Vilken slags statistik finns att tillgå

I Statistikservice finns all den utrikeshandelsstatistik som Tullen publicerat. Finlands import- och exportstatistik över gemenskapshandeln fås med hjälp av Intrastatsystemet, medan statistiken över Finlands utrikeshandel med länder utanför EU fås från uppgifterna i tulldeklarationerna. En kombinerad importstatistik och exportstatistik upprättas enligt internationella statistikklassificeringar.

Närmare uppgifter om statistikföringsprinciperna om innehållet av import- och exportstatistiken finns under

Alla statistik och översikter publiceras i pdf-form på Tullens webbplats. På Tullens webbplats finns dessutom flera statistiska tabeller och grafer:

Tullens detaljerade statistik om utrikeshandeln med varor är tillgängliga i Tullens Uljas-tjänst (distributionssystem för utrikeshandelsstatistik).

Tjänsten finns på adressen: http://uljas.tulli.fi

Import- och exportstatistiken över alla EU-länder finns att tillgå avgiftsfritt i Eurostats webbdatabas.

Vad innehåller statistiken?

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature) är den mest noggranna statistiska klassificeringen som tillämpas i utrikeshandelsstatistiken. På den baseras även alla andra klassificeringar som tillämpas i utrikeshandelsstatistiken. KN-numret lämpar sig bäst vid sökning av utrikeshandelsstatistik över vissa varor.

Den månatliga varustatistiken innehåller följande uppgifter:

  • värdet på den vara som KN-numret avser i euro
  • nettovikten på den vara som KN-numret avser (dessutom kan vid vissa KN-nummer användas även en andra mängdenhet, t.ex. st., m2, m3 osv.)
  • värdet på den vara som KN-numret avser per enhet (t.ex. e/kg)

Importstatistiken upprättas enligt ursprungs- och avsändningsland, exportstatistiken enligt bestämmelseland.

Klassificeringsstandarden för internationell handel, SITC-klassificeringen (Standard International Trade Classification), lämpar sig bland annat för en granskning av indelningen av import och export mellan Finland och ett annat land.

Klassificeringar som baseras på bransch och huvudsakligt syfte används i regel för att beskriva strukturen och utvecklingen av hela importen och exporten. Sådana här klassificeringar är CPA (Classification of Products by Activity), NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes), BEC (Classification by Broad Economic Categories) och MIG (Main Industrial Groupings). Dessa klassificeringar och deras inbördes motsvarigheter finns på Eurostats webbplats.

Transportstatistik upprättas enligt SITC- och CSTE-varuklasserna (Commodity Classification for Transport in Europe). I transportstatistiken används begreppen avsändningsland och bestämmelseland. Statistiken upprättas indelat i följande transportformer:

  • sjö
  • insjö
  • järnväg
  • landsväg
  • flyg
  • post
  • övrig transportform

Transportstatistiken finns även på Tullens webbplats under Tabeller > Logistikstatistik.

Trafikstatistiken publiceras månads- och kvartalsvis. Den innehåller antal inkomna och avgångna fordon per gränsövergångsställe.

Index om prisutvecklingen inom utrikeshandeln sedan 2005 finns att tillgå på Tullens webbplats under Tabeller > Indexen.

Allt ovan nämnt material finns i elektronisk form. Det statistiska materialet från åren före 2000-talet finns i pappers- och mikroform. Uppgifter från åren före 1973 har överlämnats till Riksarkivet > Arkivdatabasen (arkiv Tullihallitus I och Tullihallitus II).

Beakta följande

Eurostat publicerar alla EU-länders utrikeshandelsstatistik på sin webbplats enligt KN-nomenklaturen och SITC-klassificeringen.

Annan statistik som hänför sig till utrikeshandeln publiceras i Finland bl.a.

Eurostat erbjuder rikligt med varierande statistik om trasport (bl.a. olika transportformer, passagerarflöden, hamnar, trafik osv.):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu väljs i menyn Transport > Data.
Även databasen Comext över utrikeshandel finns på Eurostats webbplats under "External Trade".


Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord