Hoppa till innehåll

Rysslands attack mot Ukraina – sanktionernas konsekvenser för privatpersoner

Notera också sanktionerna som gäller företag

 

Kontanter

EU-medlemsländernas officiella valutor i sedelform får inte exporteras till Ryssland.  Export är endast tillåten i följande fall:

 • Valuta i sedelform kan exporteras för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer.
 • Privatpersoner som reser till Ryssland eller deras familjemedlemmar som reser i deras sällskap kan ta med sig valuta i sedelform för personligt bruk. Personligt bruk avser användning av pengar för övernattning, måltider, resor eller inköp.

Som personligt bruk kan inte betraktas t.ex.

 • att ta med sig pengar till en släkting eller vän
 • att köpa en fastighet eller annan fast egendom
 • pengar för löneutgifter eller andra utgifter inom affärsverksamhet
 • pengar för kapitalplaceringar eller bankkonton
 • pengar för betalning av lån
 • export till Ryssland av personlig förmögenhet tillhörande en person som flyttar till Ryssland, i form av sedlar i någon av EU-medlemsstaternas officiella valutor
 • export till Ryssland av oanvända pengar tillhörande en resenär som bor i Ryssland och återvänder hem.

Det finns inte föreskrivet någon nedre gräns för förbudet. Beakta således att vilken summa som helst kan omfattas av sanktionerna, fastän ingen anmälan om den behöver lämnas till Tullen.

Läs mer om hur man anmäler kontanta medel till Tullen.


När du reser från Ryssland till Finland

För närvarande är importen av många mycket vanliga varor från Ryssland förbjuden. 

Från Ryssland får man inte importera t.ex.

 • cigaretter, cigarrer och cigariller
 • många slags kosmetika- och hygienprodukter
 • toalettpapper och andra hushållspapper
 • många hushållsapparater
 • telefoner
 • bilar
 • kameror.

Förbudet gäller också för produkter som köpts i tax free-butiker. Du kan se den fullständiga listan över produkter i bilaga XXI till den ryska sanktionsförordningen 833/2014. Bilagan finns i Europeiska unionens officiella tidning nr. L259I 2022, sidorna 32–41.

Bränsle

Det är tills vidare endast tillåtet att föra in bränsle från Ryssland i standardtanken på ett motorfordon. Det är inte tillåtet att med fordon föra in extra bränsle i en bärbar behållare eller i en separat kanister.

Alkohol

Från Ryssland får man tills vidare inte föra in starka alkoholdrycker (över 22 %), såsom whisky, rom, gin, vodka eller likör.

Från Ryssland får man inte heller föra in sådana svaga alkoholdrycker till vilka alkohol har tillsatts i samband med tillverkningen. Vissa long drink- och hard seltzer-drycker är exempel på sådana här produkter. Förbudet gäller också för alkoholdrycker som köpts i tax free-butiker.

Du får dock fortfarande föra in andra svaga alkoholdrycker, såsom öl samt vin och cider som framställts genom jäsning. Sådana här drycker får du endast föra in en begränsad mängd för eget bruk eller som gåva. Se importrestriktionerna för alkohol.

Båtar, vattenskotrar och fritidsbåtar

Det lönar sig inte för resande att medföra båtar eller vattenskotrar från Ryssland till Finland under en semesterresa, eftersom de inte får föras tillbaka till Ryssland.

Det är inte tillåtet att anlända med en fritidsbåt från Ryssland till hamnar och slussar i Finland. Det är också förbjudet att anlända från Ryssland till Finland via Saima kanal.

Bestämmelserna kan ändras

Beakta att import- och exportbestämmelserna kan ändras mycket snabbt på grund av sanktionerna.


Det är i regel förbjudet att importera ryskregistrerade personbilar från områden utanför EU. Undantag är medborgare från EU och EES-länder som bor i Ryssland och deras familjemedlemmar, som kan komma till Finland i ryskregistrerade bilar som de äger, om

 • bilen endast förs in för personligt bruk.
 • bilen är inte avsedd för försäljning.

Förbudet gäller inte heller diplomatfordon eller om inresan sker på grund av humanitära skäl.

Förbudet mot införsel av personbilar påverkar inte reserestriktionerna eller personers inresa.

Vem räknas som familjemedlem?

Familjemedlemmen ska bo i Ryssland i samma hushåll som personen som är EU- eller EES-medborgare. Äkta makar behöver inte bo i samma hushåll.

Min bil är redan i Finland. När måste den föras tillbaka till Ryssland?

Om du är en turist kan du använda din bil i Finland i högst sex månaders tid från dagen när bilen fördes in till Finland eller EU-området. Det här kallas tillfällig införsel. Efter sex månader går tidsfristen för tillfällig införsel ut, och då ska bilen omedelbart föras ut från Finland till ett land utanför EU.

Ryskregistrerade fordon som har anlänt till EU-området före den16 september 2023, måste föras ut ur EU:s område inom den utsatta tiden på sex månader för tillfällig införsel, dock senast den 16 mars 2024. Det här gäller även bilar som ägs av studeranden och personer som arbetar tillfälligt i Finland.

Kan tidsfristen förlängas?

Ryskregistrerade fordon som har anlänt till EU-området före 16 september 2023, måste föras ut ur EU:s område inom den utsatta tiden på sex månader för tillfällig införsel, dock senast den 16 mars 2024.

Om du har en vägande motiverad orsak, varför du inte kan föra ut bilen utanför EU, kan du ansöka om en förlängning av tidsfristen för den tillfälliga införseln t.o.m. den 16 Mars 2024. Förlängning söks med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Lämna blanketten till det tullkontor via vilket du anlände till EU:s område.

Kan bilen registreras eller förtullas till Finland?

En ryskregistrerad bil som förts in tillfälligt kan inte registreras eller förtullas till Finland.

Undantag är medborgare från EU och EES-länder som bor i Ryssland och deras familjemedlemmar. De kan föra in och förtulla bilen till Finland i samband med flytten när bilen inte är ämnad för försäljning utan den förs in endast för personligt bruk.

Jag flyttar till Finland. Kan jag förtulla bilen som flyttgods?

Om du är en EU- eller EES-medborgare eller hens familjemedlem och du flyttar från Ryssland till Finland, kan du förtulla din ryskregistrerade bil som flyttgods till Finland. Om bilen som förs in som flyttgods inte uppfyller förutsättningarna för import, var beredd på att betala tullavgift och moms för bilen. Läs mer om förutsättningarna för införsel av en vara som flyttgods.

Vad är humanitär inresa?

I dessa anvisningar avses med humanitär inresa att invånarna omedelbart evakueras av skäl som hänför sig till människors liv och hälsa, dvs. t.ex. till följd av en krigssituation, en naturkatastrof eller en allvarlig kris. Exempelvis vård av familjemedlem i Finland ses inte som en orsak för humanitär inresa.

Kan Tullen bevilja mig undantagstillstånd för införsel av bil?

Tullen kan inte bevilja undantagstillstånd för införsel av ryskregistrerade bilar till Finland.