Hoppa till innehåll

Rysslands attack mot Ukraina – sanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner

Notera också sanktionerna som gäller privatpersoner

Texten 'Rysslands attack mot Ukraina' mot blågul bakgrund.

I EU har man fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Orsaken är Rysslands attack mot Ukraina, som flagrant bryter mot internationell rätt. På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import. På sidan finns också information för privatpersoner samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer.

Frågor:

 • utrikesministeriet svarar på dina frågor om tolkningen av sanktionerna  
 • Tullen svarar på dina frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Information på utrikesministeriets webbplats: Rysslands attack mot Ukraina


Det lönar sig för företag att aktivt följa med läget kring exportsanktionerna som EU inför. Företaget ska i första hand självt undersöka om dess produkter delvis eller helt omfattas av sanktionerna. 

Vid frågor som gäller tolkningen av sanktionerna kan du kontakta utrikesministeriet per e-post: KPO-40(at)formin.fi. Tullen för sin del handleder företag vid frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Kommissionens publikationer 

Information på utrikesministeriets webbplats

Information på Tullens webbplats

Information på Finlands Näringsliv EK:s webbplats


Asylsökande

Personlig egendom

Personer som flyr kriget i Ukraina får föra med sig personlig egendom tull- och skattefritt till Finland. Beakta att varorna omfattas av samma restriktioner som vid resandeinförsel. Till exempel får man föra med sig alkohol och tobaksprodukter endast i begränsad mängd. Läs mer om restriktionerna vid resandeinförsel.

Sällskapsdjur

Från och med den 1 juli 2023 ska hundar, katter och illrar som kommer från Ukraina till Finland uppfylla normala inresevillkor enligt lag. Sällskapsdjur som inte uppfyller inresevillkoren kan återsändas till avgångslandet eller avlivas på ägarens bekostnad.

Sällskapsdjur som kommer med sin ägare från Ukraina omfattas av följande villkor:

 • djuret ska vara märkt med ett mikrochip innan det vaccineras mot rabies.
 • djuret ska ha en giltig rabiesvaccination som getts tidigast då djuret är 12 veckor gammalt
 • minst 30 dygn efter vaccinationen har ett blodprov tagits på djuret för ett rabiesantikroppstest och provet har analyserats i ett laboratorium som godkänts av EU
 • resultatet av rabiesantikroppstestet är minst 0,5 IU/ml eller mer
 • djuret har efter provtagningen väntat minst 3 månader i avgångslandet innan ankomst till EU-området
 • hunden har fått medicinering mot ekinokockos under veterinärens tillsyn 1–5 dygn innan hunden kommer över gränsen till Finland
 • djuret åtföljs vid gränspassage av ursprungliga vaccinationsintyg och resultatet av antikroppstestet samt av ett hälsointyg som utfärdats av en myndighet i avgångslandet för förflyttning till EU-området (non-commercial movement).

En och samma ägare kan ha högst 5 sällskapsdjur och djuren ska resa tillsammans med ägaren eller inom 5 dagar efter ägarens resa. En sådan här införsel av sällskapsdjur kallas förflyttning. Närmare information om förflyttning av sällskapsdjur finns i Livsmedelsverkets sökmotor (på finska). Läs mer om förflyttning eller införsel av sällskapsdjur på Livsmedelsverkets webbplats.


Dessa anvisningar gäller personer vars stadigvarande hemort har varit i Ukraina omedelbart före Rysslands invasion av Ukraina och som har flytt kriget till EU-området eller till Finland efter den 24 februari 2022.

Användning av egen bil i Finland

Personer som flyr kriget i Ukraina med sin egen bil får använda bilen tull- och skattefritt i Finland i sex månader. Under denna tid behöver varken tullavgift eller mervärdesskatt betalas för bilen. Det här kallas tillfällig införsel. Under sex månaders tid behöver inte heller bilskatt betalas för användning av bilen.

Tidsfristen för tillfällig införsel börjar den dag då bilen förts in i EU:s område, till exempel via Polen, Slovakien, Ungern eller Rumänien.

Exempel: Bilen har förts in genom att köra den till Polen 1.10.2022 och till Finland 5.10.2022. Tidsfristen på sex månader går ut 30.3.2023.

Tidsfristen för tillfällig införsel av bilen kan förlängas

Du kan ansöka om förlängning av tidsfristen för tillfällig införsel innan tidsfristen (6 mån.) har löpt ut. Förlängning söks med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Lämna blanketten till det tullkontor via vilket du anlände till Finland. Om Tullen beviljar förlängning får du ett beslut med rubriken ”Beslut på ansökan om förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet”.

