Kvalitetsdeklaration: Utrikeshandel med högteknologi

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Statistik över utrikeshandeln med högteknologi beskriver handeln med högteknologiska produkter mellan Finland och övriga länder samt ändringarna i handeln. Statistiken omfattar uppgifter om import och export av dessa produkter som helhet, efter varugrupper och efter områden. Statistiken omfattar även uppgifter om utvecklingen under en längre tid. Variabeln är dessa produkters värde i pengar.

Statistik över utrikeshandeln med högteknologi används i synnerhet av den offentliga vetenskaps- och teknologiförvaltningen, myndigheter och forskare samt av organisationer, såsom OECD, som samlar in internationella jämförelseuppgifter. Uppgifterna är också riktade till alla som är intresserade av branschens utveckling.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Till högteknologiska produkter räknas varor för vilka forskning och utveckling utgör minst 4 % av branschens omsättning.

Som definition av ”högteknologiska produkter” används en klassificering som utarbetades av Eurostat i april 2009. Den baserar sig på ett utkast som utarbetades av OECD år 2008. Definitionen baserar sig på en version som publicerades år 1995. Vid klassificering av varor har man sedan år 2007 använt SITC-klassificeringens version Rev. 4 (Standard International Trade Classification). Tidigare klassificerades varorna enligt den föregående versionen av SITC-klassificeringen (Rev. 3).

High-technology aggregations based on SITC Rev. 4 (pdf)

1.3 Lagar och förordningar

Vid sammanställandet av statistiken över utrikeshandeln med högteknologiska produkter tillämpas statistiklagen (280/2004).

Utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt på Finlands nationella statistiklag (280/2004) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistikföringen av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/1995) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

2. Metodbeskrivning

Statistiken framställs på basis av Finlands officiella utrikeshandelsstatistik, som Tullen producerar. Statistik insamlad av bl.a. Eurostat, OECD och FN kan användas i internationell jämförelse.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Statistiken framställs enligt Eurostats och OECD:s rekommendationer.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Statistik över utrikeshandeln med högteknologiska produkter publiceras årligen i mars-maj. Vid tidpunkten för publicering är uppgifterna i statistiken ännu preliminära, för från och med år 2010 fastställs de slutliga uppgifterna för varje statistikår i slutet av augusti efter statistikåret. Månatliga statistiska uppgifter finns tillgängliga i Tullens statistikdatabas Uljas.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Uppgifterna i statistiken publiceras på Tullens webbplats, där statistiken finns tillgänglig också i pdf-format. Man kan också beställa statistiken till sin egen e-post.

Mera information om utrikeshandeln med högteknologi och om all övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. Där finns bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt alla statistik och översikter över Finlands utrikeshandel som publicerats av Tullen.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller Statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Statistik över utrikeshandeln med högteknologi finns på Tullens webbplats under rubriken Ulkomaankauppatilastot (på finska). Statistik finns i elektronisk form sedan statistiken för år 2000, med undantag av år 2007, då man inte utarbetade någon statistik med anledning av en klassificeringsförändring.

Statistikcentralen producerade statistik över utrikeshandeln med högteknologi ända till år 2009 och publicerade preliminära uppgifter också år 2008.

Uppgifter om utrikeshandeln med högteknologi finns tillgängliga i Tullens statistikdatabas Uljas enligt den nyaste klassificeringen (SITC Rev. 4) från och med år 2002 och enligt den tidigare klassificeringen (SITC Rev 3) för åren 1996-2002.

Statistiken över branschen är i princip jämförbar mellan olika länder, eftersom klassificeringarna grundar sig på vid respektive tidpunkt gällande internationella standarder.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater, deras viktigaste handelspartner och FN:s medlemsstater använder vid statistikföringen av utrikeshandeln avviker från varandra, vilket påverkar statistikens jämförbarhet.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna preciseras efter tidpunkten för publicering, för från och med år 2010 offentliggörs den slutliga utrikeshandelsstatistiken för respektive år i slutet av augusti efter statistikåret. Månatliga statistiska uppgifter finns i statistikdatabasen Uljas.

I många länder korrigeras utrikeshandelsstatistiken ännu under två–tre år efter statistikåret.