Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import

För punktskattepliktiga produkter ska punktskatt betalas antingen i samband med import eller senare.

Punktskattepliktiga produkter kan anmälas till ett uppskovsförfarande, om produkterna hänförs till skatteupplagringsförfarandet eller placeras i ett punktskattefritt lager, dvs. skatteupplag. Punktskatten på sådana produkter inkluderas inte i skattegrunden för importmoms. Punktskatterna ska betalas först när produkterna lämnar uppskovsförfarandet.

Tillämpningen av uppskovsförfarandet förutsätter tillstånd av Skatteförvaltningen. Importören lämnar in en tulldeklaration, med vilken hen uppger att hen flyttar varorna till skatteupplagringsförfarandet eller till ett punktskattefritt lager.

För punktskattepliktiga varor kan man inte lämna in en deklaration för varor av lågt värde, fastän varornas värde är under 150 euro.

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter är punktskattepliktiga i hela EU (t.ex. alkohol- och tobaksprodukter). Därtill finns det nationella punktskatter om vilka Finland själv lagstiftat (t.ex. punktskatt på läskedrycker och dryckesförpackningar). Läs mer om punktskatter på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs nedan hur du anger punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import.

Standardtulldeklarationerna inges till Tullklareringstjänsten eller genom meddelandetrafik 

a) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter, för vilka man vid flyttning av dem ska inge en EMCS-anmälan

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. FIXFA FI12345678E00) 
 • i uppgifterna om deklarationspartiet: förfarande

  • Om varorna placeras i ett punktskattefritt och mervärdesskattefritt lager, ange 07XX som förfarandekod och ”999” som kod för ytterligare förfarande. 

  • Om varorna placeras i ett punktskattefritt lager, ange 45XX som förfarandekod och ”F06 – Harmoniserad punktskattepliktig produkt” som kod för ytterligare förfarande.

 • på varupostnivå: koden för ytterligare uppgifter FIXFC och koden för EMCS-produktgrupp.
  • OBS! Kontrollera koderna för EMCS-produktgrupper på Skatteförvaltningens webbplats.

När du ingett tulldeklarationen, lämna in en EMCS-anmälan om skattefri flyttning till Skatteförvaltningen. När Skatteförvaltningen godkänt EMCS-anmälan får du ett beslut om frigörande av varorna från Tullen. Beakta dock att om du inger en tulldeklaration på förhand, t.ex. som en D-deklaration, kan du nödvändigtvis inte genast inge en EMCS-deklaration för varorna. Anvisningar om tidsfrister finns i Skatteförvaltningens anvisningar om EMCS-systemet och -tjänsten.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringssystemet och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten eller meddelandet. 

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker och dryckesförpackningar) och harmoniserade punktskattepliktiga produkter, för vilka man vid flyttning av dem inte behöver inge en EMCS-anmälan (t.ex. stenkol)

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. FIXFB FI12345678A00) 
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX , när varorna placeras i ett punktskattefritt lager 
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande 658 (nationellt punktskattepliktig produkt) 

b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Andra än standardtulldeklarationer, dvs. förenklade tulldeklarationer, inges med ett meddelande till ITU-systemet eller med en SAD-blankett

a) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. XFA FI12345678E00)
 • i uppgifterna om deklarationspartiet: förfarande
  • Om du flyttar varorna till ett punktskattefritt och momsfritt lager, ange 07XX  som tullförfarandkod och ”999” som nationellt förfarande.
  • Om du flyttar varorna till ett punktskattefritt lager, till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare, ange 45XX som tullförfarandekod och ”7WE” som nationellt förfarande.
 • på varupostnivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFC och koden för EMCS-produktgrupp.  

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker och dryckesförpackningar)

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. XFB FI12345678A00).  
 • på varupostnivå: tullförfarandekoden 45XX 

Om du inger tulldeklarationen på SAD-blankett, ange de ovannämnda uppgifterna i fält 44.  


b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Övrigt att beakta 

Kontrollera alltid förutsättningarna för skattefrihet i lagstiftningen. Du kan läsa mer om punktskatt vid import på Skatteförvaltningens webbplats och om grunder för tullfrihet på Tullens webbplats.

Varukoderna för punktskattepliktiga produkter kan kräva en varukodsspecifik extra mängd, som oftast är LPA (liter ren alkohol) eller LTR (varor i liter). För fastställande av tullavgifterna kan du bli tvungen att ange skatteberäkningsmängden med extramängdenheten ECL.

