Kvalitetsdeklaration: Månadspublikation över utrikeshandel med varor 2017(augusti) - 2020

Tullens statistikenhet har avslutat produktionen av månadspublikationen.

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) samt handeln mellan Finland och länderna utanför EU, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla om Finlands import, export och handelsbalans. Utrikeshandelsstatistiken är ett synnerligen viktigt redskap för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och den privata sektorn i deras arbete såväl på nationellt plan som i EU och i flera internationella organisationer.

I månadspublikationen publiceras regelbundet förutom handelsstatistik också statistiskt material av följande slag:

Vid Tullen uppburna statsinkomster: Materialet produceras av Tullen.

Transporterna inom utrikeshandeln: Materialet hämtas från deklarationer för internhandel och tullklareringar i externhandel. Statistiken produceras av Tullens statistikenhet.

Enhetsvärdeindex och volymindex för import och export: Dessa index beräknas månatligen av Tullens statistikenhet. 

Gränstrafikstatistiken: Statistiken sammanställs av Tullens statistik. Statistiken består av uppgifter om transportmedel som korsar Finlands gränser. Dessa uppgifter samlas in av tulldistrikten vid landgränserna och av Trafikverket i hamnarna.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Utrikeshandelsstatistiken omfattar värde- och kvantitetsuppgifter per varukod, land och landområde gällande varor som exporteras och importeras. Importen statistikförs både enligt ursprungsland och avsändningsland. Exporten statistikförs enligt bestämmelselandet.

Huvudregeln är att alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland ingår i statistiken över varuhandeln inom intern- och externhandel. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt lämnar eller ankommer till landet. Det har ingen betydelse om importen eller exporten inbegriper betalningsrörelse eller inte.

En varas statistiska värde vid import är det pris som faktiskt betalas för varan, och då inget egentligt inköp har skett utgörs det statistiska värdet av det pris som skulle ha fakturerats för varan vid inköp. Det statistiska värdet vid import omfattar kostnaderna för transport och försäkring fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. Vid export är varans statistiska värde dess skattefria försäljningspris, och då ingen egentlig försäljning har skett utgörs det statistiska värdet av det pris som skulle ha fakturerats för varan vid försäljning.Det statistiska värdet vid export omfattar kostnaderna för transport och försäkring fram till utförselorten vid finska gränsen.

Länderbegreppen vid import är ursprungsland och avsändningsland och vid export bestämmelseland. Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad. Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har utförts. Avsändningsland är det land från vilket varan ursprungligen har sänts för export till Finland. Som bestämmelseland vid export avses det sista vid exporttidpunkten kända landet, dit varan är avsedd att exporteras från Finland antingen direkt eller genom ett annat land.

I månadspublikationerna används följande klassificeringsstandarder:

  • Klassificeringsstandard för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC, rev. 4, med början av 2007)
  • Produktklassifikation efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA2008) 
  • Export och import enligt näringsgrenar; Exports and Imports by Industries (TOL2008)
  • Varuklassifikation för utrikeshandelsstatistik som upprätthålls av FN; BEC Rev. 4 (Classification by Broad Economic Categories), från och med augusti 2017 publikationen, tabellerna 12a och 12b. 
  • Den tidigare tabellen 12; Import och Export enligt varans huvudsakliga användningsändamål (Main Industrial Groupings (MIG), publiceras på Tullens internetsidor. 

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, nr 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna motsvarar koderna enligt Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166 med några undantag (XK Kosovo, XS Serbien, XC Ceuta och XL Melilla). Förteckningen över landgrupperna enligt landkod finns i månadspublikationen efter kvalitetsdeklarationen. Närmare uppgifter om klassificeringen av länder finns bl.a. på Tullens webbplats (tulli.fi).

Följande förkortningar och statistiska symboler används i månadspublikationen:

Kvantitetsenheter

kg kilogram
kpl styck
l liter
MWh megawattimme
m3 kubikmeter(fast volym)

Statistiska symboler

Mindre än hälften av den använda enheten 0(0,0)
Logiskt omöjligt att återge .
Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges ..
Sekretessbelagd uppgift ...
Intet finns att redovisa -
Ändringsprocenten anges med x då jämförelseårets uppgift är noll eller saknas helt. x

1.3 Lagar och förordningar

Finlands utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och Finlands nationella statistiklag (280/2004) och tullag (304/2016).

EG:s lagstiftning om statistikföring av utrikeshandeln är indelad i två delar. Den ena delen berör statistiken över internhandeln och den andra statistiken över externhandeln. Därtill följs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (EG:s statistiklag). Varunomenklaturen som tillämpas vid statistikföring av både internhandel och externhandel grundar sig på rådets förordning (EEG) nr 2658/1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tulltariffen). Länderklassificeringen, som också är gemensam för båda systemen, grundar sig på ovan nämnda förordning (EG) nr 1106/2012.

