus flyttas till huvudrubriken men skärmläsaren läser inte huvudrubrikerna. (WCAG 2.4.3)

Datumets kalenderelement

 • Kalenderelementet är det enda möjliga sättet att mata in datumet i datumfälten. Elementet visas automatiskt när användaren flyttar markören till datumfältet.
 • Tangentbordsfokus flyttas plötsligt från val av månad och år direkt till den dag som motsvarar pågående dag. (WCAG 3.2.2) 
 • Elementet täcker en del av innehållet, och det kan inte stängas med tangentbordskommandon. (WCAG 1.4.13)
 • Etiketterna för månadspilarna finns bara på engelska. (WCAG 4.1.2)

Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns 

 • Om tjänsten inte används under en viss tid, bryts förbindelsen till tjänsten utan förvarning. (WCAG 2.2.1)

Modalfönster 

 • När fokus flyttas till enskilda modalfönster kan det uppstå problem när fönster öppnas. (WCAG 2.4.3)
 • Att fokusera det första felaktiga fältet fungerar inte i modalfönstren. Den som använder en skärmläsare får alltså ingen återkoppling om hen t.ex. har lämnat något fält tomt. (WCAG 4.1.3)

Rubriker 

 • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. Exempel: Man hoppar helt över H3-rubriknivån på sidor där det används underrubriker. (WCAG 1.3.1)

Flikar 

 • Flikarna har märkts fel i koden, och därför kan skärmläsaren inte läsa antalet flikar. (WCAG 4.1.2)

Tabeller 

 • Det finns problem med rubrikcellerna i tabellerna, och därför förmedlas rubrikerna inte till skärmläsaren när man bläddrar genom tabellens celler. (WCAG 1.3.1)
 • Tabellerna saknar rubriker som märkts ut i koden och som skulle avslöja vilka uppgifter tabellerna presenterar. (WCAG 1.3.1)
 • Tabellraderna har inga enskilda ankarelement, utan alla celler i en rad har märkts ut som knappar i koden. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Fallande eller stigande sortering av tabeller enligt rubriken anges inte i koden. (WCAG 4.1.2 och 4.1.3)

Sidonavigation 

 • Sidonavigationen presenteras som länkar och inte som sidonavigation med olika steg, och då är användningsändamålet inte klart för den som använder en skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • I de olika stegen anger man inte vilket steg som är vald. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Kontraster 

 • Kontrasterna är inte tillräckliga i felmeddelandena, i platshållartexterna för inmatningsfält eller i inmatningsfältens kanter. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Expanderbara delar 

 • Det finns problem med dragspelsmenystrukturen i den expanderbara delen (”Person som leder det företag som lämnar ansökan eller som utövar kontroll över dess ledning”). Dragspelen kan öppnas med tangentbordskommandon, men de öppnas och stängs också med fokus, vilket gör det svårt att använda helheten. (WCAG 2.1.1)

Flervalsfält 

 • Vissa flervalsfält kan sakna etiketter, vilket gör det svårare att förstå deras innehåll när man använder tjänsten med en skärmläsare. (WCAG 3.3.2)
 • Valen i flervalsvälten visas under dem, men skärmläsaren får ingen återkoppling på valet. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Etiketten för knappen med vilken man raderar val anger inte vad det är man raderar. (WCAG 2.4.4)

Definiering av fält som hör ihop 

 • Fält som hör ihop, liksom grupper av alternativknappar eller första fasens adressuppgiftsfält, har inte kopplats ihop i koden, vilket gör det svårare för skärmläsaren att uppfatta att de hör ihop. (WCAG 1.3.1)

Uppgifter som saknas 

 • Uppgifter som kunden inte har fyllt i visas med två bindestreck (”--”), vilket skärmläsaren nödvändigtvis inte läser. (WCAG 1.3.1)
   

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected]
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av tjänsten Tillstånd. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]