Hoppa till innehåll

Importförtullning för privatpersoner

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om Importförtullning för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Avsändningslandet kan vara ett EU-land i transportfirmans ankomstavi och i tjänsten Importförtullning för privatpersoner, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU. Så kan det vara om varan t.ex. mellanlagrats oförtullad inom EU. Byt avsändningslandet i Importförtullningstjänsten till det verkliga avsändningslandet för att du ska kunna förtullas försändelsen. 

Fråga vid behov säljaren från vilket land utanför EU försändelsen kommer. Mera information om behovet av förtullning vid import får du på förhand av säljaren av varan eller i leveransvillkoren för den nätbutik du använt.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Du kan förtulla en vara som förvarats i tullager (t.ex. en bil eller båt du köpt) i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

Ange försändelsens ankomstnummer eller transportdokumentets nummer på tjänstens startsida, eller om dessa saknas, MRN-referensnumret för tullagringen. Du får vanligtvis referensnumret från lagerhavaren. Välj ”Annan transportör” som transportfirma. 

Välj ”Uttag ur tullager” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange MRN-numret för lagringen eller uppläggningsnumret. Du får vanligtvis denna uppgift från lagarhavaren. 


Du kan ändra din e-postadress medan du fyller i deklarationen. 

E-postuppgifterna förmedlas till vår importförtullningstjänst från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) register i samband med inloggningen. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter på DVV:s webbplats.


Ange dem alltid i samma valuta som använts i orderbekräftelsen, fakturan eller något annat dokument.


Uppgifterna som du angett i deklarationen är felaktiga eller bristfälliga och därför bör du ändra eller komplettera dem.

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om korrigering på sidan Mina förtullningar.
 • Ändra eller komplettera uppgifterna enligt det som anges i begäran om korrigering.
 • Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning om du inte korrigerar deklarationen.

 


Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

 • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

 


Om du till exempel har beställt flera varor, så kan det hända att du inte vet vilken försändelse det är fråga om när du får ankomstavin per post. Det kan också hända att försändelsens uppföljningskod, dvs försändelsekoden, har ändrats och därför vet du inte vilken beställning det är fråga om.

För förtullningen behöver du försändelsekoden, som också brukar vara den ursprungliga försändelsekoden. Dessutom måste du ta reda på vilken beställning det är fråga om, dvs vad försändelsen innehåller och värdet på innehållet.

Kontrollera beställningshistoriken i din nätbutik. Där ser man ofta prisuppgifterna och försändelsekoden för varje försändelse.

Posten kanske ger försändelsen en ny försändelsekod. Du kan söka försändelsens uppgifter med båda försändelsekoderna i Postens försändelseuppföljning.  Du kan också via en annan uppföljningstjänst försöka utreda var försändelsen befinner sig eller om försändelsekoden har ändrats. Till exempel försändelsens vikt eller beställningsdatum kan vara till hjälp för att ta reda på innehållet.

Om det är fråga om en gåva, begär en utredning över gåvans innehåll och värde av den som skickade gåvan.

Tullen kan inte reda ut vad försändelserna innehåller. Tullen varken förvarar eller transporterar försändelser, utan paketen finns i transportfirmornas lager.


Ja. Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla din försändelse och betala importskatterna för den. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om en annan person gör förtullningen för din räkning innebär det att personen som gör förtullningen ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).


Ja, det kan du. Du kan göra förtullningen och betala importskatterna för försändelsen för en annan persons räkning. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning innebär det att du ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som du vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Använd i Importförtullningstjänsten för privatpersoner lagerkoder som finns här.


En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar finsk moms genast i samband med köpet av varan. Momsen ingår i varans pris och du behöver då inte betala moms separat i samband med förtullningen. Posten förtullar vanligtvis försändelsen åt dig och du behöver inte göra något. Försändelser som transporteras av andra transportfirmor måste du förtulla själv, om du inte kommit överens om att transportfirman förtullar paketet åt dig.

IOSS-säljare har registrerat sig som momsskyldiga i EU-området. Detta innebär att momsen är inkluderad i varans inköpspris och att säljaren redovisar momsen till EU. Detta har varit möjligt fr.o.m. den 1 juli 2021.

Varifrån får jag IOSS-numret?

Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

När behöver jag ett IOSS-nummer?

I allmänhet behöver du inget IOSS-nummer.

Du behöver ett IOSS-nummer bara om du betalat momsen i samband med köpet av varan och det upptill på sidan ”Uppgifter om försändelsen” i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte visas texten: ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen”. Ange då IOSS-numret i tjänsten.

Hur anger jag IOSS-numret?

Importförtullningstjänsten för privatpersoner frågar: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”

Välj ”Ja” i tjänsten bara om du köpte varan av en IOSS-säljare och du betalade momsen i samband med köpet. Säkerställ också hos Posten eller en annan transportfirma att du måste förtulla paketet själv och att Posten eller fransportfirman inte förtullar paketet åt dig.

Tjänsten ber dig ange IOSS-numret. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

Läs mera på sidan IOSS-numret.


Gör en separat förtullning för varje ankomstavi. Med en förtullning kan du endast anmäla varorna i en ankomstavi.

Exempel: Om du har fått tre ankomstavier ska du göra tre förtullningar.


När du får tidningen från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Om din tidningsprenumeration har börjat före 1.7.2021, behöver du betala moms endast för de tidningar som anländer fr.o.m. 1.7.2021. Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

När du får tidningen från ett annat EU-land till Åland

Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod (eller som ännu ingår i den) och betala momsen för dem på en gång.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

I punkten ”Varubeskrivning” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på prenumerationsperioden och valutan som används.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som prenumerationsperiodens pris värdet på de sex tidningar som du får fr.o.m. början av juli, dvs. 40 euro (6 x 6,67 = 40) och som valuta EUR.

Välj som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som pris 6,67 och som valuta EUR.

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du får tidningen från övriga Finland till Åland

Flera finländska tidningshus kommer att för din räkning förtulla tidningarna som du prenumererat. Då behöver du inte förtulla något eller betala moms till Tullen, utan momsen debiteras av dig i samband med prenumerationen.

Om tidningens avsändare inte har förtullat den, ska du förtulla tidningarna själv i Tullklareringstjänsten. Du kan antingen förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod på en gång eller så kan du förtulla dem separat var för sig. Du kan inte förtulla en tidningsprenumeration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


Du kan inte använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner om du inte har nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • levande djur
 • investeringsguld
 • momsfria sedlar

 • varor som du själv transporterar till Finland

Försändelser som innehåller sådana här varor kan du förtulla i Tullklareringstjänsten.


Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”. För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Skicka en fritt formulerad begäran om omprövning med bilagor per e-post till [email protected] Läs anvisningarna för upprättande av begäran om omprövning.


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


- När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

- Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

- Om du har förtullat din försändelse själv före 11.2.2020, hittar du förtullningsbeslutet och beslutet om frigörande i Importdeklarationstjänsten för företag vid särskilda förfaranden.

- Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Till en begäran om omprövning behövs förtullningens MRN

Förtullningsbeslutet behöver inte bifogas till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner 11.2.2020 eller därefter. Ange dock förtullningens MRN-nummer noga i din omprövningsansökan.

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


På grund av Tullens regler om ursprungsland kan man inte välja ett EU-land som ursprungsland för en vara då den importeras från ett område utanför EU. I dessa fall måste man undantagsvis ange varans avsändningsland som ursprungsland.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt de flesta transportfirmor om att försändelsen kan levereras till dig.

Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


För förtullningen behöver du:

 • en ankomstavi från transportfirman
 • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
 • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

 

 


Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Förtullning