Statistikbeskrivning: Koncentration för utrikeshandel med varor per företag

Statistikens namn

Koncentration för utrikeshandel med varor per företag

Producent

Tullen

Beskrivning

Statistiken beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv. Utrikeshandelsstatistiken beskriver hur utrikeshandeln med varor koncentreras i varuhandeln mellan Finland och övriga EU-medlemsstater samt i varuhandeln mellan Finland och tredje länder, dvs. i intern- och externhandeln.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken visar den årliga koncentrationen av Finlands import och export. Uppgifterna om koncentrationen har presenterats enligt produktklass (CPA), näringsgren (NACE), handelspartner och geografiskt område. Utöver denna statistiska analys har utrikeshandelns koncentration också analyserats verbalt och med hjälp av grafiska figurer.

Metod för datainsamling

Uppgifterna om handeln mellan Finland och de andra EU-länderna insamlas från Intrastat-statistikdeklarationerna över internhandeln, som de uppgiftsskyldiga företagen lämnar in. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås genom tulldeklarationerna, som ska inlämnas för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- resp. externhandeln.

Klassificeringar

I statistiken används EU:s produktklassificering CPA (rådets förordning, EEG nr 3969/93, utfärdad 29.10.1993). CPA-klassificeringen beskriver importens och exportens struktur enligt produktklass efter näringsgren (Classification of Products by Activities, CPA). Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN).

I statistiken används EG:s näringsgrensklassificering, Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). Företagen uppdelas enligt NACE i klasser enligt deras huvudsakliga näringsgren.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1833/2006) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna.  Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Tidpunkt för färdigställande och publikation

Årsstatistiken publiceras senast sex månader efter att det statistiska år som beskrivs har avslutats. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

Tidsserie

Denna information finns tillgänglig från och med år 2004. Informationen presenterades under åren 2004–2007 som en egen statistik och från och med år 2008 som en del av statistiken ”Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin” (Utrikeshandel med varor enligt företagstyp).

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, företag, koncentration

Kontaktuppgifter

Tullen Statistik
Statistikservice tel. 0295 52335
E-post: statistik[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-databas: uljas.tulli.fi