En anvisning om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar 

I förordningen fastställs villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon.
Förordningen är en del i reformen av EU:s skyddsåtgärder gällande handeln.

Grundförordningarna (EU) 2016/1036 och (EU) 2016/1037 om antidumpnings- och utjämningstullar ger möjlighet till att tillämpa och ta ut antidumpnings- och/eller utjämningstullar även på vissa varor som införs på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat enligt Förenta nationernas havsrättskonvention. 

Kommissionen utfärdade den 2 juli 2019 en genomförandeförordning (EU) 2019/1131 om ett så kallat tullverktyg i enlighet med vilket antidumpnings- och utjämningstullarna i ovannämnda situation ska tas ut. Förordningen har tillämpats från och med den 4 november 2019.

Från och med den 1 februari 2005 har Finland haft en ekonomisk zon (Lagen om Finlands ekonomiska zon 26.11.2004/1058). Enligt 1 § i lagen omfattar den ekonomiska zonen det havsområde som ligger omedelbart utanför Finlands territorialvatten och som avgränsas i enlighet med Finlands överenskommelser med främmande stater och vars yttre gräns anges genom förordning av statsrådet. 

När ska antidumpnings- och utjämningstullar tas ut enligt förordningen

Antidumpnings- och/eller utjämningstullar tas ut på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon endast om detta separat föreskrivs om i ifrågavarande förordning om fastställande av antidumpnings- och utjämningstullar.

Antidumpnings- och utjämningstullar kan tas ut av Finska tullen på produkter som transporteras till en kontinentalsockel eller exklusiv ekonomisk zon 

  1. om produkterna i fråga återexporteras från Finland till Finlands eller någon annan medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller
  2. om produkterna i fråga importeras till Finlands ekonomiska zon direkt från ett tredjeland.

Offentliggörandet om inledande av antidumpningstullförfarandet publiceras i C-serien (EUT). När det finns tillräckliga bevis på att en dumpning vållat skada, införs en provisorisk antidumpningstull som är i kraft i sex månader. Undersökningarna och registreringsskyldigheterna syns även i Taric – dock enbart i form av skriftlig beskrivning, det finns inga åtgärdskoder för dessa. 

Det finns en omfattande förteckning över gällande tullar, registreringar samt undersökningar på sidan Antidumpnings- och utjämningstullar under ”Läs mer”.

Situation 1

Om produkter som avses i tullverktygsförordningen förs in till en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon från unionens tullområde ska man inge en återexportdeklaration eller summarisk utförseldeklaration för produkten i fråga före dess avgång. Varumottagare som verkar på kontinentalsockeln eller inom den ekonomiska zonen ska skicka en anmälan om mottagande till tullmyndigheterna i den medlemsstat där återexportdeklarationen godkändes eller den summariska utförseldeklarationen registrerades. 

Återexportdeklarationen eller den summariska utförseldeklarationen ska innehålla uppgifter om kontinentalsockeln eller exklusiva ekonomiska zonen hos det land som man ämnar föra in varorna i. För att ange dessa uppgifter ska man använda certifikatkoderna Y200–Y222 som finns integrerade i Taric. Därutöver ska man ange bestämmelselandskoden QP i återexportdeklarationen eller den summariska utförseldeklarationen.  Certifikatkoden för Finlands ekonomiska zon är Y220. Koderna har lagts till i kodförteckningen 0006.

  • Elex: Certifikatkoderna Y200–Y222 ska anges som bilagd handling för varuposten i återexportdeklarationen eller dess korrigeringsdeklaration. Som värde för den bilagda handlingen ska man mata in landet för koden i fråga samt förordningens nummer. Om det t.ex. är fråga om koden Y203 – Tyskland – Kontinentalsockel eller ekonomisk zon (förordningen 2019/1131 om inrättande av ett tullverktyg, EUT L 179, den 3 juli 2019, s. 12) ska man som värde för koden Y203 mata in ”Tyskland, förordning 2019/1131”
  • Arex: Certifikatkoderna Y200–Y222 ska anges som bilagd handling för varuposten i den summariska utförseldeklarationen (IE615) eller dess korrigeringsdeklaration (IE613). Som värde för den bilagda handlingen ska man mata in landet för koden i fråga samt förordningens nummer. Om det t.ex. är fråga om koden Y200 – Belgien – Kontinentalsockel eller ekonomisk zon (förordningen 2019/1131 om inrättande av ett tullverktyg, EUT L 179, den 3 juni 2019, s. 12) ska man som värde för koden Y200 mata in ”Belgien, förordning 2019/1131”.

Situation 2

Produkter som avses i tullverktygsförordningen kan även föras in direkt från ett område utanför unionens tullområde till en medlemsstats kontinentalsockel eller ekonomiska zon. Varumottagare som verkar på kontinentalsockeln eller inom den ekonomiska zonen ska skicka en anmälan om mottagande till tullmyndigheterna i den medlemsstat som kontinentalsockeln eller den ekonomiska zonen tillhör.

Man ska inge anmälan om mottagande till Finska tullen med blankett 1104 och anmälan ska ske utan dröjsmål eller senast inom 30 dagar från det att varorna mottagits på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess ekonomiska zon. 

Anmälan om mottagande ska skickas per e-post till adressen tulliselvitystuki(at)tulli.fi. Kunden får en automatisk mottagningskvittens.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi