Kvalitetsdeklaration: Gränstrafikstatistik

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel. Statistiken beskriver antalet transportmedel (färdmedel, släpvagnar, containrar m.m.) som överskrider Finlands utlandsgräns. Av statistiken framgår såväl tomma som lastade transportmedel som anländer till eller avgår från Finland. Uppgifterna är även grupperade enligt land och gränsövergångsställe. Sedan år 2006 ingår virkestransporter och transporter till byggnadsverk som överskridit gränsen mellan Finland och Ryssland i statistiken. Virkestransporterna och transporterna till byggnadsverk sker främst via gränsövergångsställena i Haapovaara, Kortesalmi, Inari (i Lieksa), Talikkajärvi och Leminaho. Uppgifterna för Fredrikshamn finns att få separat till och med april 2011, varefter dessa uppgifter ingår i statistiken för Kotka.  Från om med början av 2012 omfattar statistiken för Torneå även trafikstatistik från Krannigatan och Näränperä. Till slutet av år 2011 omfattar statistiken enbart uppgifter om trafik som passerar Europaväg E4.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Av statistiken framgår antalet transportmedel som överskridit Finlands gräns varje månad. Transportmedlen är indelade i personbilar, bussar, lastbilar och påhängsvagnar samt containertransporter (lastade och tomma containrar). I statistiken ingår uppgift om det tullkontor där tullgränsen har överskridits. Uppgifterna har också grupperats enligt fordonets registreringsland eller bestämmelse-/avgångsland när denna uppgift varit tillgänglig. I övriga fall har registreringslandet varit ospecificerat. Landgränsstationernas fordon och containrar har angetts enligt registreringsland och havsgränsernas uppgifter enligt avgångs-/bestämmelseland. Därför lönar det sig att alltid välja ”ospecificerad” som ett alternativ då man plockar uppgifter ur databasen Uljas. I trafikstatistiken ingår även transittrafiken. Gränsövergångsställena har grupperats i gränsstationer vid norska, svenska och ryska gränsen samt separat i gränsstationer vid havs- och landgränsen.

1.3 Lagar och förordningar

Det finns ingen lagstiftningsgrund för upprättandet av gränstrafikstatistiken.

2. Metodbeskrivning

Trafikverket samlar in hamnspecifika uppgifter om de transportmedel som anländer till Finland sjövägen. Tulldistrikten samlar in information om de transportmedel som överskrider landgränsen indelad enligt tullkontor. Uppgifterna från de olika källorna sammanställs vid Tullens statistik.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Informationen som erhålls från gränsövergångsställena grundar sig på uppgifter från trafikräknare och manuellt insamlade trafikräkningsuppgifter. Informationen som gäller havsgränsen baserar sig på uppgifter som erhållits av Trafikverket. Störst risk för fel förekommer i de uppgifter som fås från trafikräknare, eftersom långa köer och rusningstrafik kan leda till fel i de siffror som räknarna ger.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Gränstrafikstatistiken publiceras månatligen i elektronisk form senast sju veckor efter det att statistikmånaden har avslutats. Den månatliga gränstrafikstatistiken publiceras i månadspublikationen över utrikeshandeln och den årliga gränstrafikstatistiken publiceras i årspublikationen över utrikeshandeln.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Uppgifterna om gränstrafiken publiceras varje månad i Tullens Uljas-tjänst.

Mera information om gränstrafiken och om all övrig utrikeshandelsstatistik finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. Där återfinns bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter gällande Finlands utrikeshandelsstatistik.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon:växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: www.tulli.fi
- Uljas-statistikdatabas: uljas.tulli.fi

6. Statistikens jämförbarhet

Dessa uppgifter har samlats in sedan år 1954. Statistiken finns i elektronisk form i Uljas-tjänsten med uppgifter från och med år 2004.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifterna om den trafik som överskrider havsgränsen samlas in av