Statistikbeskrivning: Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Statistikens namn

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Producent

Tullen

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och övriga EU-medlemsstater och Finland och tredje länder, alltså intern och extern handel enligt företagens storleksklasser.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken uppger kvartalsvis och årligen värdet av Finlands import och export uppdelat på företagens storleksklasser. Uppgifterna har summerats både enligt näringsgren och produktkategori. Förutom statistikuppgifterna innehåller statistiken analyser över utvecklingen av utrikeshandeln både verbalt och med grafiska presentationer.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om Finlands handel med andra EU-länder insamlas med hjälp av statistikdeklarationer inlämnade av företagen, dvs. med Intrastat-systemet.
Uppgifterna om Finlands handel med s.k. tredje länder får man genom förtullningssystemet. Uppgifterna skall lämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid uppgörandet av Finlands utrikeshandelsstatistik kombineras uppgifterna om intern- och externhandeln.

Uppgifterna om företagens storleksklasser är från Statistikcentralen. Tullens statistik får årligen uppgifterna till sitt förfogande i enlighet med ett samarbetsavtal.

Klassificeringar

I statistiken används EU:s produktklassificering CPA (rådets förordning, EEG nr 3969/93, utfärdad 29.10.1993). CPA - klassificeringen beskriver importens och exportens struktur enligt produktklass efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA). Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN).

I statistiken används EG:s näringsgrensklassificering; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Företagen uppdelas enligt NACE i klasser enligt deras huvudsakliga näringsgren.

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna motsvarar koderna enligt den internationella standarden ISO/DIS 3166.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis / årsvis

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Statistiken publiceras senast tre månader efter att kvartalet som beskrivs har avslutats. Årsstatistiken publiceras senast sex månader efter att det år som beskrivs har avslutats. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Information från och med år 2002.

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, företag, storleksklasser

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi