Hoppa till innehåll

Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner

Texten 'Rysslands attack mot Ukraina' mot blågul bakgrund.

I EU har man fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Orsaken är Rysslands attack mot Ukraina, som flagrant bryter mot internationell rätt. På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import. På sidan finns också information för privatpersoner samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer.

Frågor:

 • utrikesministeriet svarar på dina frågor om tolkningen av sanktionerna  
 • Tullen svarar på dina frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Information på utrikesministeriets webbplats: Rysslands attack mot Ukraina


Det lönar sig för företag att aktivt följa med läget kring exportsanktionerna som EU inför. Företaget ska i första hand självt undersöka om dess produkter delvis eller helt omfattas av sanktionerna. 

Vid frågor som gäller tolkningen av sanktionerna kan du kontakta utrikesministeriet per e-post: KPO-40(at)formin.fi. Tullen för sin del handleder företag vid frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Information på utrikesministeriets webbplats

Information på Tullens webbplats

Information på Finlands Näringsliv EK:s webbplats

 

 


Asylsökande

Tullens anvisningar till asylsökande som kommer till Finland

Personlig egendom

Personer som flyr kriget i Ukraina får föra med sig personlig egendom tull- och skattefritt till Finland. Beakta att varorna omfattas av samma restriktioner som vid resandeinförsel. Till exempel får man föra med sig alkohol och tobaksprodukter endast i begränsad mängd. Läs mer om restriktionerna vid resandeinförsel.

Sällskapsdjur

Personer som anländer från Ukraina får föra med sig ett sällskapsdjur till Finland utan separat tillstånd. Detta gäller också för personer som anländer från Ryssland till Finland och som är bosatta i Ryssland som utlänningar och lämnar Ryssland av tvingande skäl. Från Ukraina får man utan separat tillstånd också föra med sig ett CITES-sällskapsdjur dvs. ett exotiskt sällskapsdjur. Sällskapsdjur ska uppvisas för Tullen vid ankomsten till Finland. Information om sällskapsdjur på Livsmedelsverkets webbplats (på engelska).

Användning av egen bil i Finland

Personer som flyr kriget i Ukraina med sin egen bil får använda bilen tull- och skattefritt i Finland i sex månader. Det här kallas tillfällig införsel. Tidsfristen för tillfällig införsel börjar den dag då bilen förts in i EU:s område, till exempel via Polen, Slovakien, Ungern eller Rumänien. Kunden ska begära tilläggsinformation av Tullen senast då tidsfristen på sex månader håller på att gå ut. Tullen uppdaterar denna anvisning senare.

Exempel: Bilen har förts in genom att köra den till Polen 1.4.2022 och till Finland 5.4.2022. Tidsfristen på sex månader går ut 30.9.2022.

Annan information:


Statliga organisationer och av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer kan importera vissa varor från områden utanför EU utan att behöva betala tullavgifter eller skatter för dem. För denna import behöver organisationerna ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral.

Vilka varor får importeras?

Statliga organisationer samt välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer kan tull- och skattefritt importera följande varor:

 • basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov och som distribueras kostnadsfritt till behövande inom EU:s tullområde (t.ex. livsmedel, läkemedel, kläder och filtar)
 • varor av alla slag som dylika organisationer får kostnadsfritt vid tillfälliga välgörenhetsevenemang och som används för att skaffa medel till förmån för behövande
 • utrustning och kontorsmaterial som dylika organisationer får kostnadsfritt och som dessa använder i sin verksamhet för att hjälpa behövande.

Notera att alkohol- och tobaksprodukter, kaffe, te eller motorfordon (med undantag av ambulanser) inte får importeras tull- och skattefritt.

Vilka organisationer kan beviljas tillstånd?

För att en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation ska kunna importera vissa varor tull- och skattefritt behöver de tillstånd av Tullen. Tillstånd kan beviljas till organisationer som inte är verksamma inom den kommersiella eller offentliga sektorn.

Statliga organisationer behöver inte Tullens tillstånd.

Hur söker man tillstånd?

Tillstånd söks skriftligt hos Tullens tillståndscentral. Tillståndsansökan kan vara fritt formulerad. Ansökan ska vara undertecknad av en person med firmateckningsrätt i organisationen. Organisationens verksamhet ska beskrivas i ansökan. Bifoga även dokument som stöder ansökan, såsom organisationens stadgar, årsberättelse och verksamhetsberättelse.

Skicka tillståndsansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg. Om du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs anvisningarna för sändning av säker e-post.

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid, eftersom det ska uppvisas när varorna tullklareras.

Vilka uppgifter ska anges i tulldeklarationen?

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • varukod
  • varukod 9919 00 00 50 kan användas om villkoren för tullfrihet uppfylls
 • behörighetstillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”, om mottagaren är något annat än ett statligt organ
 • varuförteckning med en utredning av varornas användningssyfte med kod för bilagd handling ”1ZZZ – Annat dokument”
 • samt någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • kod för ytterligare förfarande ”C20 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer. (Tullfri TfriF artikel 61.1 a, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov för kostnadsfri distribution till behövande i EU:s tullområde
  • kod för ytterligare förfarande ”C49 – Varor av alla slag till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande. (Tullfri TfriF artikel 61.1 b, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar varor som skickas kostnadsfritt för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande
  • kod för ytterligare förfarande ”C50 – Varor till välgörenhetsorganisationer och hjälporganisationer – Utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt. (Tullfri TfriF artikel 61.1 c, momsfri MomsL 94.1. § 12 punkten)”, om du förtullar en ambulans eller utrustning och kontorsmaterial som skickats kostnadsfritt och används i normal verksamhet.

Export av hjälpförsändelser

Hjälpförsändelser som exporteras från Finland till Ukraina kan också deklareras muntligt utan värde- och viktbegränsningar. Då behöver en elektronisk exportdeklaration inte inges för försändelsen.

Muntliga deklarationer kan endast lämnas vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU. Som stöd för en muntlig deklaration ska man uppvisa en förteckning över varorna som hjälpförsändelsen innehåller. Notera dock att varor som omfattas av exportrestriktioner och varor som exporteras under punktskatteuppskov inte kan deklareras muntligt.

Tillämplig lagstiftning:


Vad får man föra ut till Ryssland? 

Observera att EU:s sanktioner mot Ryssland också gäller privatpersoner.

Utförsel av lyxvaror, dvs. produkter värda mer än 300 euro, är förbjuden   

Lyxvaror är till exempel smarta enheter, sportutrustning och smycken.  Se flera exempel: 

Det är förbjudet att föra med sig s.k. lyxvaror till Ryssland.  Lyxvaror är produkter vars värde per styck överstiger 300 euro.

Exempel:

 • Delar och tillbehör till fordon samt sladdar, kablar, glödlampor
 • Kläder, skodon, accessoarer och kosmetika
 • Elektronikkomponenter
 • Livsmedel, tvättmedel och blöjor
 • Hobby- och sportutrustning
 • Hushållsapparater och andra apparater
 • Smycken
 • Datorer, digitala apparater
 • Leksaker, spel, böcker, skivor
 • Värmeapparater
 • Inrednings- och köksartiklar
 • Musikinstrument, apparater för ljudinspelning och -återgivning
 • Smarttelefoner

Undantag från värdegränsen på 300 euro:

Du kan föra ut till Ryssland till exempel:

 • en elektrisk apparat vars värde är högst 750 euro
 • ett musikinstrument vars värde är högst 1 500 euro
 • fordon vars värde är högst 50 000 euro.

Förteckningen över lyxvaror kan ändras

Förteckningen över varor som klassificeras som lyxvaror är lång, och den kan ändras ofta. Varorna kan också omfattas av andra exportrestriktioner och -förbud.


Förbudet gällande lyxvaror tillämpas dock inte på varor som är

 • nödvändiga för officiella ändamål vid EU-medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
 • nödvändiga för officiella ändamål vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt eller personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.

Därtill kan de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

Förbudet tillämpas inte heller på transportmedel som används av resenärer från EU-länder eller länder utanför EU. Sådana transportmedel är t.ex. turisters personbilar, turisters fritidsbåtar eller bussar som transporterar passagerare över gränsen. 


Kontanter

Export av kontanter till Ryssland

EU-medlemsländernas officiella valutor i sedelform får inte exporteras till Ryssland.   

Undantag i praktiken: 

 • Personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap.
 • Valuta i sedelform för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer.

Läs mer om hur man anmäler kontanta medel till Tullen.


Vad får man föra in från Ryssland?  

Införsel av bl.a. alkohol och bränsle omfattas av restriktioner.  Läs mer:

På grund av EU:s sanktioner mot Ryssland gäller vissa restriktioner också vid införsel. Exempel:

Bränsle

Det är tills vidare endast tillåtet att föra in bränsle från Ryssland i standardtanken på ett motorfordon. Det är inte tillåtet att med fordon föra in extra bränsle i en bärbar behållare eller i en separat kanister.

Alkohol

Från Ryssland får man nu inte heller till Finland föra in starka alkoholdrycker, såsom whisky, rom, gin, vodka eller likör. För eget bruk eller som gåva får man fortfarande föra in en begränsad mängd svaga alkoholdrycker, t.ex. öl och vin.

Bestämmelserna kan ändras

Beakta att import- och exportbestämmelserna kan ändras mycket snabbt på grund av sanktionerna.


Meddelanden

Handläggningen av exportdeklarationer tar längre tid än vanligt

Du kan påskynda handläggningen av din deklaration genom att på förhand kontrollera om varorna omfattas av exportrestriktioner. Kom ihåg att också bifoga de bilagor som behövs innan du skickar in deklarationen.

Vanliga frågor

EU:s restriktioner förbjuder försäljning, leverans, befordran eller export både direkt och indirekt, av varor som omfattas av restriktionerna till fysiska eller juridiska personer, sammanslutningar eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Begränsningen är alltså omfattande och den gäller bland annat befordran och leverans av alla möjliga varor från Finland till Ryssland. Utförsel av sådana varor till Ryssland är alltså i regel förbjudet (om inget begränsat undantag i förordningen är tillämpligt på utförseln).

Det går att söka tillstånd från utrikesministeriet för genomförandet av en leverans för vilket ett bindande avtal gjorts innan begränsningarna trädde i kraft. Utrikesministeriet avgör sådana tillståndsansökningar från fall till fall.

(Källa: Finlands Näringsliv EK)