Tillgänglighetsutlåtande – Tullklareringstjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullklareringstjänsten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda Tullklareringstjänsten, finns det alternativa sätt att sköta ärenden med Tullen. Du kan befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du en karta över tullkontor som erbjuder kundservice och tullkontorens öppettider

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt.

Tabeller

 • I tjänsten har tabeller använts för utformning bl.a. på sidan ”Välj deklaration”. Tabellerna stör användarupplevelsen med skärmläsare, och på grund av dem uppges bristfälliga tabellstrukturer finnas där var det på riktigt inte alls finns någon tabell. Vissa uppgifter läses också flera gånger och det kan vara svårt att uppfatta helheter. (WCAG 1.3.1)
 • I tjänsten finns tabeller med kolumner utan kolumnrubriker. Det kan hända att antalet kolumner och rader i vissa tabeller anges felaktigt. (WCAG 1.3.1)
 • Några tabeller innehåller länkar och knappar vilkas roll och namn inte specificerats rätt. Skärmläsare kan ignorera dessa eller så kan det vara svårt att hitta dem med en skärmläsare. (WCAG 4.1.2)

Blankettelement, såsom knappar, kryssrutor, kombinationsrutor och textfält

 • Många blankettelement är inte kopplade till etiketter så att skärmläsaren skulle läsa dem i samband med fältet. För vissa element uppger skärmläsaren felaktigt att fältet är ur bruk fastän fältet skulle kunna fyllas i av användaren. (WCAG 1.3.1)
 • I många blankettelement anges informationen om att fälten är obligatoriska felaktigt. I en del blankettelement saknar obligatoriska fält informationen helt och hållet eller så är informationen bara angiven med en asterisk eller bara i koden. Å andra sidan är en del av blankettelementen markerade som obligatoriska fastän de inte är det för att funktionen ska kunna genomföras. (WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2)
 • I alla blankettelement informeras om eventuella fel inte direkt vid elementet utan man måste leta efter felmeddelandet på något annat ställe på sidan. När användaren fyller i deklarationen ser hen listan över felen först i sista skedet av blanketten och då kan det vara svårt att lokalisera felen. Felen beskrivs inte tydligt för användaren, och användaren ges inte alltid korrigeringsförslag fastän det skulle vara möjligt att ge dem. Några väsentliga uppgifters riktighet kontrolleras inte innan de sparas. (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3, WCAG 3.3.4)
 • I tjänsten finns knappar vars etiketter inte är beskrivande. Många knappar är också försedda med irrelevant information eller information som ger en felaktig uppfattning av knappens funktion. Några knappar saknar namn och etikett helt och hållet. Informationen om några knappars status (t.ex. öppen/stängd, ur bruk) förmedlas inte till dem som använder en skärmläsare. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2) 
 • Tangentbordsanvändare kan inte öppna största delen av de knappar med frågetecken som finns i tjänsten och som innehåller mera information om bl.a. frågorna i blanketten. (WCAG 2.1.1)

Andra iakttagelser om struktur

 • Tabeller och menyer i tjänsten har ikoner med utropstecken för att visa händelser som användaren borde beakta. Dessa ikoner har inga textmotsvarigheter, och skärmläsaranvändare får ingen information om dem på något annat sätt heller. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1)
 • I tjänsten har texter som i verkligheten inte är rubriker markerats som rubriker. Rubriknivåerna är också ställvis ologiska. (WCAG 1.3.1)
 • I tjänsten har landmärken använts för att avgränsa olika delar, men landmärkena har inte alltid benämnts på ett beskrivande sätt. I tjänsten har också grupper och listor använts för att sortera saker, men dessa har ställvis använts i onödan, och skärmläsaranvändare kan uppleva onödigt oväsen. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa inforutor (tooltips) i tjänsten öppnas på ett störande sätt ovanpå annat innehåll långt borta från den knapp med vilken inforutan öppnades, och det kan vara svårt för användaren att se hur inforutan kan stängas. (WCAG 1.4.13)
 • I tjänsten finns länktexter som inte är beskrivande eller som inte försetts med all väsentlig information. I vissa länkar anges också felaktigt att en ny flik öppnas. (WCAG 2.4.4)
 • I tjänsten finns länkar vars synliga länktext inte helt motsvarar länkarnas namn i koden. (WCAG 2.5.3)
 • I tjänsten finns ställen där språket inte angetts rätt, vilket gör att skärmläsaren sannolikt uttalar dem fel. (WCAG 3.1.2)
 • Tjänstens struktur följer inte helt HTML-språkets grammatik, vilket kan göra användningen av tjänsten instabil särskilt med hjälpmedel. (WCAG 4.1.1)

Tjänstens funktion

 • När skärmläsare används läses innehållet inte alltid i logisk ordning, i synnerhet om användaren går bakåt i innehållet. (WCAG 1.3.2)
 • Skipplänkarna i tjänsten, såsom länkarna Hoppa till innehåll och Gå uppåt, fungerar men flyttar användaren till fel ställe på sidan. (WCAG 2.4.1)
 • Skärmläsarens fokus flyttas ibland ologiskt på tjänstens olika sidor. Därtill är det omöjligt att hitta allt innehåll i skärmläsarens läsläge utan användaren måste växla mellan skärmläsarens bläddringslägen för att komma åt allt innehåll. Också när man rör sig med tangentbordet sker det ibland ologiskt. (WCAG 2.4.3)
 • I olika sökfunktioner filtreras sökresultatet ofta överraskande genast när användaren har ändrat värdet i något fält. (WCAG 3.2.2)
 • En del av de statusmeddelanden som kommer från tjänsten är inte beskrivande. Statusmeddelanden kommer inte heller i alla situationer, t.ex. när sökningen eller sparandet lyckas. (WCAG 4.1.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Utlåtandet upprättades 12.2.2021.
 • Utlåtandet granskades senast 4.11.2022.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens förtullningsenhet som svarar för tillgängligheten av Tullklareringstjänsten. Förtullningsenheten svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.