Kvalitetsdeklaration: Preliminär statistik om utrikeshandel med varor från och med juli 2019

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Preliminär statistik om utrikeshandel ger de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor. Av preliminär statistik framgår hur Finlands export, import och handelsbalans har utvecklats både som helhet och med de övriga EU-länderna, euroområdet och länderna utanför EU.

Av preliminär statistik fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Preliminär statistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/95) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om landsklassificering av statistiken över gemenskapens externhandel och handeln mellan medlemsstaterna. Landskoderna följer Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

Tullen producerar siffrorna i preliminär statistik både i ursprunglig form, säsongrensat och i trendserier. säsongrensningen är en kalkylmässig metod med vars hjälp man från de arbetsdagskorrigerade serierna försöker eliminera regelbundet återkommande säsongsvariationer. Från trendserien har även oregelbunden variation avlägsnats. I oregelbunden variation har även avvikande observationer, bl.a. de största fartygen inkluderats.

I säsongrensningen av utrikeshandelns serier tillämpas den modellbaserade metoden TRAMO/SEATS, som rekommenderas av Eurostat. I säsongrensningen används utrikeshandelsmaterial sedan början av 1999.

I sin säsongrensning använder Tullen det s.k. indirekta (=indirect) förfarandet. Vid tillämpningen av metoden säsongrensas endast serier på lägre nivå och serier på lägre nivå med säsongrensade uppgifter leds genom att aggregera behövliga serier på lägre nivå. I Tullens siffror innebär detta att en direkt säsongrensning görs i fråga om serierna i handel inom euroområdet, handel med övriga EU-länder och externhandel. De säsongrensade serierna i gemenskapshandel och den totala handeln är resultat på aggregationer av ovan nämnda serier.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

På grund av den tidiga publiceringen av den preliminära statistiken innehåller siffrorna i den estimat. Siffrorna ändras allt efter som grundmaterialet kompletteras och materialet revideras. Bl.a. en uppskattning av den andel som motsvarar saknade statistikdeklarationer och de företag som hamnar under tröskelvärdet räknas med i de månatliga siffrorna. Varje EU-land fastställer ett tröskelvärde, dvs. en statistisk gräns per kalenderår utgående från värdet på företagens årliga import och export.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

För preliminär statistik meddelas en exakt publiceringstid cirka ett år i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Preliminär statistik om export och import blir klara inom 40 dagar från utgången av den statistikförda månaden.

Preliminär statistik preciseras i samband med publiceringen av månadsstatistiken cirka nio veckor från utgången av den statistikförda månaden. I samband med utarbetandet av månadsstatistiken kan korrigeringar göras även i tidigare månaders statistik under samma kalenderår. Uppgifterna för varje kalenderår fastställs före utgången av augusti följande år.

På grund av säsongrensningsmetoden kan föregående månaders säsongrensade siffror ändras även om de ursprungliga siffrorna inte gör det.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Preliminär statistik om utrikeshandel publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider. Preliminär statistik kan även beställas per e-post.

Mer information om preliminär statistik och all övrig utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:

  • telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
  • e-post: statistik[at]tulli.fi
  • Internet: tulli.fi
  • Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Preliminär statistik om utrikeshandel har producerats sedan 1997. Uppgifterna sedan 2000 finns på Tullens webbplats.

7. Tydlighet och enhetlighet

Preliminär statistik preciseras i samband med publiceringen av den detaljerade månadsstatistiken.

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel mellan EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt via Internet.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.