Kvalitetsdeklaration: Månadsstatistik om utrikeshandel med varor från och med 2011

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Månadsstatistik över utrikeshandel omfattar information om Finlands utrikeshandel med varor på månadsnivå. Av månadsstatistik framgår hur Finlands export, import och handelsbalans har utvecklats först och främst per varuklass, och även per näringsgren, ländergrupp och land.

Sedan statistiken för februari 2011 publiceras också föregående månads enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln i samband med månadsstatistik. De ger månatlig och kumulativ information om utvecklingen av export- och importpriserna, bytesförhållandet samt av export- och importvolymen. Tidigare publicerades indexen i skilda statistik, men serien med indexstatistik lades ned i och med statistiken för december 2010.

Av månadsstatistik fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Månadsstatistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

I månadsstatistik har det statistiska materialet, som baseras på KN-klassificeringen, sammanförts enligt följande klassificeringar:

  • Klassificeringsstandard för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC, rev. 4, med början av 2007)
  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA) 
  • Varor grupperas enligt varornas makroekonomiska användningsändamål , Classification by Broad Economic Categories (BEC, rev. 4)
  • Klassificering enligt näringsgren och det huvudsakliga syftet för verksamheten; Main Industrial Groupings (MIG). Denna klassificering är inte en officiell varuklassificering.

Som beräkningsformler för utrikeshandelsindexen används Laspeyres formel vid beräkning av enhetsvärdeindex och Paasches formel vid beräkning av volymindex. Indexen beräknas som kedjeindex och jämförelseåret utgörs alltid av året före beräkningsåret.

Enhetsvärdeindexen beräknas i praktiken med följande formel:

P(L) = Σ w(0) (p(n)/p(0))/Σ w(0), där p = varukodens (varans) enhetsvärde och w = varukodens vikt

Volymindexen beräknas med hjälp av enhetsvärdeindexen. Månatliga volymindex beräknas så att månadens värdetal deflateras med motsvarande enhetsvärdeindex och resultatet jämförs med föregående års genomsnittliga månadsvärde. Kumulativa volymindex beräknas på motsvarande sätt med hjälp av kumulativa värdetal så att kumulativa enhets¬värdeindex används som deflatorer.

Poängtalet för bytesförhållandet beräknas enligt formeln: (enhetsvärdeindex vid export / enhetsvärdeindex vid import) x 100.

Både månatliga och kumulativa enhetsvärde- och volymindex kedjas genom att multiplicera okedjade index med föregående års motsvarande kedjade årsindex.

Som indexvarukoder används den kombinerade nomenklaturens (KN) undernummer. Vid beräkning av månatliga och kumulativa enhetsvärdeindex används indexvarukodernas statistikvärde per den mängdenhet som anges i KN-nomenklaturen som prisuppgifter. Både i månatliga och kumulativa enhetsvärdeindex används prisuppgifterna för hela (föregående) året som jämförelseårets prisuppgifter. Viktkoefficienterna för indexvarukoderna fås från indexvarukodernas värdeandelar under jämförelseåret. Viktkoefficienterna höjs per varuklass så att summan av viktkoefficienterna för varukoderna i respektive varuklass motsvarar varuklassens värdeandel under jämförelseåret. Enhetsvärdeindexen omfattar drygt 400 KN-nummer vid export och lite över 600 KN-nummer vid import.

Enhetsvärde- och volymindexen för utrikeshandel beräknas och publiceras enligt CPA- och MIG-klassificeringarna.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004, ändring 222/2009), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 471/2009) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landskoderna motsvarar koderna i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166. Ländergrupperna har beskrivits i den månatliga publikationens beskrivningar.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Siffrorna i månadsstatistik är preliminära. De ändras allt efter som grundmaterialet kompletteras och materialet revideras. I uppgifterna i månadsstatistik inkluderas en uppskattning av bl.a. andelen av uteblivna statistikdeklarationer och andelen av de företag som hamnar under tröskelvärdet.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att det ekonomiska ägarförhållandet har ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

Både det månatliga och det kumulativa indexmaterialet granskas efter att det månatliga utrikeshandelsmaterialet blivit klart. Korrigeringar i materialet för månader före beräkningsmånaden har beaktats i det kumulativa indexet.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

För månadsstatistik meddelas en exakt publiceringstid cirka ett år i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Månadsstatistik publiceras inom nio veckor från utgången av den statistikförda månaden.

Månadsstatistik preciseras i samband med utarbetandet av följande månadsstatistik. Uppgifterna för varje kalenderår fastställs före utgången av augusti följande år.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Månadsstatistik över utrikeshandel publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider. Det går också att få månadsstatistik per e-post. Detaljerad statistik per varugrupp och land finns tillgänglig via Tullens statistikservice och i Tullens kostnadsfria Uljas-statistikdatabas vid samma tid som månadsstatistik publiceras. I samband med månadsstatistik publiceras enhetsvärde- och volymindexen för föregående månad. Till slutet av år 2010 publicerades en skild statistik över indexen. Dessa statistik och kvalitetsdeklarationen för dem finns på Tullens webbplats.

Mer information om månadsstatistik och all övrig utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Månadsstatistik över utrikeshandel har producerats sedan 1960-talet. På Tullens webbplats finns översikterna sedan 2000. Äldre statistik finns endast sporadiskt i pappersformat. Enhetsvärde- och volymindexen har beräknats enligt CPA- och MIG-klassificeringarna sedan år 1997. På Tullens webbplats finns korrelationstabeller för de olika versionerna av CPA-klassificeringen.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna i månadsstatistik preciseras månadsvis i samband med publiceringen av följande månadsstatistik.

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt av balansräkningsstatistik.

På Tullens webbplats under Statistikservice finns länkar till olika länders och internationella organisationers (bl.a. EU och FN) Internetsidor om utrikeshandel.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.