Gamla kvalitetsdeklarationer

Statistiska uppgifternas relevans: Informationsinnehåll och ändamål, Centrala begrepp och klassificeringar, Lagar och förordningar; Metodbeskrivning; Uppgifternas riktighet och exakthet; Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid; Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet; Statistikens jämförbarhet; Tydlighet och enhetlighet