Rådets grundförordning (EG) nr 638/2004 (ändrad genom förordningarna (EG) nr 222/2009, (EU) nr 1093/2013 och (EU) nr 659/2014) om statistikföring av internhandeln skapar den metodologiska grunden för statistikföringen av internhandel. Tillämpningsföreskrifter för den finns i kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 (ändrad genom förordningarna (EG) nr 1915/2005, (EG) nr 91/2010, (EU) nr 96/2010 och (EU) nr 1093/2013).

Bestämmelserna om statistik över externhandeln, dvs. gemenskapens och medlemsstaternas varuhandel med icke-medlemsstater, finns i parlamentets och rådets grundförordning (EG) nr 471/2009 (ändrad genom förordningarna (EU) nr 2016/1724 och (EU) nr 2016/2119). Tillämp­ningsbestämmelserna om verkställigheten vid sta­tistikföring av externhandel har utfärdats i kommissio­nens förordningar (EU) nr 92/2010 och (EU) nr 113/2010 (ändrad genom förordningen (EU) nr 2016/2119).

I Europeiska gemenskapens lagstiftning har man i mån av möjlighet beaktat Förenta nationernas statistikbyrås rekommendationer om internationell varuhandelsstatistik. (International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions, United Nations 2010).

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med de övriga EU-länderna insamlas genom Intrastat-systemet från de statistikdeklarationer som företagen lämnar in. I dessa deklarationer lämnar importörer och exportörer varje månad behövliga uppgifter om sin internhandeln till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och länderna utanför EU (tredje land) fås från tulldeklarationer som lämnas in för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- resp. externhandeln. För internhandelns del ska fakturavärdet anges som obligatorisk uppgift, och därtill kan det statistiska värdet anges som frivillig uppgift. Om det statistiska värdet inte har angetts kan det uppskattas med hjälp av varukodsspecifika koefficienter. En del av koefficienterna har fåtts från ett material där både fakturavärde och statistiskt värde finns angivna. Vidare används koefficienter som baserar sig på Tullens utredning om frakt- och försäkringskostnaderna inom utrikeshandeln.

Mera information om uppgiftsskyldigheten finns i Tullens Intrastat-handledning samt i en handbok som publicerats i årspublikationer Utrikeshandel med varor och på Tullens webbplats.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. I de månatliga siffrorna räknas in en uppskattning av den andel som motsvarar de statistikdeklarationer som saknas och de företags andel som underskrider tröskelvärdet. Varje EU-land fastställer kalenderårsvis ett tröskelvärde eller en statistikgräns på basis av värdet på företagens årliga import och export.

I huvudsak statistikförs alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt lämnar eller ankommer till landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att den ekonomiska äganderätten ändrats. Utanför statistiken lämnas bl.a. transittransporter samt affärstransaktioner utan betydande kommersiellt värde. Dessutom har de minsta företagen befriats från skyldigheten lämna statistikuppgifter om internhandeln. Också utrikeshandeln med tjänster står utanför Tullens utrikeshandelsstatistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av referensperioden. Tabellerna finns också på Internet i Excelformat. Säsongrensade totalvärden för import och export publiceras i samband med preliminär statistik om utrikeshandel. Närmare uppgifter om statistiken kan erhållas från Tullen. Kontaktuppgifterna finns på publikationens bakpärm och på Tullens webbplats (www.tulli.fi).

Statistikens noggrannhet förbättras när statistiken för följande månader sammanställs. Statistikuppgifterna för ett kalenderår fastställs senast i slutet av augusti följande år.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Centrala uppgifter från månadsstatistiken publiceras på Tullens webbplats vid en tidpunkt som tillkännages på förhand.

Närmare uppgifter om månadsstatistiken och all övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där presenteras bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt all statistik och alla översikter gällande Finlands utrikeshandelsstatistik som publicerats av Tullen. Detaljerade statistiska uppgifter fås också från den kostnadsfria databasen Uljas.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52 335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om varuimport och -export finns tillgängliga ända från år 1856. I elektronisk form finns uppgifter i databasen Uljas från år 1987. Uppgifter äldre än så finns på papper eller mikrofilm i Statistikservicen eller arkiv. Månadspublikationen har publicerats sedan 1904.

7. Tydlighet och enhetlighet

Månadsstatistikens noggrannhet förbättras varje månad när ny statistik publiceras.

Statistikuppgifter om utrikeshandeln ur olika synvinklar fås inte bara från utrikeshandelsstatistiken utan också från Statistikcentralens bokföring över nationalekonomin och betalningsbalansstatistik. 

Från Statistikservicen får man information och vägledning också om andra länders utrikeshandelsstatistik.

Statisktiska uppgifter om EU-ländernas utrikeshandel fås från Eurostats publikationer, webbplats och dess databas Easy Comext. Databasen kan användas gratis via Internet.

Förenta nationernas utrikeshandelsstatistik (Comtrade-databas) kan användas gratis på FN:s webbplats.

De begrepp och definitioner som EU-länderna och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket påverkar jämförbarheten mellan deras statistik.