Det går också att förlänga en tidsfrist som redan förlängts tidigare. Skicka den nya begäran om förlängning med blankett 975r till samma tullkontor som beviljat bilen den första förlängningen. Tullkontorets kontaktuppgifter finns i beslutet om förlängning som du fick från Tullen.

Ansök om förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning hos Skatteförvaltningen

Bilskatten betalas till Skatteförvaltningen, och därför ska också förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen sökas hos Skatteförvaltningen. Ansök om förlängningen i god tid innan tidsfristen på 6 månader löper ut. Läs mer om ansökan om förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen på Skatteförvaltningens webbplats (på ukrainska). Se också Skatteförvaltningens övriga anvisningar till personer som anlänt från Ukraina.

Läs mer: Skatteförvaltningen: Skattefri användning av fordon

Förtullning av bilen som flyttgods

Du kan förtulla bilen som flyttgods om du har uppehållstillstånd i Finland. Varken tullavgift eller mervärdesskatt behöver betalas för en bil som införts som flyttgods. Gör så här:

Förtulla bilen. Du kan välja något av följande förtullningsalternativ:

Bifoga följande dokument med förtullningen:

 • kopia eller bild av ditt pass
 • kopia eller bild av ditt uppehållstillstånd
 • kopia eller bild av bilens dokument, såsom registerutdraget
 • eventuellt beslut om förlängning av tidsfristen för tillfällig införsel som Tullen beviljat (”Beslut på ansökan om förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet”).

Tullen kan även begära att du lämnar in andra dokument som bevisar att din stadigvarande hemort var i Ukraina omedelbart före Ryssland invaderade Ukraina.

Annan information:


Statliga organisationer och av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer kan importera vissa varor från områden utanför EU utan att behöva betala tullavgifter eller skatter för dem. För denna import behöver organisationerna ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.

Vilka varor får importeras?

Statliga organisationer samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan tull- och skattefritt importera följande varor:

 • basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov och som distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde (t.ex. livsmedel, läkemedel, kläder och filtar)
 • varor av alla slag som dylika organisationer får kostnadsfritt vid tillfälliga välgörenhetsevenemang och som används för att skaffa medel till förmån för behövande
 • utrustning och kontorsmaterial som dylika organisationer får kostnadsfritt och som dessa använder i sin verksamhet för att hjälpa behövande.

Notera att alkohol- och tobaksprodukter, kaffe, te eller motorfordon (med undantag av ambulanser) inte får importeras tull- och skattefritt.

Vilka organisationer kan beviljas tillstånd?

För att en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation ska kunna importera vissa varor tull- och skattefritt behöver de tillstånd av Tullen. Tillstånd kan beviljas till organisationer som inte är verksamma inom den kommersiella eller offentliga sektorn.

Statliga organisationer behöver inte Tullens tillstånd.

Hur söker man tillstånd?

Tillstånd söks skriftligt hos Tullens tillståndscentral. Tillståndsansökan kan vara fritt formulerad. Ansökan ska vara undertecknad av en person med firmateckningsrätt i organisationen. Organisationens verksamhet ska beskrivas i ansökan. Bifoga även dokument som stöder ansökan, såsom organisationens stadgar, årsberättelse och verksamhetsberättelse.

Skicka tillståndsansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 261, 65101 Vasa. Om du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs anvisningarna för sändning av säker e-post.

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid, eftersom det ska uppvisas när varorna tullklareras.

Vilka uppgifter ska anges i tulldeklarationen?

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • varukod
  • varukod 9919 00 00 50 kan användas om villkoren för tullfrihet uppfylls
 • behörighetstillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”, om mottagaren är något annat än ett statligt organ
 • varuförteckning med en utredning av varornas användningssyfte med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”
 • samt någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • koden för ytterligare förfarande ”3HY” eller ”C20” då du deklarerar sådana basförnödenheter till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som dessa statliga organisationer eller andra godkända organisationer distribuerar kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde.
   • koden för ytterligare förfarande ”3HY – Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska  organisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer, förutsatt att varorna erhållits gratis (TfriF art. 61.1 a, momsfri MomsL 94 § 1 mom. 15 a punkten)” om du förtullar basförnödenheter som skickas kostnadsfritt för att distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde för att tillgodose människors omedelbara behov  
   • koden för ytterligare förfarande ”C20 – Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer. (Tullfri. TfriF art. 61.1 a, mervärdesskatt MomsL 1 § 1 mom. 2 punkten)” om du förtullar basförnödenheter som varit kostnadsbelagda för välgörenhetsorganisationen eller den filantropiska organisationen men som distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde för att tillgodose människors omedelbara behov 
  • kod för ytterligare förfarande ”C49 – Varor av alla slag till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande. (Tullfri TfriF artikel 61.1 b, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar varor som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande
  • kod för ytterligare förfarande ”C50 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – Utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt. (Tullfri TfriF artikel 61.1 c, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar en ambulans eller utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt och används i normal verksamhet.

