Nomenklaturer och klassificeringar

Finlands utrikeshandelsstatistik publiceras enligt följande klassificeringsstandard:

  • Kombinerade nomenklaturen; Combined Nomenclature (CN)
  • Varuklassificering för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC)
  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA) 
  • Varor grupperas enligt varornas makroekonomiska användningsändamål , Classification by Broad Economic Categories (BEC)
  • Ekonomisk korttidsstatistik efter huvudändamålet ; Main Industrial Groupings (MIG)
  • EG:s näringsgrensstandard; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)
  • Den nationella näringsgrensindelningen (TOL)

Det Harmoniserade Systemet (HS-nomenklaturen) publicerat av Världstullorganisationen (WCO) är ett system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Hs-nomenklaturen förnyas vart femte år. HS är en klassificering som används allmänt i tullstatistikföringen även utanför EU.  Europeiska unionens KN-nomenklatur (8 siffror) och den ännu noggrannare Taric-nomenklaturen (10 siffror) är baserade på HS-nomenklaturen (6 siffror, Harmonized Commodity Description and Coding System, World Customs Organisation). KN-nomenklaturen används både vid tariffiering och vid statistikföring inom den Europeiska unionen. Den Kombinerade nomenklaturen med ca 10 000 varukoder används vid statistikföring av både intern och extern handel.

SITC är en klassificering för internationell handel som publicerats av Förenade Nationerna (FN). CPA är ett klassificeringssystem för varor och tjänster som används av Europeiska unionen. MIG är en klassificering som Europeiska unionen har fastställt och där näringsgrenarna grupperats enligt varornas användningsändamål. NACE är en klassifikation efter näringsgren av enheter som idkar ekonomisk verksamhet.

Kombinerade nomenklaturen (CN) är den klassificeringsstandard som mest används i Finlands utrikeshandelsstatistik. I såväl statistikdeklarationer för internhandel som i tulldeklarationer vid externhandel klassificeras varorna enligt CN. Också klassificeringar enligt SITC och CPA används i statistiken över utrikeshandeln. Man kan använda en konverteringsnyckel från CN till SITC och från CN till CPA.

Sedan 1997 publiceras statistik över utrikeshandeln även enligt EU-indelningen NACE. Före 1997 användes näringsgrensindelningen ISIC. Under åren 1997-2002 gjordes omvandlingen från KN till NACE via CPA. Under åren 2003-2008 skedde näringsgrensindelningen enligt näringsgrensindelningen TOL2002 som används i Statistikcentralens företagsregister, och från och med år 2009 enligt TOL2008. Man kan använda en konverteringsnyckel mellan NACE och MIG. Statistik över utrikeshandeln enligt MIG-klassificeringen publiceras från och med år 2009.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).