Statistikbeskrivning: Utrikeshandel med varor enligt företagens ägartyper

Statistikens namn

Utrikeshandel med varor enligt företagens ägartyper

Producent

Tullen

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och övriga EU-medlemsstater och Finland och tredje länder, alltså intern och extern handel enligt företagens ägartyper.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om Finlands import och export på årsbasis fördelat enligt företagens ägartyper. Uppgifterna har summerats både enligt näringsgren och produktkategori. Förutom statistikuppgifterna innehåller statistiken också analyser över utvecklingen av utrikeshandeln enligt företagens ägartyper både verbalt och med grafiska presentationer.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om Finlands handel med andra EU-länder insamlas med hjälp av statistikdeklarationer inlämnade av företagen, dvs. med Intrastat-systemet.
Uppgifterna om Finlands handel med s.k. tredje länder får man genom förtullningssystemet. Uppgifterna skall lämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid uppgörandet av Finlands utrikeshandelsstatistik kombineras uppgifterna om intern- och externhandeln.

Uppgifterna om företagens ägartyper kommer från Statistikcentralen. Tullens statistik får årligen uppgifterna till sitt förfogande i enlighet med ett samarbetsavtal.

Klassificeringar

I statistiken används EU:s produktkategorier CPA (rådets förordning, EEG, utfärdar 29.10.1993, nr 3969/93). I CPA- statistiken framgår importens och exportens struktur enligt produkter efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA). Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN).

I statistiken används Europeiska Gemenskapens näringsgrensklassificering; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Företagen uppdelas enligt NACE i klasser enligt deras huvudsakliga näringsgren.

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna motsvarar koderna enligt den internationella standarden ISO/DIS 3166.

Uppdateringsfrekvens

Varje år

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Årsstatistiken publiceras senast sex månader efter att året som beskrivs i statistiken har avslutats. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Uppgifter finns från och med år 2002.

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, företag, ägartyper

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi