Kvalitetsdeklaration: Årspublikation över utrikeshandel med varor, CD-ROM 2017

1. Statistiska uppgifternas relevans

1.1 Informationsinnehåll och ändamål

Det centrala innehållet i årspublikationen är statistikföringen av varor enligt EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Denna detaljerade statistik visar vilka varor som importeras och exporteras, vilket värde varorna har, vilken mängd varor som importeras eller exporteras, samt hur handeln fördelar sig landsvis. Publikationen innehåller uppgifter om import av varor enligt ursprung och avsändningsland samt uppgifter om export av varor enligt bestämmelseland.

Årspublikationen innehåller också information om utrikeshandeln med varor enligt SITC-varuklassificering, enligt näringsgrenar, enligt produkter efter näringsgren och enligt varornas huvudsakliga användning. Publikationen innehåller också följande uppgifter om utrikeshandeln: enhetsvärde- och volymindex, total handelsomsättning, utrikeshandel enligt ländergrupper och länder, transportstatistik och gränstrafikstatistik.

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) samt handeln mellan Finland och tredje länder, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla om Finlands import, export och handelsbalans. Utrikeshandelsstatistiken är ett viktigt redskap för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och den privata sektorn i deras arbete såväl på nationellt plan som i EU och i flera internationella organisationer.

1.2 Centrala begrepp och klassificeringar

Utrikeshandelsstatistiken omfattar värde- och kvantitetsuppgifter per varukod, land och landområde gällande varor som exporteras och importeras. Importen statistikförs både enligt ursprungsland och avsändningsland. Exporten statistikförs enligt bestämmelselandet.

Huvudregeln är att alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland ingår i statistiken över varuhandeln inom intern- och externhandel. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt anländer till landet eller lämnar landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att den ekonomiska äganderätten ändrats. Med ekonomisk äganderätt avses rätten att göra anspråk på den nytta som är förbunden med användningen av ett fartyg eller ett flygplan inom ramen för en näringsverksamhet genom att ta de risker som är förknippade med användningen. Det har ingen betydelse om importen eller exporten inbegriper betalningsrörelse eller inte.

En varas statistiska värde vid import är det pris som faktiskt betalas för varan ökat med kostnaderna för transport och försäkring fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. Vid export är varans statistiska värde dess skattefria försäljningspris ökat med kostnaderna för transport och försäkring fram till utförselorten vid finska gränsen.

Länderbegreppen vid import är ursprungsland och avsändningsland och vid export bestämmelseland. Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad. Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har utförts. Avsändningsland är det land från vilket varan ursprungligen har sänts för export till Finland. Som bestämmelseland avses det sista vid exporttidpunkten kända land, dit varan är avsedd att exporteras från Finland antingen direkt eller genom ett annat land.

I årspublikationerna används följande klassificeringsstandarder:

  • EU:s kombinerade nomenklatur; Combined Nomenclature, CN
  • Klassificeringsstandard för internationell handel; Standard International Trade Classification (SITC, rev. 4, med början av år 2007)
  • Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA2008)
  • Export och import enligt näringsgrenar; Exports and Imports by Industries (TOL2008) och Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rev.2)
  • Varuklassificering enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på både CPA2002- och NACE Rev.2-klassificeringar); Main Industrial Groupings (MIG). Denna klassificering är inte en officiell varuklassificering.
  • BEC, Broad Economic Categories
  • Commodity Classification for Transport Statistics in Europe (CSTE)

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, nr 1106/2012) om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan. Landkoderna följer med några undantag (XK Kosovo, XS Serbien, XC Ceuta och XL Melilla) koderna enligt Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO/DIS 3166.

1.3 Lagar och förordningar

Finlands utrikeshandelsstatistik grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och Finlands nationella statistiklag (280/2004) och tullag (304/2016).

EG:s lagstiftning om statistikföring av utrikeshandeln är indelad i två delar. Den ena delen berör statistiken över internhandeln och den andra statistiken över externhandeln. Därtill följs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009. Varunomenklaturen som tillämpas vid statistikföring av både internhandel och externhandel grundar sig på rådets förordning (EEG) nr 2658/1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tulltariffen). Länderklassificeringen, som också är gemensam för båda systemen, grundar sig på ovan nämnda förordning (EG) nr 1106/2012.

Rådets grundförordning (EG) nr 638/2004, ändringar (EG) nr 222/2009, (EU) nr 1093/2013 och (EU) nr 659/2014, om statistikföring av internhandeln skapar den metodologiska grunden för statistikföringen av internhandel. Tillämpningsföreskrifter för den finns i kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004, ändringar (EG) nr 1915/2005, (EU) nr 91/2010, (EU) nr 96/2010 och (EU) nr 1093/2013.

