Tullklarering

Fraktföraren skickar ankomstavier bara för försändelser som ska förtullas. Det kan hända att slutet på identifikationsnumret (ankomstnumret) för postförsändelsen i ankomstavin avser ett EU-land, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU.

Ange alltid varans verkliga avsändningsland.


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du har returnerat varan till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.  Skicka en fritt formulerad omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller med ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du ska ange alla nödvändiga uppgifter i ansökan och bifoga kopiorna av handlingarna.

 


Om skadeståndsyrkandet har skickats per e-post, bekräftar Tullens registratorskontor det som mottaget med följande e-postmeddelande: ”Tullin kirjaamo Helsingissä on vastaanottanut viestinne” (Tullens registratorskontor i Helsingfors har tagit emot Ert meddelande). När du får detta meddelande vet du att skadeståndsyrkandet har tagits emot.

Om skadeståndsyrkandet har skickats till Tullen per post kan du kontakta Tullens registratorskontor per telefon eller e-post och fråga om det kommit fram. För e-postsvaret sparas en skriftlig bekräftelse.

När ett stort antal personer kontaktar Tullens registratorskontor kan detta överbelasta registratorskontoret. Vänligen förbered dig på att det kan ta en tid innan du får svar.

E-postadressen till registratorskontorets kundbetjäning är kirjaamo(at)tulli.fi och telefonnumret är 0295 527 000.


Bilbeskattningen flyttade från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Då överfördes bilbeskattningen, oavslutade fall av ändringssökande och rättelse av bilskattebeslut samt personer som har hand om bilbeskattningen till Skatteförvaltningen.

Tullen har fortfarande hand om bevakning och brottsutredning gällande bil- och punktbeskattningen. Tullen har också behörighet inom bilbeskattningen i vissa situationer, t.ex. vid import av fordon från länder utanför EU. Därtill svarar Tullen för handläggning av skadeståndsärenden avseende mervärdesskatt som tagits ut i på bilskatt samt för svaromål på skadeståndstalan.

Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

 


Varor som skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde ska vanligtvis tullklareras. Som mottagare ska du alltid tullklarera en gåva vars värde överstiger 45 euro eftersom gåvan är skattepliktig. Läs mer om andra gåvoförsändelser som ska tullklareras. Trots att det handlar om en gåva, måste du för tullklareringen ha ett kvitto, en faktura eller en annan tillförlitlig utredning om värdet på varan, så att gåvans värde kan bevisas. Läs mer om tullklarering av en gåva.


Smidigast sköter du förtullningen som en webbförtullning eller genom att agera enligt denna anvisning: Förtullning av postpaket i efterhand.


Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i Postens försändelseuppföljning.

Kontakta vid behov Posten; Tullen skickar inte ankomstavier. Tullen transporterar eller förvarar inte heller försändelser.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


För beskattningsbeslut använde Tullen före år 2006 ett bilbeskattningssystem som inte längre är i bruk. Tullen har en databas som innehåller uppgifterna i beskattningsbesluten, men databasen har inte ett sådant användargränssnitt som tulltjänstemän skulle kunna använda för att kolla uppgifter. Det går inte heller att sökas enskilda beskattningsbeslut i pappersarkivet om man inte har transaktionskoden för bilskattebeslutet.

Därför önskar Tullen att de skattskyldiga i detta skede inte ställer frågor om närmare uppgifter gällande sina egna bilskattebeslut. Om skadestånd i något skede kommer att betalas, kommer Tullen att genom datatekniska lösningar, med hjälp av de skattskyldigas personbeteckningar och FO-nummer, reda ut uppgifterna i varje skattskyldiges beskattningsbeslut och de belopp av moms på bilskatt (elv) som tagits ut.

I genomsnitt har cirka 800 euro per bilskattebeslut tagits ut i moms på bilskatt för de fordon som beskattats som begagnade.


Skadestånd kan sökas av den som tidigare i egenskap av fordonets importör och skattskyldig genom bilskattebeslut ålagts betala moms på bilskatt och som inte har kunnat dra av momsen i sin egen mervärdesbeskattning. Vem som äger fordonet har alltså ingen betydelse i ärendet.


Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 0200 27100 eller huolinta@posti.com.

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).


Försändelser kan inte tullklareras i förväg.

Du kan tullklarera postförsändelsen när du fått information om försändelsens ankomst eller när du fått ankomstavin. Ankomstavin kan också vara elektronisk.

Du kan förtulla postförsändelsen när texten ”Leverans väntar på din tulldeklaration. Var vänlig och ta hand om tulldeklarationen inom 20 dagar från ankomst.” visas i Postens försändelseuppföljning.

