Uljas - Statistikdatabas 

Tullens detaljerade statistik om utrikeshandeln med varor är tillgängliga i Tullens Uljas-statistikdatabas.

Databasen finns på adressen: https://uljas.tulli.fi

Databasen är gratis att använda och kräver ingen registrering. Utrikeshandelsuppgifterna är tillgängliga i databasen genast när de har offentliggjorts. Utrikeshandelsuppgifterna uppdateras enligt samma tidtabell som Tullens månadsstatistik om utrikeshandel. Databasen kan användas på finska, svenska och engelska.

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Uljas är mångsidig

Databasen omfattar tre varuklassificeringar:

  • KN-klassificeringen (Kombinerade nomenklaturen, Combined Nomenclature (CN))KN används vid EU:s tulladministration och utrikeshandelsstatistik. Den mest detaljerade nivån av KN, 8-siffernivån består av cirka 10 000 poster.När man följer utrikeshandeln med en enskild, noga avgränsad vara, lönar det sig att använda KN.KN-klassificeringens 6-siffernivå motsvarar HS-klassificeringen (Harmonised System), som används allmänt för tullstatistik också utanför EU.
  • SITC-klassificeringen (Standard International Trade Classification):SITC är en klassificering som fastställts av FN. Med hjälp av SITC är det lättare att få en helhetsbild av handeln bl.a. när man jämför handelsrelationer mellan länder eller andra större helheter.SITC-klassificeringens mest detaljerade nivå, 5-siffernivån, består av drygt 3 000 poster.
  • CPA-klassificeringen (Classification of Products by Activity):CPA är en EU-klassificering där varor klassificeras enligt den produktgrupp där de typiskt produceras.När man vill utreda utvecklingen av utrikeshandeln med varor i olika produktgrupper lönar det sig att använda CPA-klassificeringen.Den mest detaljerade CPA-nivån, 6-siffernivån, består av cirka 1 400 poster.

samt en näringsgrensindelning

  • Näringsgrensindelningen NACE/TOL (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes).NACE grundar sig på EU:s näringsgrensindelning och den nationella finska versionen av den är TOL.NACE/TOL är näringsgrensindelningen för enheter som idkar ekonomisk verksamhet.En näringsgrensindelning skiljer sig från en varuklassifikation i det att ett företag kan bara höra till en näringsgren, medan i fråga om varuklassificeringar kan ett företags varor höra till många olika varugrupper.Företagets näringsgren bestäms enligt den huvudsakliga näringsgren som företaget har anmält.När man vill utreda utvecklingen företag som idkar utrikeshandel i olika näringsgrenar lönar det sig att använda NACE/TOL.I ULJAS-tjänsten har den mest detaljerade TOL nivån, nivå 3, cirka 270 poster.

I Uljas-databasen kan man få uppgifter efter handelspartner. Utöver enskilda länder finns det färdiga landklassifikationer, såsom EU-området, Euroområdet, FN:s klassificering av utvecklingsländer och världsdelarna. De områdesvisa indelningarna är aktuella, så det är behändigt att konstruera en tidsserie bakåt.

Logistikstatistik finns också tillgänglig i Uljas-databasen. Gränstrafikstatistiken beskriver trafikmängderna för Finlands gränstrafik enligt transportmedel och gränsövergångsställen. Gränstrafikstatistiken publiceras senast sju veckor efter det att statistikmånaden har avslutats. Transportstatistiken beskriver Finlands import och export i transporterade ton enligt transportsätt, varugrupp och land. Transportstatistiken uppdateras enligt samma tidtabell som månadsöversikten över utrikeshandeln.

I den färdiga landrapporten i Uljas-databasen finns samlat några centrala utrikeshandelsstatistikuppgifter om handeln mellan Finland och det valda landet. Uppgifter om ett visst enskilt land fås lätt och snabbt fram genom att välja landet från rullgardinsmenyn i rapporten. Uppgifterna uppdateras månatligen och är därmed alltid aktuella.

Hur kan man utnyttja Uljas?

Uljas har gjorts så enkel att man kan lära sig använda den genom att prova sig fram. Databasen kan användas gratis, så man kan undersöka och analysera materialet så mycket man vill. Man kan till exempel hitta intressanta och överraskande detaljer genom att sortera från minsta till största och tvärtom.

Genom de diagram som databasen genererar kan får man en helhetsbild av rådande trender. Databasen innehåller material ända från slutet av 1980-talet, så det är också möjligt att konstruera långa tidsserier. I menyerna anges de år då varukoderna har varit giltiga, vilket underlättar samlandet av historiska uppgifter. I Uljas är det också möjligt att producera statistikgrafik.

Man kan lagra den producerade statistiken på sin egen dator bl.a. i form av XLS- eller CSV-filer för fortsatt behandling, och sedan kan man flytta filerna till andra program, t.ex. till kartritningsprogram.

Det kommer en ny version av Uljas databasen

Användarguide: Snabbguide för nya versionen av Uljas databas

Materialet får användas fritt, men Tullen ska anges som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf