Hoppa till innehåll

Importförtullning för privatpersoner

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om Importförtullning för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Avsändningslandet kan vara ett EU-land i transportfirmans ankomstavi och i tjänsten Importförtullning för privatpersoner, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU. Så kan det vara om varan t.ex. mellanlagrats oförtullad inom EU. Byt avsändningslandet i Importförtullningstjänsten till det verkliga avsändningslandet för att du ska kunna förtullas försändelsen. 

Fråga vid behov säljaren från vilket land utanför EU försändelsen kommer. Mera information om behovet av förtullning vid import får du på förhand av säljaren av varan eller i leveransvillkoren för den nätbutik du använt.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Du kan förtulla en vara som förvarats i tullager (t.ex. en bil eller båt du köpt) i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

Ange försändelsens ankomstnummer eller transportdokumentets nummer på tjänstens startsida, eller om dessa saknas, MRN-referensnumret för tullagringen. Du får vanligtvis referensnumret från lagerhavaren. Välj ”Annan transportör” som transportfirma. 

Välj ”Uttag ur tullager” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange MRN-numret för lagringen eller uppläggningsnumret. Du får vanligtvis denna uppgift från lagarhavaren. 


Du kan ändra din e-postadress medan du fyller i deklarationen. 

E-postuppgifterna förmedlas till vår importförtullningstjänst från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) register i samband med inloggningen. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter på DVV:s webbplats.


Ange dem alltid i samma valuta som använts i orderbekräftelsen, fakturan eller något annat dokument.


Uppgifterna som du angett i deklarationen är felaktiga eller bristfälliga och därför bör du ändra eller komplettera dem.

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om korrigering på sidan Mina förtullningar.
 • Ändra eller komplettera uppgifterna enligt det som anges i begäran om korrigering.
 • Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning om du inte korrigerar deklarationen.

 


Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

 • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

 


Du kan förtulla det i vår tjänst för importförtullning för privatpersoner. Smidigast sköter du förtullningen som en webbförtullning: Läs anvisningarna om förtullning av försändelse i efterhand.


Om transporten av varorna har börjat före utträdesdagen, behandlas varorna som unionsvaror vid ankomsten till Finland och ingen moms behöver betalas för dem. Om transporten emellertid börjar först efter utträdesdagen ska försändelsen förtullas och momsen betalas, även om beställningen hade gjorts före utträdesdagen och momsen hade betalats till Storbritannien.


Om transporten av varorna omfattar gränsövergång och har börjat före utträdesdagen, behandlas varorna som unionsvaror vid ankomsten till Finland och de behöver inte tullklareras.

Om transporten emellertid börjar först efter utträdesdagen ska försändelsen förtullas och momsen betalas, även om beställningen hade gjorts före utträdesdagen.


Ja. Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla din försändelse och betala importskatterna för den. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om en annan person gör förtullningen för din räkning innebär det att personen som gör förtullningen ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).

Notera att den minsta summan som ska betalas i Importförtullning för privatpersoner är 0,65 €.


Ja, det kan du. Du kan göra förtullningen och betala importskatterna för försändelsen för en annan persons räkning. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning innebär det att du ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som du vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Använd i Importförtullningstjänsten för privatpersoner lagerkoder som finns här.


Gör en separat förtullning för varje ankomstavi. Med en förtullning kan du endast anmäla varorna i en ankomstavi.

Exempel: Om du har fått tre ankomstavier ska du göra tre förtullningar.


För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %,om du har säljarens faktura med en formbunden ursprungsförsäkran om  att varan har sitt ursprung i Storbritannien. För alla försändelser värda mer än 22 euro som levereras från Storbritannien ska man betala mervärdesskatt.

