Hoppa till innehåll

Tullräknaren – tjänstens begränsningar

  • Informationen och resultaten från tullräknaren är Tullens allmänna rådgivning och är inte bindande.
  • I tjänsten kan du inte räkna skattebeloppen för punktskattepliktiga produkter såsom alkoholdrycker. Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats.
  • I tjänsten ska man i första hand välja varans ursprungsland, men om det inte är känt kan man göra valet enligt avsändningslandet. Tullarna fastställs i regel på basis av ursprungslandet, inte avsändningslandet.
  • Tjänsten meddelar beloppet av den allmänna tull som ska betalas. Den beaktar inte eventuella tullförmåner som varan kan vara berättigad till när förutsättningarna för förmånsbehandling uppfylls för varan och de bevis som krävs uppvisas.
  • Räknaren beaktar inte heller eventuella antidumpnings- och utjämningstullar eller tilläggstullar.
  • Ditt ansvar som beställare är att reda ut om den vara du beställer omfattas av importrestriktioner. Mera information finns på Tullens webbplats: Tullens restriktionshandbok.
  • Tull ska betalas för varorna, om värdet på varorna i hela försändelsen överskrider 150 euro. Denna värdegräns för tullfrihet gäller dock inte alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter.
  • Om varan levereras till dig från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, måste du vanligtvis betala mervärdesskatt för varan.

Omräkningskurser för valuta
Observera att den uppskattning av skattebelopp som du får från tjänsten kan avvika från det belopp du måste betala när du förtullar din försändelse. Inköpspriset omräknas till euro alltid enligt den valutaomräkningskurs som gäller på förtullningsdagen. Tullen fastställer omräkningskurserna en gång i månaden.

Tullen kan på ansökan meddela bindande avgiftsbelagda förhandsavgöranden om tillämpningen av mervärdesskattelagen, punktskattelagen och lagen om farledsavgift. Bindande klassificerings- och ursprungsbesked är i regel avgiftsfria. 

Tullens koldioxidavtrycksräknare

Siffran som Tullens koldioxidavtrycksräknare visar beskriver de utsläpp som uppstår när en försändelse som väger 0,5 kg transporteras från ett visst land till Finland med fartyg eller flygplan. Vid sjötransporter har transportsträckan uppskattats som ett medelvärde från olika avgångshamnar via typiska transportrutter. I sträckan har också landtransporter beaktats, om transporten från avgångslandets största städer till hamnen sker med långtradare eller tåg.
 
Utsläppssiffran är en uppskattning och anger inte exakta utsläpp för transporten. Siffrornas livscykel är cirka 2–3 år.
 
Experimentet med räknaren startade vid Tullen 28.3.2023. Under experimentet samlas information om bl.a. antalet användare till stöd för utvecklingen av tjänsten.

Vad berättar koldioxidavtrycket om?

Koldioxidavtrycket visar hur mycket utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som uppstår under en viss produkts eller verksamhets livscykel.
 
Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck är över 10 ton om året. Du kan räkna ut ditt koldioxidavtryck med Finlands miljöcentrals Klimatdiet-räknare.

Personer bakom räknaren

Uppskattningarna av koldioxidavtrycket har gjorts av Anni Niemi och Laura Sokka från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.
 
Vid bedömning av transportrutterna har de använt rutter som används av de största frakttransportfirmorna samt olika räknare av transportsträcka och ruttjänster (bl.a. Routescanner och Fluent Cargo).

Koefficienterna för växthusgasutsläpp har räknats ut med hjälp koefficienter som publicerats av den brittiska staten (Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022).