Bestämmelserna om statistik över externhandeln, dvs. gemenskapens och medlemsstaternas varuhandel med icke-medlemsstater, finns i parlamentets och rådets grundförordning (EG) nr 471/2009 (ändrad genom förordningarna (EU) nr 2016/1724 och (EU) nr 2016/2119). Tillämpningsbestämmelserna om verkställigheten vid statistikföring av externhandel har utfärdats i kommissionens förordningar (EU) nr 92/2010 och (EU) nr 113/2010 (ändrad genom förordningen (EU) nr 2016/2119).

I Europeiska gemenskapens lagstiftning har man i mån av möjlighet beaktat Förenta nationernas statistikbyrås rekommendationer om internationell varuhandelsstatistik. (International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions, United Nations 2010). 

De väsentligaste bestämmelserna gällande statistikföring på Internet >>

2. Metodbeskrivning

Uppgifterna om Finlands handel med de övriga EU-länderna insamlas genom Intrastat-systemet från de statistikdeklarationer som företagen lämnar in. I dessa deklarationer lämnar importörer och exportörer varje månad behövliga uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje länder fås från tulldeklarationer som lämnas in för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättande av Finlands utrikeshandelsstatistik sammanförs uppgifterna om intern- resp. externhandeln. För internhandelns del ska fakturavärdet anges som obligatorisk uppgift, och därtill kan det statistiska värdet anges som frivillig uppgift. Om det statistiska värdet inte har angetts kan det uppskattas med hjälp av varukodsspecifika koefficienter. Mera information om uppgiftsskyldigheten finns i Tullens Intrastat-handledning samt i en handbok som publicerats i årspublikationen Utrikeshandel med varor och på Tullens webbplats.

3. Uppgifternas riktighet och exakthet

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. De månatliga siffrorna omfattar bl.a. en uppskattning av den andel statistikdeklarationer som saknas och de företags andel som underskrider tröskelvärdet. Varje EU-land fastställer kalenderårsvis ett tröskelvärde eller en statistikgräns på basis av värdet på företagens årliga import och export.

I huvudsak statistikförs alla varor som importeras till Finland eller exporteras från Finland. Statistikföringen förutsätter att varan fysiskt anländer till landet eller lämnar landet, med undantag av fartyg och flygplan som statistikförs efter att den ekonomiska äganderätten ändrats. Utanför statistiken lämnas bl.a. transittransporter samt affärstransaktioner utan betydande kommersiellt värde. Dessutom har de minsta företagen befriats från uppgiftsskyldigheten. Också utrikeshandeln med tjänster står utanför Tullens utrikeshandelsstatistik.

4. Publicerade uppgifter i realtid och i rätt tid

Statistikuppgifterna för ett kalenderår fastställs senast i slutet av augusti följande år. Statistiken i årspublikationen är den slutliga statistiken för året i fråga.

Årspublikationen utkommer ca ett år utgången av det år statistiken gäller.

5. Uppgifternas tillgänglighet och genomskinlighet / tydlighet

Årspublikationen kan beställas från Tullens statistikservicen.

Närmare uppgifter om utrikeshandelsstatistiken finns på Tullens webbplats under Statistik. Där presenteras bl.a. principerna för upprättande av utrikeshandelsstatistik samt alla Tullens statistik och översikter gällande Finlands utrikeshandel med varor.

Detaljerade statistiska uppgifter fås också från den kostnadsfri databasen Uljas.

Mer information fås även från Statistikservicen:
- telefon: växel 0295 5200 eller statistikservice direkt 0295 52335
- e-post: statistik[at]tulli.fi
- Internet: http:// tulli.fi/
- Uljas-statistikdatabas: http://uljas.tulli.fi/

6. Statistikens jämförbarhet

Varuklassificeringen ändras och följaktligen är det inte möjligt att skapa en enhetlig tidsserie för alla varor. KN-nomenklaturen ändras i någon mån varje år. De övriga klassificeringarna ändras mera sällan.

Ändringar av länderförteckningen begränsar möjligheten att skapa landsspecifika tidsserier.

7. Tydlighet och enhetlighet

Uppgifter om utrikeshandeln fås från utrikeshandelsstatistiken men också från Statistikcentralens bokföring över nationalekonomin och från betalningsbalansstatistik.

Statistiska uppgifter om EU-ländernas utrikeshandel fås från Eurostats publikationer, webbplats och databas Easy Comext. Databasen kan användas gratis via Internet.

Förenta nationernas utrikeshandelsstatistik (Comtrade-databasen) kan användas gratis på FN:s webbplats.

De begrepp och definitioner som EU-länderna och deras viktigaste handelspartner använder avviker från varandra, vilket påverkar jämförbarheten mellan deras statistik.