 


Tiden för ändringssökande är tre år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades. Tiden för sökande av rättelse eller ändring i de bilskattebeslut som fattades under åren 2002–2005 har gått ut, och Tullen kan inte längre pröva ärendet genom administrativt ändringssökande. Den skattskyldige borde alltså ha lämnat in ett skadeståndsyrkande gällande moms på bilskatt (elv) – antingen med Tullens blankett eller med ett fritt formulerat yrkande – inte ett rättelseyrkande eller besvär över bilskattebeslut.

Om den skattskyldige efter tiden för ändringssökande inlämnar ett rättelseyrkande gällande moms på bilskatt, anser Tullen att yrkandet är ett skadeståndsyrkande, om det inte framgår av rättelseyrkandet att man vill att ärendet handläggs uttryckligen i ett administrativt förfarande. I fråga om rättelseyrkanden som handläggs i ett administrativt förfarande kommer det att fattas beslut om att lämna ärendet utan prövning, och dessa beslut kan överklagas hos en förvaltningsdomstol.


Begär att Posten reder ut i vilket skede av transporten ditt paket har försvunnit.

 1. Om paketet försvunnit efter förtullningen och under transporten inom Finland återbetalar Tullen inte importskatterna, utan du ska ansöka om ersättning hos Posten.
 2. Om Posten har returnerat ditt paket till avsändaren kan du ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan eller med Tullens blankett nr 643r (pdf).

Begär ett verifikat från Posten över att paketet returnerats till avsändaren eller skriv ut returverifikatet själv på Postens sidor ur försändelseuppföljningen.


Den skattskyldige ska själv söka skadestånd. Tullen kommer inte att på tjänstens vägnar börja handlägga dessa ärenden som skadeståndsyrkanden, eftersom det inte finns någon lagstiftningsgrund för handläggning av skadeståndsärenden på tjänstens vägnar.

I lagen om preskription av skulder föreskrivs om en absolut preskriptionstid för skadestånd. Denna tid är tio år från den händelse som orsakat skadan, dvs. från den tidpunkt då personen betalat ett bilskattebeslut genom vilket Tullen uppburit mervärdesskatt på bilskatt av personen i samband med import av fordonet. Därför prövar Tullen  inte längre nya skadeståndsyrkanden som gäller uppbörden av mervärdesskatt på bilskatt.


Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.

Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet och om ärendet kommer att behandlas i högsta domstolen är Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 inte lagakraftvunnen. Då avgörs verkningarna av preskription enligt de grunder för avgörande som kommer att ingå i högsta domstolens framtida dom i ärendet. Tullen kommer att på tjänstens vägnar tillämpa dessa grunder på anhängiga skadeståndsyrkanden.Du kan inte använda Tullens deklarationstjänst för import om du inte har en finsk personbeteckning och nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I deklarationstjänsten för import kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • vapen
 • jakttroféer
 • levande djur.

Ta del av våra anvisningar om hur du kan förtulla din försändelse.


Eftersom bestämmelserna om preskription av skuld i det här fallet lämnar rum för tolkning, tar Tullen inte ställning till saken förrän allmänna domstolar har gett lagakraftvunna avgöranden i frågorna.

Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.

Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet och om ärendet kommer att behandlas i högsta domstolen är Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 inte lagakraftvunnen.


Man kan väcka talan mot finska staten vid Helsingfors tingsrätt. Bestämmelserna om allmänt forum utgår från att ett yrkande mot staten prövas av den tingsrätt inom vars domkrets den statliga myndighet som för statens talan finns. Därtill kan ett yrkande mot staten också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets käranden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.


Om en dylik försändelse innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte inge en separat tulldeklaration för den. För frisläppande av paketet ska du dock till Tullen skicka

 • en orderbekräftelse eller en redogörelse över gåvan och dess värde
 • försändelsens ankomstnummer och dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Mera information får du på Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.

Alternativt kan du förtulla försändelsen i Tullens deklarationstjänst för import.


Enligt 7 § i räntelagen (1982/633) ska på skadestånd betalas dröjsmålsränta från den tidpunkt då 30 dagar förflutit från den dag då borgenären framställde sitt krav samt lade fram sådan utredning angående ersättningens grund och belopp som skäligen kan krävas av borgenären med beaktande även av gäldenärens möjligheter att skaffa utredning.

Referensräntan enligt räntelagen är 0,5 % för tiden 1.7–31.12.2013. Dröjsmålsräntan för denna tidsperiod är därmed 7,5 % per år (referensräntan förhöjd med en tilläggsränta på 7 procentenheter enligt 4 § i räntelagen).


En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland.

En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Transiteringsgarantin ska dock gälla i hela EU och i valfria avtalsländer (Norge, Island, Schweiz, Makedonien, Turkiet, Serbien, Andorra och San Marino).

Läs mer: Garantier


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte tullklareras inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du före förvaringstiden går ut meddela Posten att du vägrar ta emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren.


