Kvalitetsdeklaration: Koncentration för utrikeshandel med varor per företag

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Utrikeshandelns koncentration företagsvis beskriver importens och exportens struktur ur företagets perspektiv. I statistiken har koncentrationen presenterats efter produktklass (CPA), branschvis (NACE) efter affärspartner samt enligt geografiskt område.

Företagens branschinformation är tagen ur Statistikcentralens företagsregister.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Uppgifter om internhandeln, dvs. handeln mellan EU-länderna, samlas med Intrastat-systemet av informationsskyldiga aktörer. De statistiska uppgifterna om externhandeln, dvs. handeln med länder utanför EU, fås från förtullningssystemet.

Statistikföringen av varor baseras på EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Exporten statistikförs per bestämmelseland enligt FOB-värdet ("free on board") och importen per ursprungsland enligt CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Med ursprungsland avses det land i vilket varan är tillverkad eller i vilket det senaste produktionsskedet av ekonomiskt värde har skett. Packning av varor betraktas inte som tillverkning. Som exportens bestämmelseland betraktas det land som vid exporttidpunkten är det land som man sist har kännedom av och dit varan skall exporteras från Finland antingen direkt eller via ett annat land.

I statistik över utrikeshandelns koncentration företagsvis har det statistiska materialet, som baseras på KN-klassificeringen, även sammanförts enligt följande klassificeringar:

  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA)
  • Europeiska gemenskapens klassificering enligt näringsgren; Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE 2002). NACE-klassuppgiften för ett företag skapas utgående från dess huvudsakliga bransch.

1.3 Lagar och förordningar

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (304/2016). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 1172/95) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Landsklassificeringen baseras på kommissionens förordning (EG, 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landskoderna motsvarar Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

Tullen producerar uppgifterna för statistik över utrikeshandelns koncentration företagsvis genom att sammanföra utrikeshandelsmaterialet med materialet i Statistikcentralens företagsregister.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Statistik över utrikeshandelns koncentration företagsvis produceras utgående från slutliga utrikeshandelsuppgifter.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Den exakta publiceringsdagen anges på Tullens webbplats ca en vecka före publiceringen.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Statistik över utrikeshandelns koncentration företagsvis publiceras på Tullens webbplats vid på förhand tillkännagivna publiceringstider. Statistiken kan även beställas per e-post.

Mer information om utrikeshandelsstatistik fås på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns bl.a. statistikföringsprinciperna för utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter om Finlands utrikeshandel.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Statistik över utrikeshandelns koncentration företagsvis producerades för första gången år 2005.

7. Tydlighet och enhetlighet

Utöver utrikeshandelsstatistiken kan statistiska uppgifter om utrikeshandel fås av nationalekonomiska enhetens bokföring vid Statistikcentralen samt från balansräkningsstatistik.

Statistiska uppgifter om utrikeshandel mellan EU-länderna finns i Eurostats publikationer och databas Easy Comext samt på organisationens webbplats. Databasen kan användas avgiftsfritt via Internet.

De begrepp och definitioner som EU:s medlemsstater och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket har en verkan på statistikens jämförbarhet.