Statistikbeskrivning: Transittransporter

Statistikens namn

Transittransporter

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver mängden och det uppskattade värdet för transitotrafiken på landsväg genom Finland till Ryssland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller månatliga uppgifter över transittransporter som anländer till Finlands tullgräns och transporteras därifrån landvägen vidare till Ryssland utan att varorna förtullas på Finlands tullområde. I statistiken presenteras mängduppgifterna i ton, indelat efter viktigaste produktgrupper och viktigaste tullkontor vid östgränsen. Dessutom presenteras en uppskattning av värdet på transporterna per tullkontor och produktgrupp. Transitvaror ingår inte i handelsstatistiken.

Metod för datainsamling

Transitstatistiken grundar sig på fyra olika informationskällor och omfattar de varupartier som förs ut ur Finland via Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra eller Niirala. Uppgifterna sammanställs från det elektroniska NCTS-transiteringssystemets transiteringsmaterial, från ELEX-systemets ECS-material, som omfattar de varor som transporteras via Finland under EU:s exportförfarande, och från ELEX-systemets uppgifter om återexport från tullager. I transitstatistiken ingår även tullkontorens reservförfarandematerial, som omfattar transiteringsmaterialet för den tid då det elektroniska transiteringssystemet är ur bruk.

Tullens statistik beräknar värdet av transittransporter efter produktgrupp utgående i första hand från prisuppgifterna för handeln med Ryssland i Eurostats databas och i andra hand bl.a. från priserna vid Rysslands västimport och priserna vid Finlands export till Ryssland.

Klassificeringar

Statistikföringen av varor i transitstatistiken grundar sig på EU:s Kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Varorna är grupperade i 32 kategorierutgående från bl.a. Rysslands västimport och Finlands export till Ryssland.

Uppdateringsfrekvens

Månadsvis

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Transitstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form i Uljas-databasen. En årsöversikt över transittransporter publiceras efter att statistikåret avslutats.

Tidsserie

Uppgifterna har samlats från och med år 2002. Statistiken finns i elektronisk form i Uljas-tjänsten med uppgifter från och med år 2011.

Nyckelord

transito, transitotrafik, landsvägstransport

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi