Kvalitetsdeklaration: Transittransporter fram till november 2023

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Transittransporter omfattar månadsinformation om landsvägstransporter i form av transit från finska hamnar och andra tullkontor till de viktigaste gränsövergångsställena vid östra gränsen, Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra. Av statistiken framgår transportvolymerna för de viktigaste varugrupperna per gränsövergångsställe samt en uppskattning av transporternas värde.

Information om volymen och värdet på transittrafiken behövs bl.a. i trafikplanering samt styrning och övervakning av varuflödena.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

För den statistik som publiceras används EU:s produktklassificering CPA (rådets förordning EEG, utfärdad 29.10.1993, nr 3969/93). I statistiken presenteras 31 CPA-baserade varugrupper och därtill en grupp ospecificerade varor. Grupperingen grundar sig antingen på att den import från väst som Ryssland statistikför i dessa grupper är ansenligt stor, eller på att den import från Finland som statistikförs av Ryssland är betydligt större än den export till Ryssland som Finland statistikför. Skillnaden beror ofta på att Ryssland statistikfört transitimporten via Finland som import från Finland.

Informationen registreras vid de största gränsövergångsställena vid östra gränsen med hjälp av EU:s Kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Konverteringsnyckeln mellan KN-varugrupperna och de CPA-grupper som används i statistiken finns som bilaga till översikter över transittrafik. Också de varugrupper som publiceras i statistiken kan omstruktureras om transittransporterade varor ändras väsentligt.

Tullstationerna i Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra skickar materialet varje månad i elektronisk form till Tullens statistik, som sammanställer statistiken utgående från materialet.

1.3 Lagar och förordningar

Det finns inte någon rättslig grund för denna statistik, utan den baseras på ett allmänt behov av information om volymen på landsvägstransittransporter.

2. Metodbeskrivning

Materialet för statistiken samlas vid tullstationerna vid östra gränsen i samband med behandlingen av transitdokumenten. Av varje transittransport sparar tullstationerna identifikationsuppgifterna om partiet och fordonet, mängden i kilo, varukapitlet enligt KN-klassificeringen med två eller fyra siffror samt uppgiften om det transiterande tullkontoret och transportens destinationsland. I fråga om hushållsmaskiner och bilar registreras även antal i mån av möjlighet.

Om det i ett transportparti finns varor från flera KN4-grupper, men minst 75 % av partiets vikt består av varor från en KN4-grupp, antecknas partiet under denna varugrupp. För partiet anges dock även en s.k. 75 procents uppgift av vilken framgår att partiet inte är homogent. Om minst 75 % av partiets vikt består av varor från KN-kapitlen 50-60, bokförs partiet som textilier med en gemensam kod. På motsvarande sätt kan även kapitlen för kläder (KN 61-63) samt för järn- och stålvaror (KN 72 och 73) sammanföras på en grövre nivå än KN-kapitelnivån. Om innehållet på transportpartiet är så heterogent att partiet inte kan statistikföras i något kapitel ens med ovan nämnda majoritetsprincip, bokförs det i kapitlet ospecificerade med KN-nummer 9969.

Varugruppernas värde baserar sig på estimat eftersom man inte kan få några värdeuppgifter från transitmaterialet. Som utgångspunkt vid estimeringen används dels prisuppgifter för export från de länder som är de mest betydande exportörerna till Ryssland, dels importpriser som Ryssland meddelat. Materialet kompletteras med prisuppgifter från Finlands export till Ryssland. Estimaten för varje enhetsvärde i CPA-gruppen är det vägda medeltalet för de KN-kapitlens enhetsvärden som ingår i gruppen. Enhetsvärdet för kapitlet ospecificerade är de övriga nitton gruppernas vägda medeltal.

Eftersom varugruppernas interna struktur liksom också prisnivån kan växla snabbt räknar man årligen om de olika varugruppernas vikter och enhetspriser.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Det material som fås från tullstationerna testas på många olika sätt. I testningen säkerställs bl.a. att mängden och KN-numret anges för varje transitparti och att inte vikten på något parti överskrider 60 000 kilo. Felrisken är störst vid beräkningen av värdet på transittransporter, eftersom det inte finns tillgång till något sådant jämförelsematerial med vilket enhetsvärdena på transitvarorna kunde bestäms exakt.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Statistiken publiceras månatligen i elektronisk form i slutet av månaden efter statistikmånaden. Denna statistik innehåller slutliga uppgifter. Om varugruppsindelningen i statistiken ändras under de följande åren kan uppgifterna för de föregående åren för jämförbarhetens skull indelas på nytt enligt den nya gruppindelningen. Ursprungliga uppgifter om mängd och värde ändras dock inte.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Statistik publiceras i Uljas-databasen vid på förhand tillkännagiven publiceringstid.

Mer information om statistik och all övrig utrikeshandelsstatistik som Tullen publicerar finns på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt all Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Statistik har publicerats sedan 2002, först på årsnivå och sedan början av 2003 kvartalsvis. All statistik finns på Tullens webbplats.

7. Tydlighet och enhetlighet

Informationen om transittrafik på järnväg har sammanställts av VR och informationen om sjötransit av Trafikledsverket.