Utrikeshandel med varor

Producent: Tullen

Tidigare statistik om utrikeshandel med varor kan beställas från Statistikservicen.

Offentliggöranden

Beskrivning:

Av statistiken som beskriver Finlands hela import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. Preliminär statistik som publiceras månadsvis gäller EU, euro-området och området utanför EU. I månadsstatistik framgår också uppgifter världsdelsvis, landsgruppsvis och landsvis.

Av CN-statistiken framgår detaljerade import- och exportuppgifter om varorna månadsvis. I huvudsak ingår alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland i statistiken över varuhandeln inom intern- och externhandel. Handeln med tjänster har lämnats utanför statistiken. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt lämnar eller ankommer till landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att ägandeförhållandet ändrats.

Utanför statistiken lämnas bl.a. transitotrafik samt sådana ekonomiska transaktioner som inte har något betydande kommersiellt värde. De minsta företagen har också befriats från skyldigheten att lämna uppgifter om internhandel för statistikföring.

SITC-statistiken innehåller uppgifter om import och export av varor och varugrupper månadsvis enligt länder. Värdesuppgifterna uttrycks på alla nivåer av klassificeringen men mängduppgifterna är det ändamålsenligt att uttrycka endast på de noggrannare nivåerna av klassificeringen.

Klassificeringar enligt produkter, näringsgrenar och varor används i huvudsak för att beskriva strukturen och utvecklingen av hela importen och exporten utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det också landsvis.

Läs hela beskrivningen >>

Revidering av statistiken:

Tullen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln inom 39 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad reviderad månadsstatistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras ungefär 8 veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).