Tillgänglighetsutlåtande – Tullklareringstjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullklareringstjänsten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda Tullklareringstjänsten, finns det alternativa sätt att sköta ärenden med Tullen. Du kan befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du en karta över tullkontor som erbjuder kundservice och tullkontorens öppettider

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt.

Sidan ”Välj deklaration”

 • Det finns brister i strukturen av alternativknappar, vilket gör det svårare att använda skärmläsare. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • På sidan finns onödiga meddelandetexter på engelska som stör användningen med skärmläsare. (WCAG 4.1.3)
 • Fältet för försändelsekod har markerats som obligatoriskt, trots att det är valbart. Fältet har ingen automatisk etikett. (WCAG 4.1.2)
 • Skärmläsaren läser upp de inaktiva alternativen som aktiva. (WCAG 4.1.2)

Lägg till-funktioner

 • I tjänsten används flera olika strukturer för liknande Lägg till-funktioner, vilket gör det svårare att lära sig använda funktionen, speciellt med skärmläsare. (WCAG 1.3.1 och 3.2.4)
 • En del av Lägg till-funktionerna har flervalsgenomförande baserat på kryssrutor, och det är komplicerat att använda med skärmläsare. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • När den som använder en skärmläsare klickar på knappen ”Lägg till”, blir hen inte alltid informerad om att nya fält har lagts till i vyn. Ibland läggs fälten till i koden före knappen, och då kan det vara svårt att lägga märke till dem. (WCAG 2.4.3 och 4.1.3)
 • Tabellradernas blankettfält som läggs till med Lägg till-funktionen har inga automatiska etiketter. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)

Inmatningsfält

 • Relationen mellan alternativa fält är inte alltid helt tydlig, och de kan därför fungera på ett oförutsägbart sätt. (WCAG 1.3.1, 3.3.2 och 2.4.6)
 • En del av de tomma inaktiva fälten visas som obligatoriska. (WCAG 3.3.2)
 • I och med användarens inmatningar blir en del av de valbara fälten plötsligt obligatoriska och tvärtom. (WCAG 1.3.1, 3.2.2)
 • Den automatiska hämtningen av uppgifter vid flyttning av fokus kan vara oförutsägbar för användaren, när fälten plötsligt blir inaktiva. (WCAG 3.2.1, 3.3.2 och 4.1.2)
 • Bland resultaten av varukodssökningen finns namn på kapitel, som kan väljas med både tangentkommandon och skärmläsaren, trots att de inte borde kunna gå att välja. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • Rullgardinsmenyns placeholder-värde är ett av alternativen man kan välja. (WCAG 1.3.1)
 • Resultaten av menyer (t.ex. val av land) som består av ett textfält och en sökresultatlista läses upp på fel sätt av skärmläsare. Menyernas roll har inte markerats rätt i koden (WCAG 4.1.2)
 • En del av rullgardinsmenyerna har markerats med fel roll i koden. (WCAG 4.1.2)
 • En otillgänglig kalendermeny öppnas automatiskt när man fokuserar på datumfält, och den går inte att stänga utan att flytta bort från fältet. En del av sådana fält råder användare av skärmläsare felaktigt att välja datum i kalendermenyn. (WCAG 1.4.13)
 • Fältens värde kollas ofta först när man flyttar sig bort från fältet. Detta leder till situationer där ett korrekt ifyllt fält kan fortfarande visas som felaktigt eller så vet användaren inte hur hen kan gå vidare. (WCAG 3.3.1 och 4.1.2)

Struktur

 • Det förekommer brister i användningen av automatiska rubriknivåer. Man har hoppat över rubriknivåer och på sidorna finns flera rubriker på nivå H1. (WCAG 1.3.1)
 • Som huvudrubrik på varje sida finns bara tjänstens namn. Innehållet av enskilda sidor framgår inte av rubrikerna, och den som använder en skärmläsare kan inte hoppa direkt till huvudinnehållet. (WCAG 1.3.1)
 • Tabellstrukturen som används för uppladdning och uppvisande av bilagor är komplicerad, speciellt för dem som använder skärmläsare. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • Strukturen av sidonavigationen till vänster är bristfällig. Sidonavigationen har genomförts som knappar i stället för länkar, och navigationsmenyns landmärke läses upp bara på engelska. (WCAG 1.3.1)
 • Blankettkontrollerna nertill på sidan finns inte i något landmärke. (WCAG 1.3.1)
 • På startsidan är flikstrukturens automatiska struktur delvis bristfällig. (WCAG 4.1.2)
 • Deklarationsmenyn finns inte i koden direkt efter knappen som öppnar menyn, och det kan vara svårt att komma åt menyns innehåll när man använder tangentbordet. (WCAG 2.4.3)
 • Det första objektet som får tangentfokus är ett HTML-element som motsvarar hela sidan, istället för att det skulle vara det första objektet på sidan. (WCAG 2.4.3 och 1.3.1)
 • Under Värden och priser, efter den visuella tabellstrukturen, finns en delvis dold tabellstruktur som kan vara störande när hjälpmedel används. (WCAG 1.3.1)

Meddelanden och tooltips

 • Felmeddelandena är ibland otydliga, och det kan hända att skärmläsare läser upp olika felmeddelanden efter varandra, vilket försvårar tolkningen ytterligare. (WCAG 3.3.1, 3.3.3 och 4.1.3)
 • På sammandragssidan är feltabellens struktur och felmeddelandena otydliga. (WCAG 1.3.1, 3.3.1 och 3.3.3)
 • Skärmläsaren läser inte automatiskt upp alla meddelanden från användargränssnittet. (WCAG 4.1.3)
 • Den som använder en skärmläsare får ingen information om att sidan har bytts, t.ex. när hen klickar på knappen ”Nästa” eller ”Föregående”. Ibland blir fokus kvar på knappar som blir dolda i användargränssnittet. (WCAG 2.4.3)
 • Tjänstens title-rubrik ändras inte alls när sidan byts och den specificerar inte de olika deklarationstyperna. (WCAG 2.4.2)
 • Funktionen av sorteringsknapparna i deklarationstabellen på startsidan framgår inte av texterna på knapparna, och den som använder en skärmläsare får ingen information om ändringarna i sorteringen. (WCAG 4.1.2 och 4.1.3)
 • Tooltips för fält läses upp genast när man fokuserar på fältet, och tooltipsen är de enda automatiska etiketterna för fälten. Detta stör användningen av skärmläsare ytterligare. Den som använder en skärmläsare blir inte alltid informerad om att en tooltip öppnas när hen klickar på motsvarande knapp. (WCAG 1.3.1, 4.1.2 och 4.1.3)
 • Många tooltips innehåller ingen tilläggsinformation, utan de upprepar bara fältets etikett. (WCAG 3.3.2)

Övriga

 • Länken som är förknippad med klickfunktionen för tabellrader kan inte urskiljas visuellt som en länk, och i vissa fall är den visuellt helt dold. Därtill är dess programnamn en otydlig teckensträng. (WCAG 1.4.11, 2.4.4 och 4.1.2)
 • Tjänstens HTML-kod strider delvis mot standarderna. En del av rollattributen har använts fel. Felaktig kod kan orsaka problem för dem som använder hjälpmedel. (WCAG 4.1.1 och 4.1.2)
 • Allt textinnehåll uppfyller inte kraven gällande kontrast. (WCAG 1.4.3)
 • Tangentfokus går inte att urskilja i användargränssnittets alla komponent. (WCAG 2.4.7)
 • Inmatningsfälten fyller inte kraven på kontrast, när de inte är i fokus. (WCAG 1.4.11)
 • I fråga om logolänken är källkodens struktur bristfällig, och av länktexten framgår inte tydligt vart länken leder. (WCAG 4.1.2 och 2.4.4)
 • Länken ”Meddelanden” som leder till en extern webbsida har inte markerats som sådan. (WCAG 3.2.2 och 2.4.4)
 • Tjänsten är inte skalbar till de högsta förstoringsnivåerna utan kräver sidskrollning i två dimensioner på dessa nivåer. (WCAG 1.4.10)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 11/2020.
 • Utlåtandet upprättades 12.2.2021.
 • Utlåtandet granskades senast 12.2.2021.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens förtullningsenhet som svarar för tillgängligheten av Tullklareringstjänsten. Förtullningsenheten svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.