Om du år 2021 beställer från Storbritannien en herrkostym som har tillverkats där och som är värd 200 euro och vars transportkostnader är 20 euro, bildas mervärdesskatten som uppbärs för försändelsen enligt följande:

 • tullavgiften är 0,00 euro (0 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 52,80 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 0,00 euro))
 • det totala priset för kostymen är 272,80 euro (varans inköpspris + transportkostnader + mervärdesskatt)

Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens behandlingsavgift (2,90 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Beakta: Du kan för tillfället inte ansöka om tullfrihet för en ursprungsprodukt i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du ska först förtulla varan och betala importskatterna för den, och därefter kan du begära omprövning hos Tullen av de importskatter du betalat. Begära omprövning med den ursprungsförsäkran du fått av säljaren. Tullen kontrollerar om villkoren för tullfrihet uppfylls och skickar dig senare ett beslut om ärendet. Mera information om begäran om omprövning 


För sådana försändelser värda mer än 22 euro som skickats från Storbritannien och som innehåller varor som tillverkats utanför Storbritannien ska man betala mervärdesskatt. För försändelser värda mer än 150 euro ska man betala en allmän tullavgift, s.k. tredjelandstull.

Om du år 2021 beställer från Storbritannien sportskor värda 200 euro som tillverkats utanför Storbritannien (t.ex. i Indien) och transportkostnaderna är 20 euro, bildas tullavgiften och mervärdesskatten som uppbärs enligt följande:

 • tullavgiften är 37,18 euro (16,9 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 61,72 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 37,18 euro))
 • det totala priset för sportskorna är 318,90 euro (varans inköpspris + transportkostnader + tullavgift + mervärdesskatt)

Om sportskorna är värda högst 150 euro, behöver man endast betala mervärdesskatt vid import för dem. Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens behandlingsavgift (2,90 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Här finns mera information om tullavgifter och mervärdesskatt


Du kan inte använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner om du inte har nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • levande djur
 • investeringsguld
 • momsfria sedlar

 • varor som du själv transporterar till Finland

Försändelser som innehåller sådana här varor kan du förtulla i Tullklareringstjänsten.


Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”. För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte förtullas, dvs. tullklareras, inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du innan förvaringstiden går ut meddela Posten att du inte tar emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren. Kontakta Postspeditionen per telefon eller e-post till adressen huolinta(at)posti.com och beskriv situationen. Ange som e-postens rubrik ”Jag vill inte ta emot min beställning som anlänt”.


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

 • referensnummer (MRN)
 • orderbekräftelse eller faktura för varorna
 • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Skicka en fritt formulerad begäran om omprövning med bilagor per e-post till [email protected] Läs anvisningarna för upprättande av begäran om omprövning.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


På grund av Tullens regler om ursprungsland kan man inte välja ett EU-land som ursprungsland för en vara då den importeras från ett område utanför EU. I dessa fall måste man undantagsvis ange varans avsändningsland som ursprungsland.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt de flesta transportfirmor om att försändelsen kan levereras till dig.

Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.


Om du har förtullat din försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner den 11 februari 2020 eller därefter, hittar du förtullningsbeslutet där på sidan ”Mina förtullningar” i 90 dagar. Efter denna tid får du förtullningsbesluten endast från Tullens arkiv.

Om du har förtullat din försändelse före 11.2.2020, hittar du förtullningen genom att logga in i Importförtullningstjänsten (Deklarationstjänsten för import).

Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen för dig, ska du be firman om förtullningen.

Förtullningsbeslutet som fås från Tullens arkiv är avgiftsbelagt (Priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer). Gör begäran skriftligt vid ett tullkontor och visa upp ett giltigt personkort eller pass till tjänstemannen. Därefter får du beslutet till din e-postadress.

Förtullningsbeslutet behöver inte bifogas till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner 11.2.2020 eller därefter. Ange dock förtullningens MRN-nummer noga i din omprövningsansökan.

Som privatperson är du skyldig att förvara de handlingar som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


För förtullningen behöver du:

 • en ankomstavi från transportfirman
 • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
 • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

 

 


Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Förtullning