Egentliga Finlands tingsrätt gav den 6 mars 2015 en mellandom om preskription av skadeståndsfordran gällande mervärdesskatt på bilskatt.

Domstolen förkastade genom mellandomen statens påståenden om att skadeståndsfordran hade preskriberats. I fallet i fråga hade kärandens beskattningsbeslut fastställts den 13 oktober 2003 och talan mot staten hade väckts den 17 juli 2013.

Domstolsbehandlingen fortsätter för huvudmålets del på det sätt som tingsrätten senare meddelar. Ändring i mellandomen får sökas först när ändring söks i det slutliga avgörandet i målet.

Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 upphäver Egentliga Finlands tingsrätts mellandom av den 6 februari 2015.


I Tullens deklarationstjänst för import kan du förtulla din postförsändelse gratis.

I fråga om fraktförsändelser kan fraktföraren dock ta ut en avgift om du förtullar försändelsen själv. Kontrollera serviceavgifterna hos fraktföraren.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

 • förtullningsnummer
 • orderbekräftelse eller faktura för varorna
 • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Innan du kan få ditt postpaket ska du också betala ränta för försenad betalning. Räntebeloppet får du veta genom att ringa till Tullens stöd för webbdeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206.


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för import


Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Du ska dock skicka Tullen:

 • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
 • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet. Mera information: På Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


Enligt högsta domstolens avgörande av 3.5.2016 hade preskriptionstiden för skadeståndsyrkandet börjat löpa tidigast 19.3.2009, då EU-domstolen uttryckligen konstaterade att den särskilda mervärdesskatten på bilskatten är diskriminerande mot privata importörer av bilar och därmed i strid med unionsrätten. När man i det fall som avgörandet gäller hade yrkat på skadestånd 17.3.2011, hade tidsfristen på tre år för skadeståndsyrkandet inte preskriberats. Det finns cirka 60 motsvarande skadeståndsyrkanden under handläggning i allmänna domstolar.

Högsta domstolens dom avgör dock inte preskriptionen av de över 10 000 skadeståndsyrkanden som har framförts direkt till Tullen senare än inom tre år från EU-domstolens dom av 19.3.2009 gällande den särskilda mervärdesskatten på bilskatten, dvs. efter 19.3.2012. I fråga om dessa skadeståndsyrkanden gav Åbo hovrätt den 13 juni 2017 en dom som preciserar verkningarna av preskription. Enligt domen hade preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Förtullningsbeslutet fungerar samtidigt som tullräkning som du kan betala när du förtullar din försändelse i deklarationstjänsten för import.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller fraktföraren. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller fraktföraren.


Tullkontor där postförsändelser kan förtullas och deras öppettider hittar du under Kontaktuppgifter I kontaktuppgifterna anges separat när tullkontoret också sköter tullklareringar av postpaket. Observera att öppettiderna är olika vid olika tullkontor!


Vilka betalningsmedel godkänns vid tullkontoren?
Du kan betala tullar, skatter eller garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

 • kontant
 • check
 • Visa Debit/Kredit
 • Visa Electron
 • Mastercard Debit/Kredit
 • Maestro samt
 • V Pay.

Du behöver bland annat följande för en tulldeklaration:

1. Ankomstavi från fraktföraren med följande uppgifter om försändelsen:

Postförsändelser:

 • ankomstdatum
 • försändelsens vikt (har inte alltid angetts. Om okänd, ange en uppskattning)
 • postförsändelsens ankomstnummer

Fraktförsändelser:

 • tidigare handling (i fråga om fraktförsändelser anges i regel AREX MRN-nummer + AREX-varupostnummer som tidigare handling, används inte vid postförsändelser)
 • varans förvaringsplats, vanligtvis fraktförarens lagerkod
 • referensnummer som du får av fraktföraren (fraktföraren behöver denna uppgift)

2. Faktura/orderbekräftelse från försäljaren

3. Produktens varukod, som du hittar i varulistan eller så får du den t.ex. från vår telefontjänst.

(Obs! Ingen varukod behöver uppges om försändelsen kommer från Kanalöarna, inkl. Jersey). Om du inte har alla ovannämnda dokument och uppgifter kan deklarationen inte inges och varorna inte överlåtas från lagret.


När Tullen har tagit ut moms på bilskatt, har den handlat enligt den då gällande nationella lagstiftningen som tillämpas i ärendet samt enligt högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I lagen om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten (822/2009) begränsades återbäringarna till de bilskattebeslut för vilka tiden för ändringssökande på 3 år enligt bilskattelagen ännu inte hade gått ut när EG-domstolen den 19 mars 2009 utfärdade sin dom i mål C-10/08 gällande moms på bilskatt (elv).


                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Tullklarering

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag