Statistiklagstiftning

Finlands utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och på Finlands nationella statistiklag och tullag.

Genom Europeiska unionens lagstiftning om statistikföring försäkrar man sig om att de statistiska uppgifterna grundar sig på noggrant fastställda normer som tillämpas i alla EU:s medlemsstater. Därtill har enhetliga definitioner och förfaranden vid den praktiska tillämpningen av statistikföringen av utrikeshandeln fastställts genom kommissionens förordningar och beslut.

För statistiken om utrikeshandeln med varor trädde i kraft nya Europeiska unionens lagar år 2022. Den nya lagstiftningen tillämpas i statistikföringen från och med januari 2022. Nedan finns länkar till både den nya och den föregående lagstiftningen.

Nedan finns en lista över de väsentligaste bestämmelserna gällande statistikföring, med länkar antingen till Statens författningsdata - Finlex, som upprätthålls av justitieministeriet, eller till EUR-Lex-databasen, som upprätthålls av EU:s publikationsbyrå.

Beakta följande

 • Riktlinjer för europeisk statistik - Kommissionens rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar. Mera information om riktlinjer på Eurostats webbsida (på engelska). Ladda ner publikationen som pdf från Eurostats webbsida.
 • Ländernomenklaturen - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 av den 12 oktober 2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik. Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Statistiklagen 280/2004. Läs lagen på Finlex.fi.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 om europeisk företagsstatistik trädde i kraft 1.1.2021. För utrikeshandelsstatistikens del tillämpas förordningarna från och med 1.1.2022.
 • Grundförordningen om externhandel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater, ändringar (EU) nr 2016/1724 och (EU) nr 2016/2119 (i kraft till 1.1.2022). Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Tillämpningsförordningen om externhandel - Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (berörd handel, fastställande av uppgifter, särskilda varor och varurörelser), ändring (EU) nr 2016/2119 (i kraft till 1.1.2022). Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Tillämpningsförordningen om externhandel - Kommissionens förordning (EU) nr 92/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (datautbyte, sammanställning av statistik och kvalitetsbedömning) (i kraft till 1.1.2022). Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Grundförordningen om EU-internhandel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna, ändringar (EG) nr 222/2009, (EU) nr 1093/2013 och (EU) nr 659/2014 (i kraft till 1.1.2022). Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Tillämpningsförordningen om EU-internhandel - Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004, ändringar (EG) nr 1915/2005, (EU) nr 91/2010, (EU) nr 96/2010, (EU) nr 1093/2013 (i kraft till 1.1.2022). Läs förordningen på EUR-Lex.
 • EG:s statistiklag - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, ändring (EU) nr 759/2015. Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Kombinerade nomenklaturen (KN) - Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Läs förordningen på EUR-Lex.
 • Tullagen 304/2016. Läs lagen på Finlex.fi.