Statistiklagstiftning

Finlands utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och på Finlands nationella statistiklag och tullag.

Genom Europeiska gemenskapens lagstiftning om statistikföring försäkrar man sig om att de statistiska uppgifterna grundar sig på noggrant fastställda normer som tillämpas i alla EU:s medlemsstater.Därtill har enhetliga definitioner och förfaranden vid den praktiska tillämpningen av statistikföringen av utrikeshandeln fastställts genom kommissionens förordningar och beslut.

Nedan finns en lista över de väsentligaste bestämmelserna gällande statistikföring, med länkar antingen till Statens författningsdata - Finlex, som upprätthålls av justitieministeriet, eller till EUR-Lex-databasen, som upprätthålls av EU:s publikationsbyrå.

Beakta följande

 • Europeisk uppförandekod avseende statistik - Kommissionens rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar (pdf) »
  http://ec.europa.eu
 • Ländernomenklaturen - Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Statistiklagen 280/2004 »
  http://www.finlex.fi
 • Grundförordningen om externhandel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater, ändringar (EU) nr 2016/1724 och (EU) nr 2016/2119 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tillämpningsförordningen om externhandel - Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (berörd handel, fastställande av uppgifter, särskilda varor och varurörelser), ändring (EU) nr 2016/2119 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tillämpningsförordningen om externhandel - Kommissionens förordning (EU) nr 92/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (datautbyte, sammanställning av statistik och kvalitetsbedömning) »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Grundförordningen om EU-internhandel - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna, ändringar (EG) nr 222/2009, (EU) nr 1093/2013 och (EU) nr 659/2014 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tillämpningsförordningen om EU-internhandel - Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004, ändringar (EG) nr 1915/2005, (EU) nr 91/2010, (EU) nr 96/2010, (EU) nr 1093/2013 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • EG:s statistiklag - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, ändring (EU) nr 759/2015 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Kombinerade nomenklaturen (KN) - Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tullagen 304/2016 »
  http://www.finlex.fi