Kvalitetsdeklaration: Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Statistik över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen per företagens storleksklass. I statistiken har uppgifterna per storleksklass beräknats både branschvis (NACE) och efter produktklass (CPA).

Statistik över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass beskriver utvecklingen av utrikeshandeln i synnerhet ur små och medelstora företags perspektiv. Statistik enligt företagets storleksklass är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

I statistik över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass har det statistiska materialet, som baseras på KN-klassificeringen, även sammanförts enligt följande klassificeringar:

  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Europeiska gemenskapens klassificering enligt näringsgren; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). NACE-klassuppgiften för ett företag skapas utgående från dess huvudsakliga bransch.

Statistikuppgifterna enligt företagets storleksklass sammanställs i Statistikcentralen. De storleksklasser för företag som Tullen använder motsvarar till innehållet Statistikcentralens storleksklasser. I fråga om information från företagsregistret används nyaste tillgängliga uppgift. Uppdateringsintervallen är ett år + två månader. Detta innebär till exempel att material för företagsregistret som befordrats i 2007 innehåller de slutliga företagsuppgifterna för statistikåret 2005.

Statistikcentralen klassificerar företagen efter storleksklass enligt följande regler:

  • Med mikroföretag avses företag som har färre än 10 anställda. Utöver detta villkor skall företagets omsättning eller balansomslutning vara under 2 miljoner euro per år.
  • Med små företag avses företag med färre än 50 anställda. Företagets omsättning eller balansomslutning skall vara under 2 miljoner euro per år.
  • Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda. Utöver detta villkor skall företagets omsättning vara under 50 miljoner euro eller dess balansomslutning under 43 miljoner euro per år.
  • Med PM-företag avses mikroföretag samt små och medelstora företag. I statistiken innefattar klassen PM-företag totalt en klass som sammanställts av dessa tre klasser.
  • Med stora företag avses företag med över 250 anställda. Utöver detta villkor betraktas även företag med en omsättning på över 50 miljoner euro och en balansomslutning på över 43 miljoner euro per år som stora företag.

Statistikcentralens företagsregister innehåller registeruppgifter om utländska organisationer för vilka någon uppgift om antal anställda eller balansomslutning inte finns tillgänglig. I samband med denna statistik har klassuppgiften för dessa företag skapats endast utgående från uppgiften om omsättning. Trots detta finns det aktörer som inte kan klassificeras i någon storleksklass. I denna statistik har de beaktats i form av gruppen ospecificerade.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/95) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landskoderna motsvarar Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

Tullen producerar uppgifterna för statistik över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass genom att sammanföra utrikeshandelsmaterialet med materialet i Statistikcentralens företagsregister.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna om utrikeshandeln beräknas kvartalsvis och statistiken publiceras senast tre månader efter utgången av det statistikförda kvartalet. Uppgifterna i kvartalsstatistik är således preliminära och de kan revideras. Årsstatistiken publiceras senast sex månader efter utgången av det statistikförda året, då de slutliga uppgifterna om utrikeshandeln är tillgängliga.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Statistik över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass publiceras senast tre månader efter utgången av det statistikförda kvartalet. Den exakta publiceringsdagen anges på Tullens webbplats ca en vecka före publiceringen.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Statistik över utrikeshandeln enligt företagens storleksklass publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider. Statistiken kan även beställas per e-post.

Mer information om utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Statistiken har producerats regelbundet sedan början av år 2004.

7. Tydlighet och enhetlighet

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel mellan EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt via Internet.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.