Kvalitetsdeklaration: Punktskattestatistik

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Punktskattestatistiken omfattar månatliga skattebelopp och kvantiteter för punktskattepliktiga produkter samt motsvarande kumulativa belopp och kvantiter från början av året.
Punktskatterna utgör en väsentlig del (27 %) av statens skatteintäkter. Statistiken är ett viktigt verktyg för beslutsfattare och experter vid beredning av statsbudgeten. Publicerandet av statistiken ger även forskare och sakkunniga en möjlighet att bekanta sig med punktbeskattningen och underlättar tillgången till information.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

I punktskattestatistiken publiceras de uppburna skattebeloppen och kvantiteterna enligt skattegrupp, skatteslag och produktnivå. Punktskattekoderna grundar sig på koder som använts sedan år 2007. Den uppburna skatten är den skatt som uppburits av de skattskyldiga efter tillämpning av minimiregeln. Beskattad kvantitet är mängden beskattad produkt i den angivna mängdenheten. Förändringarna som publicerats i statistiken är förändringar jämfört med motsvarande månad året innan. De kumulativa siffrorna anger skatterna och kvantiteterna kumulativt från ingången av året.

1.3 Lagar och förordningar

Punktskatterna har sin grund i punktskattelagen (182/2010). Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker, tobaksskatt, punktskatt på flytande bränslen samt punktskatt på elström och vissa bränslen hör till de harmoniserade punktskatter som harmoniserats genom Europeiska unionens direktiv. Därutöver finns det också produkter på vilka det i Finland uppbärs nationella punktskatter: sötsaker, glass, läskedrycker, dryckesförpackningar och tallolja. Finska tullen uppbär de skatter som påförts för punktskattepliktiga produkter som tillverkats i Finland eller importerats till Finland från länder inom eller utanför EU.

2. Metodbeskrivning

För deklarering och hantering av punktskatt har man tagit fram ett nytt informationssystem, Veivi, som togs i bruk den 1 mars 2014. Det nya systemet ersätter det gamla systemet Valve.
Såväl registrerade som oregistrerade kunder kan nu lämna deklarationer elektroniskt. Uppgifterna i Veivi-systemet överförs till statistikdatabasen och summeras för produktnivån som ska publiceras samt genomgår kryptering.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Punktskattestatistiken uppdateras varje månad tre år bakåt i tiden, och på så sätt kommer alla uppdateringar som gjorts i deklarationerna med i statistiken. Siffrorna som publiceras varje månad har uppdaterats i databasen dagen före publiceringen.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Punktskattestatistiken publiceras cirka 35 dagar efter skattemånadens slut. Publiceringstidtabellen fastställs för cirka ett år framåt. Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Punktskattestatistiken publiceras i databasen Uljas.

Ytterligare uppgifter om punktbeskattning finns på Tullens webbplats under Företag -> Beskattning.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Punktskattestatistiken omfattar skatteuppgifter från och med år 2004. Under åren 2004–2006 förekommer vissa skillnader i skattegrupperna och skatteslagen jämfört med senare år. Från och med år 2007 har koderna för skattegrupperna och -slagen varit oförändrade. Vad gäller de beskattade produkterna förekommer ändringar i takt med att nya punktskatter har införts och gamla tagits ur bruk.

7. Tydlighet och enhetlighet

Punktskattestatistik har inte publicerats tidigare.


Nyckelord Punktbeskattning