Info om statistik

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans.

Genom Europeiska gemenskapens lagstiftning om statistikföring av externhandeln (extrastat) och internhandeln (intrastat) kan man försäkra sig om att de statistiska uppgifterna grundar sig på noggrant fastställda normer som tillämpas i alla EU:s medlemsstater. Därtill har enhetliga definitioner och förfaranden vid den praktiska tillämpningen av statistikföringen av utrikeshandeln fastställts genom kommissionens förordningar och beslut.

De statistiska uppgifterna gällande utrikeshandeln insamlas i EU med hjälp av två olika system. De statistiska uppgifterna om handeln med länder utanför EU fås via förtullningssystemet, och uppgifter om handeln mellan medlemsländerna samlas in med hjälp av ett separat system som kallas Intrastat-systemet. Statistiken över intern- och externhandeln publiceras som en enda utrikeshandelsstatistik. Förhandsuppgifterna om utrikeshandeln fås cirka 6 veckor efter slutet av statistikmånaden och detaljerad varustatistik fås efter cirka 9 veckor.

Den mest centrala klassificeringsstandarden för varor är EU:s kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN). Nomenklaturen utgör det mest detaljerade klassificeringssystemet för varor i utrikeshandelsstatistiken. Statistiken publiceras också med de något grövre klassificeringarna enligt produkt, bransch och användningssyfte.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullen är en del av Finlands officiella statistik (FOS).

Det finns mera detaljerade uppgifter om grunderna för utarbetandet av utrikeshandelsstatistiken och om publicering av utrikeshandelsstatistiken i handboken nedan samt i Intrastat-handledningen.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).