Export av hjälpförsändelser

Hjälpförsändelser som exporteras från Finland till Ukraina kan också deklareras muntligt utan värde- och viktbegränsningar. Då behöver en elektronisk exportdeklaration inte inges för försändelsen.

Muntliga deklarationer kan endast lämnas vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU. Som stöd för en muntlig deklaration ska man uppvisa en förteckning över varorna som hjälpförsändelsen innehåller. Notera dock att varor som omfattas av exportrestriktioner och varor som exporteras under punktskatteuppskov inte kan deklareras muntligt.

Tillämplig lagstiftning:


Vad får man föra ut från Finland till Ryssland? 

Observera att EU:s sanktioner mot Ryssland också gäller privatpersoner.

Just nu får man till exempel inte föra ut följande saker från Finland till Ryssland:

 • fritidsbåtar och vattenskotrar 
 • snöskotrar
 • hybrid- och elbilar samt personbilar, husbilar och terrängfordon med motorer på över 1,9 liter
  • Förbudet tillämpas inte på transportmedel som används av resenärer från EU-länder eller länder utanför EU. Sådana transportmedel är t.ex. turisters personbilar.
 • målarfärger
 • syntetiska smörjmedel (varukod 3403 19)
 • lyxvaror, dvs. produkter värda mer än 300 euro, till exempel smarta enheter, sportutrustning och smycken.

Det är förbjudet att föra med sig s.k. lyxvaror till Ryssland.  Lyxvaror är produkter vars värde per styck överstiger 300 euro. För vissa varor har också högre värdegränser fastställts.

Lyxvaror är till exempel

 • Delar och tillbehör till fordon samt sladdar, kablar och glödlampor
 • Kläder, skodon, accessoarer och kosmetika
 • Livsmedel, tvättmedel och blöjor
 • Hobby- och sportutrustning
 • Smycken
 • Leksaker, spel, böcker och skivor
 • Inrednings- och köksartiklar

Undantag från värdegränsen på 300 euro:

Du kan dock föra ut till Ryssland till exempel:

 • en elektrisk apparat och hushållsmaskin vars värde är högst 750 euro
 • en dator och smarttelefon vars värde är högst 750 euro
 • en apparat för ljudåtergivning eller en stillbildskamera vars värde är högst 1 000 euro  
 • ett musikinstrument vars värde är högst 1 500 euro.

Förteckningen över lyxvaror kan ändras

Förteckningen över varor som klassificeras som lyxvaror är lång, och den kan ändras ofta. Varorna kan också omfattas av andra exportrestriktioner och -förbud.

Se förteckning över lyxvaror i bilaga XVIII till rådets förordning (EU) nr 833/2014.


Förbudet gällande lyxvaror tillämpas dock inte på varor som är

 • nödvändiga för officiella ändamål vid EU-medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • nödvändiga för officiella ändamål vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • klassificerade enligt KN-nummer 71130000 (smycken) och 71140000 (guld- och silversmedsvaror) och som är avsedda för personligt bruk för fysiska personer som reser från Europeiska unionen eller för familjemedlemmar som reser med dessa personer, som ägs av ifrågavarande personer och som inte är avsedda för försäljning.

Därtill kan de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.


Transittransport genom Ryssland

Transitering av följande produkter genom Ryssland till tredje länder är förbjuden:

 • högteknologiska produkter (sanktionsförordningens bilaga VII)
 • varor lämpade för luft- och rymdfartsindustrin och flygbränsle (sanktionsförordningens bilagor XI och XX)
 • så kallade produkter med dubbla användningsområden (produkter som kan användas för både civila och militära ändamål)
 • skjutvapen och ammunition
 • varor som förtecknas i bilaga XXXVII till sanktionsförordningen, t.ex. delar till dieselmotorer, bärbara datorer, hydrauliska och pneumatiska komponenter samt kranbilar.

Återexportförbud

Exportörer av vissa produkter ska i sina försäljningsavtal inkludera en skyldighet för köparen att hindra att dessa produkter återexporteras till Ryssland eller på annat sätt kommer att kunna användas av Ryssland. Dessa produkter omfattar bl.a. varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfarten och rymdfartsindustrin, flygbränsle, skjutvapen och -förnödenheter samt olika typer av elektronik, såsom mikroprocessorer och apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (bilagorna XI, XX, XXXV och XL). Även vapen och ammunition som förtecknas i bilaga I är sådana produkter.

Meddelanden