Mera information

Beakta följande

Om punktskattepliktiga produkter inte flyttats till uppskovssystemet i samband med import, ska punktskatterna deklareras till Skatteförvaltningen, om du inte betalat dem i samband med importen. Vilka som är punktskatteskyldiga bestäms i punktskattelagen (12 § i punktskattelagen).

Om importören är Tullens kreditkund eller en kontantkund som använder ett indirekt ombud eller ett direkt ombud med garantens ansvar, ska man inte ange några tilläggskoder gällande punktskatt i tulldeklarationen. Då ska punktskattedeklarationen inges i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Punktskatten ska läggas till skattegrunden för mervärdesskatt i momsdeklarationen.

Om importören av varorna är en kontantkund eller om kontantkunden använder ett direkt ombud, ska tilläggskoder för punktskatterna anges i tulldeklarationen. Om importören är registrerad som momsskyldigt företag, ska importören i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen i momsskattegrunden ange de punktskatter som uppburits med ett förtullningsbeslut. Tilläggskoderna för punktskatter finns i Fintaric-tjänsten. Tilläggskoderna för punktskatter anges utgående från importproduktens egenskaper och varukod.

Om du vill betala punktskatterna med förtullningsbeslut

Om du vill betala punktskatterna i samband med import, ska du inge en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten som en kontantkund. Välj i Tullklareringstjänsten under ”Deklarant” kryssrutan ”Kontant betalning” och ange de nationella tilläggskoder som hänför sig till punktbeskattning. Punktskatterna tas ut med förtullningsbeslutet utgående från de uppgifter du angett. Aktörer som är införda i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga ska deklarera momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Om transporten upphör i ett annat EU-land

Varorna kan beviljas skattefrihet, om transporten upphör i ett annat EU-land, om importören har ett bevis på gemenskapsintern försäljning av varorna och om importören är en momsskyldig näringsidkare (94 b § i mervärdesskattelagen). Ange då i tulldeklarationen momsnumret för den mervärdesskattskyldiga köparen i den andra medlemsstaten.  Ange också den registrerade avsändarens punktskattenummer som Skatteförvaltningen har beviljat. Den registrerade avsändaren ansvarar för flyttningen av de punktskattepliktiga varorna hos Skatteförvaltningen.

Läs mer om skattefrihet enligt 94b § i mervärdesskattelagen på Tullens sida Andra fall av skattefrihet samt i Skatteförvaltningens anvisning. 


Du tänker importera ”single malt” whisky enligt varukod 2208 30 30 00 med en alkoholhalt på 40 %. Produktgruppen är etylalkohol med en volymprocent över 2,8 som klassificeras enligt varukod 2208. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Ange då koden V807 för punktskatten på dryckesförpackningen.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera rödvin enligt varukod 2204 21 94 19 med en alkoholhalt på 12 %. Produktgruppen är viner och övriga alkoholdrycker som tillverkas genom jäsning och vars alkoholhalt överstiger 8, men med en volymprocent på högst 15. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V211.

Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V804 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2204, vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera öl enligt varukod 2203 00 01 00 med en alkoholhalt på 4,5 %. Produktgruppen är öl med en alkoholhalt på över 2,8 volymprocent. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V204. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V803 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2203, maltdrycker. 

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera kolsyrad apelsindryck med tillsats av socker enligt varukod 2202 99 19 11, men drycken är emellertid inte fruktdryck enligt varukod 2009. Produkten anses som livsmedel, därför har den en avvikande momssats på 14 %, och koden Q227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V802 för punktskatt på dryckesförpackning används för produkter som omfattas av varukoden 2202.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. Punktskatt på läskedryck ska betalas för produkten. Koden V345 används för punktskatt på läskedrycksprodukter i grupp 2202 som innehåller socker och högst 0,5 volymprocent alkohol.


Om produkten du tänker importera inte är punktskattepliktig eller om du är registrerad som punktskattskyldig hos skatteförvaltningen, ange punktskattens negationskod V999. 


Momsgrunden för import av en vara fastställs utgående från tullvärdet, om inte något annat stadgas i mervärdesskattelagen. Tullvärdet fastställs i första hand utgående från transaktionsvärdet, dvs. det pris som faktiskt betalats för varan.

Läs mer 

Till momsgrunden inkluderas i samband med förtullningen av en vara de tullar, importskatter och -avgifter som t.ex. är antidumpnings- och utjämningstullar samt punktskatter. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som ska betalas utanför Finland. Läs mera om momsgrunden vid import i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning.